Het hok ZLTO roept op tot snelle actie voor zoet water Zweeds bedrijf strijkt neer in Vlissingen-Oost 2 GUIDO VAN DER HEIJDEN AH OPENT EERSTE SUPERMARKT ZON&ER KASSA Column DE STELLING Vandaag: Kledingvoorschriften op school zijn achterlijk Eens Oneens Toos Henk Paul Kusters Hotel Sir Franklin opent deuren boven oude Mug Man betaalt met vals geld Nw- en St. Joosland Middelburger ramt geparkeerde auto Zeeland moet inzetten op aanvoer en behoud van zoet water. Overhe den en de agrarische sector moeten daar samen de schouders onder zetten, aldus de land- en tuin bouworganisatie ZLTO in de zo juist verschenen Zoetwaterstrate gie. Er zijn grote zorgen over de toe komst. Klimaatverandering is wat betreft de ZLTO geen vraag, maar een feit: de warme en droge zomer van 2018 wordt als voorbeeld ge noemd. Neerslagextremen, een stij gende zeespiegel en een hogere ge middelde jaartemperatuur raken de landbouw direct. Het tweede pro bleem is het toelaten van zout wa ter dat zoet water verdringt, met name in het Volkerak-Zoommeer. Deze maatregel moet worden her overwogen, stelt de ZLTO. Er is een omslag in denken nodig over re genwater, dat in tijden van over vloedige neerslag niet allemaal moet worden afgevoerd, maar op geslagen voor droge tijden. Tot slot dreigt gevaar van verdroging, door dat in sommige gebieden zo veel zoet grondwater wordt opgepompt, dat die bron uitgeput dreigt te ra ken. De oplossing voor al deze proble men ligt in kleinschalige verande ringen die agrariërs zelf kunnen oppakken, met steun van de over heden. Bijgrote veranderingen moeten provincie en waterschap het voortouw nemen, in samen spraak met agrariërs. De ZLTO wil dat op plekken waar zout en zoet water elkaar ontmoeten, vermen ging voorkomen wordt. Dat kan met keringen en bellenschermen. Het is belangrijk bestaande zoetwa terbuffers te behouden, bescher men en vergroten. Er moet voort durend zoet water van buiten de provincie worden aangevoerd, on der meer uit Volkerak-Zoommeer, Maas, Rijn en Brabantse Wal. Be drijven moeten zuiniger en effi ciënter omgaan met water. De overheid moet technische en sociale vernieuwing stimuleren. De ZLTO vindt daarom dat de Proef tuin Zeeland moet worden voort gezet en zelfs uitgebreid. Gedeputeerden Jo-Annes de Bat (landbouw en visserij) en Anita Pij- pelink (portefeuillehouder water) kregen de zoetwaterstrategie van ZLTO overhandigd. 'Mooie input om te betrekken bij het nog op te stellen Deltaplan Zoetwater #Zee- land', twitterde De Bat. Oatly opent zijn tweede Europese fabriek in Nederland om aan de snelgroeiende vraag naar haver- drinkproducten te voldoen. Met de fabriek in Vlissingen wordt de productie dichter bij be langrijke markten gebracht en kiest Oatly bewust voor een duurzamere productieketen en vermindering van transport-uitstoot. ,,We heb ben de vraag naar onze producten en plantaardige alternatieven in Nederland en de omliggende re gio's zien groeien. Vlissingen is de perfecte locatie voor onze produc tie als we op een duurzame manier aan deze groeiende vraag willen voldoen", zegt Fredrik Gustavsson van Oatly. Naast de opening van de fabriek zijn er plannen om het logistieke deel van het bedrijf eveneens in Vlissingen onder te brengen. De verpakking van de producten wordt uitbesteed aan een lokale partner die direct naast de fabriek van Oatly zit. Samen zaten we in de zon. Hij op de workmate assiste rend als een soort presse pa pier bij het zagen van planken. Zijn lange benen schommelend. We timmerden een ladder. ,,Heb je dat allemaal van opa geleerd?" nooit meegemaakt. Bijna zestien, zijn opa overleed precies twintig jaar geleden. Begin september blijft de lading van zijn dood hou den. Het verdriet slijt maar heel langzaam, de pijn dat hij zijn kleinzoon nooit heeft gezien neemt alleen maar toe. werkelijkheid is dat ik in zijn werkhok gewoon meekeek met wat mijn vader allemaal repa reerde en bouwde. Wat hij me leerde? Ik kreeg een bak kromme spijkers die ik op de tegels recht mocht slaan. Goed voor de moto- riek. Ik leerde door zijn voorbeeld. Alles kunnen is wat ik gewend ben. ik een appje van mijn oudste zus. Of ik samen met haar het hok wilde opruimen. Het hok, mijn vaders heiligdom. Ze bood het lief aan. Misschien ook als een soort eerbetoon vanwege zijn jarige dood. gestoken. 