Voormalig Arduin krabbelt op na overname De corporatie: Extra geld mag niet verdampen' De bouwsector: 'Kosten zijn gigantisch gestegen' ZEELAND 3 Huizenprijzen rijzen de pan uit, nieuwbouw stokt en starters kunnen nauwelijks aan een woning komen. Het kabinet gaat miljarden uittrekken om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Kan Zeeland daar ook van profiteren? zen zou moeten gaan. Maar als er twee miljard euro uit de sector wordt gehaald en daar komt dan nu honderd miljoen van terug, dan blijft er toch nog steeds 95 procent bij de overheid hangen." Van der Wel heeft ook zor gen over de bouwsec tor. „Het bouwen is de afgelopen jaren veel duurder ge worden, mede doordat de sector kleiner is gewor den. Als er meer geld komt, maar de schaarste in de bouw blijft, dan bestaat de kans dat het geld rechtstreeks ver dampt in hogere prijzen." Van een crisis in de Zeeuwse huurmarkt is geen sprake, zegt Van der Wel. ,,In ons gebied - Schouwen-Dui- veland, Vlissingen en Veere - duurt het gemiddeld vijf tot elf maanden om aan een wo ning te komen. In de Rand stad komen de wachttijden soms boven de tien jaar uit. Dan heb je echt een pro bleem." De Zeeuwse situatie is bedui dend minder dramatisch dan in de Randstad. ,,Maar dat er voor starters ook in Zeeland een pro bleem is, is een feit. Die huizen zijn heel erg in trek en er zou den er meer kunnen worden gebouwd dan nu wordt ge daan." Er zijn op zich nog behoorlijk wat bouwplannen. Het pro bleem is dat private partijen vaak wachten tot de markt het gunstigst is en dat planologi sche procedures vaak jaren in beslag nemen. De Goffau: ,,Als die eenmaal zijn doorlopen, ziet de markt er vaak weer heel anders uit." ,,Het is een druppel op een gloeiende plaat", zegt Marco van der Wel, directeur van woningcorporatie Zeeuw- land. ,,Maar als dit het begin kan zijn van iets groters, dan is dat natuurlijk gunstig." Het kabinet wil de corpo raties een belasting korting van in to taal honderd mil joen euro per jaar geven als zij overgaan tot nieuwbouw. „Alles wat er aan geld bij komt, is meer dan welkom", zegt Van der Wel. „Geld is al jaren voor ons een probleem. Sinds de verhuurdersheffing is geïntroduceerd, kunnen we minder investeren." Landelijk moeten de cor poraties twee miljard euro per jaar afdragen. ,,De ver huurdersheffing is een on ding. Het is geld dat eigenlijk rechtstreeks naar de hui- „De bouwkosten zijn de laatste jaren gigan tisch gestegen", zegt Joost de Goffau, verenigingsmana ger afdeling Zee land van Bouwend Nederland. „Dat geldt ook voor Zeeland, want hier hebben we net zo goed te maken met stijgin gen van loonkosten en materi- aalprijzen." „Daardoor is een nieuw bouwwoning voor starters nau welijks meer betaalbaar. Je moet behoorlijk wat verdienen wil je tegenwoordig nog zo'n huis kunnen kopen. Nog niet zo heel lang geleden had je een starterswoning voor 140.000 of 150.000 euro. Nu heb je voor 190.000 euro in Goes of Middelburg eigenlijk niets meer." Het kabinet wil een bouwfonds vormen met daarin maximaal een miljard euro. Dat geld is bedoeld om lo kale nieuwbouwprojecten ren dabel te maken. ,,Als het daar mee aantrekkelijker dan wel goedkoper wordt om voor die doelgroep iets te ontwikkelen, dan is dat zeker positief", zegt De Goffau. Het voormalige Arduin kampte vo rig jaar met grote financiële en orga nisatorische problemen. In 2018 ver lieten bijna driehonderd medewer kers de instelling. ,,Dat is heel bij zonder: één op de vier medewerkers is vertrokken", blikt Stavorinus te rug. ,,Het heeft alles te maken met de problemen van de organisatie en met de kansen die zorgmedewer- kers hebben op de arbeidsmarkt: ze kunnen makkelijk weg." De grote uitstroom van medewer kers is inmiddels gestopt, zegt Sta- vorinus. ,,Er gaan op dit moment net zo veel mensen weg als er binnen komen. Maar we kampen nog steeds met een achterstandssituatie: we moeten veel gebruikmaken van uit zendkrachten. Daar willen we ver andering in brengen. Ze zijn een stuk duurder dan vaste krachten. Bovendien hebben we nog veel te veel wisselende gezichten onder verzorgenden, vooral in de com plexe zorg. We willen rust en stabi liteit in teams." 's Heeren Loo investeert in oplei- ding en training van medewerkers. ,,Daar is ontzettend veel behoefte aan", weet Stavorinus. ,,Medewer- We willen rust en stabiliteit in teams kers hebben zich de afgelopen tijd te weinig kunnen ontwikkelen." Met campagnes en extra opleidingsplek- ken probeert 's Heeren Loo te zorgen voor meer aanwas van nieuwe me dewerkers. Daarnaast wordt ge werkt aan een 'intern uitzendbu- reau' van vaste krachten, die op ver schillende plaatsen ingezet kunnen worden. De afgelopen tij d zijn meer mana gers aangesteld. ,,Leidinggevenden stuurden soms tweehonderd men sen aan. Zij hebben nu veel meer aandacht voor medewerkers. Op die manier weten we beter wat nodig is om de hulpverlening goed te orga niseren." Familieleden van cliënten en medewerkers komen samen om te praten over de kwaliteit van de zorg. Financieel verkeert Arduin nog al tijd in zwaar weer. In augustus bleek dat Arduin vorig jaar zes miljoen euro verlies heeft geleden. Stavori- nus: ,,We verwachten vijf jaar lang negatief te draaien. Dat is ingecalcu leerd. We hebben van de minister twintig miljoen euro ontvangen om die periode te overbruggen. Ik voor spel dat het verlies elk jaar minder groot zal worden. We werken toe naar een nieuwe situatie." Behalve dure uitzendkrachten kost de huisvesting van cliënten op dit moment veel geld. Cliënten op 140 locaties, die veelal verouderd zijn. 's Heeren Loo wil uiteindelijk toe naar zes woonvoorzieningen, onder meer aan de Joost de Moor straat in Vlissingen, de Zijpestraat en nieuwbouwwijk Rittenburg in Middelburg. Voor de drie andere lo caties is 's Heeren Loo in gesprek met gemeenten. Stavorinus: ,,De ge meenten werken heel erg mee met het vinden van grond voor nieuw bouw. We hebben nu een longlist van locaties. Er ontstaat perspectief." vrijdag 6 september 2019 starters is onbetaalbaar Rolf Bosboom Zorginstelling 's Heeren Loo - voorheen Arduin - werkt hard om de zorg voor gehandicapten weer op orde te krijgen. Bijna een jaar na het harde ingrijpen van de Inspectie Gezondheids zorg en Jeugd in het behandel centrum in Aagtekerke zijn flinke stappen gezet, zegt regio directeur Roland Stavorinus. Cornelleke Blok Middelburg -Roland Stavorinus, regiodirecteur 's Heeren Loo

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 31