'Waarom? Wat moet er weg?' Ik zag het al helemaal voor me. Zij met haar onbegrijpende vrouwenogen met een Hofnar Si garen-blik vol obscuur metaal. Vage boutjes, beugeltjes, veertjes, klemmetjes. 'Doet niemand iets meer mee', zou ze zeggen. Een kleine beweging en het zou de con tainer ingaan. Jaren van verzame len, weggeworpen vanwege onwe tendheid. Ik weet dat alle schroefjes en moertjes duizenden keren door zijn handen gleden. Harkend naar dat ene boutje waarvan hij zeker wist dat hij het had. Als ik bij mijn moeder klus, grabbel ik nog steeds door de blikken. Het is of ik hem door het tuimelend staal een hand geef. Een hand die ik later tussen mijn verzameling moertjes en boutjes van mijn eigen zoon krijg. Ik kreeg een bak kromme spijkers die ik op de tegels recht mocht slaan ■■■MnllHiaBaiir 1 3 of 4 dagen Van der Valk iX.a LandhotelSpornitzincl.diner vrijdag 6 september 2019 Reageer op pzc.nl Gisteren: Vaders weten niets van opvoe den 639 reacties MIDDELBURG De make-over van de oude Braai-Tapperij De Mug in Middelburg is compleet. Vandaag gaat het nieuwe Boutique Hotel Sir Franklin open, nadat eerder al de gelijk namige brasserie en cocktailbar waren ge opend. Het hotel belooft een combinatie van 'au thentieke elementen met een eigenzinnig en ele gant interieur'. Er zijn veertien kamers, waaronder familiesuites. Sir Franklin zit in het pand op de hoek van de Vlasmarkt waar decennialang De Mug was gevestigd. Bij de ver bouwing kwam veel as best tevoorschijn. Om dat weg te halen, werd het pand gesloten en ontmanteld. AXEL De politie heeft woens dagmiddag een 41-jarige man aangehouden in Axel. Hij probeerde bij de Albert Heijn op het Szyd- lowskiplein met vals geld te betalen. De man probeerde rond 16.30 uur zijn bood schappen af te rekenen met een briefje van 50 euro. Dat bleek vals. De politie werd gebeld en die hield de man aan. Hij kreeg een boete van 250 euro. Een 38-jarige Middel burger moest woens dagavond zijn rijbewijs inleveren. Hij was op de Molendijk in Nieuw- en Sint Joosland tegen een geparkeerde auto aan gereden. Een blaastest wees uit dat hij te veel had gedronken. Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur. Omdat de blaastest uitwees dat de man wel erg diep in het glaasje had geke ken, werd hij meegeno men naar het bureau voor een ademanalyse. Daar bleek dat hij ruim drie keer zoveel had in genomen als is toege staan. De ZLTO maakt zich zorgen. De agrarische sector kan alleen overeind blijven als er vol doende zoet water beschikbaar is en blijft. 'Van Berusting naar Actie', is de titel van het plan van aanpak, dat dit moet garande ren. Ondine van der Vleuten Vlissingen Haverdrinkmerk Oatly heeft een fabriek in Vlissingen-Oost ge opend. Dat is de eerste buiten thuisland Zweden. Per jaar zal er 120 miljoen liter haverdrink wor den geproduceerd aan de Dene- markenweg. De fabriek, geves tigd in een bestaand pand, levert vijftien arbeidsplaatsen op. Luc Oggel Vlissingen Hij heeft zijn alleskunnende opa Liefst zeg ik ja op zijn vraag. De Een paar dagen geleden kreeg Ik reageerde als door een wesp MAAR ÖE KASSA ZONtsER SUPER - markt... ik weet HET M1ET HENK. liVan der Valk Landhotel Spornitz $|iSj V 2 of 3 overnachtingen incl. ontbijtbuffet - lx3-gangenbuffetopde2eavond py Vrij gebruik sauna, Wi-Fi en parking In natuurgebied Lewitz gelegen hoteldeal I dagelijks tot 23:00 uur 088-0331506

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 2