(triflMi m F II IfrlBlJïl ll PI 1 J J 10 'Ci^ Big data in de praktijk NIEUWS 15 Onderzoeker: datagedreven besluitvorming is al overal <m it mm mi1 AM Overheden en bedrijven leunen steeds meer op computersystemen. i f n Maar daarop is veel te weinig toezicht, Ji ',v' f blijkt uit nieuw onderzoek. De burger '"j Mi !1;; heeft het nakijken. ••mt Tot zover niks geks, misschien. Maar de duur van Loomis' celstraf was vooral bepaald met hulp van een computerprogramma van een privaat bedrijf dat rechters helpt bij het maken van inschattingen over verdachten en veroordeelden. Loomis moest een aantal vragen lijsten invullen. Nadat de algorit mes van het Compas-systeem er overheen waren gegaan, was de uit komst helder: ,,U bent door het sys teem geïdentificeerd als iemand die een groot risico voor de gemeen schap vormt, een persoon met een hoog risico op geweld en recidive'', zei de rechter. Punt uit. De compu ter had gesproken. Loomis ging in beroep, eiste inzage in de achterliggende formules, de algoritmes. Hij wilde weten op ba sis waarvan hij dan als gevaarlijk werd beschouwd. Maar die kreeg hij niet. Het hooggerechtshof van Wisconsin oordeelde in die zaak in 2017 dat de risicoanalyse geheim moet blijven, ook om de bedrijfsbe langen van Compas te beschermen. Vooralsnog lijken dit 'Ameri kaanse toestanden', maar het is be paald geen ver-van-ons-bedshow. Ook in Nederland domineren de al goritmes steeds vaker de risicoana lyses, besluitvorming en tariefbe palingen bij overheden en bedrij ven. Door gigantische hoeveelhe den data te gebruiken, proberen in stanties als de Belastingdienst, de politie maar ook banken en verze keraars gevaar vooraf te voorspel len, potentiële fraude op te sporen en tarieven te bepalen. Met alle risico's van dien. Geau tomatiseerde discriminatie ligt op de loer, ziet Bart van der Sloot, on derzoeker aan de Universiteit van Tilburg. De afgelopen drie jaar coördineerde hij onderzoek naar de ontwikkeling van big data, in op dracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecen trum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De uit komst publiceerde hij onlangs, in een bijna driehonderd pagina's dik boek. ,,De datagedreven besluitvor ming is overal. Verzekeraars kijken naar postcodegebieden, in migran tenwijken worden minder makke lijk leningen verstrekt. De politie werkt met 'predictive policing', zo dat criminaliteit voorspeld kan worden. Vaak werkt het helemaal t Er is amper inzicht in en toezicht op de geheime formules van het datagebruik Tt ty/H wwi imn niet, of het werkt discriminatie in de hand omdat alleen in zwakkere wijken wordt gecontroleerd. En de Belastingdienst bijvoorbeeld, auto matiseerde veel van haar processen, maar mede daardoor werd de kin dertoeslag bij veel gezinnen onte recht stopgezet.'' Levend lab Van der Sloot signaleert een paar prominente tekortkomingen als het gaat om die datagedreven toepas singen. Er is amper inzicht in en toezicht op de geheime formules, burgers kunnen lastig bezwaar ma ken tegen massaal datagebruik en het stuurt ongemerkt en misschien ongewild ons gedrag. ,,Voorbeeld: in de uitgaansstraat Stratumseind in Eindhoven wordt geëxperimen teerd met een 'levend lab' om agres sie tegen te gaan. Soms wordt het licht gedimd, of wordt een manda- rijnengeur verspreid. Zo worden we ongemerkt gestuurd, maar nie- mand vraagt of je mee wilt doen.'' De onderzoekers onder leiding van Van der Sloot doen een aantal aanbevelingen: het gebruik van al de gegevens en formules moet beter worden gereguleerd, bezwaar ma ken moet makkelijker worden, en er moet een speciale 'data-advocaat' komen, iemand die a la een om budsman wel inzicht krijgt in ge heime formules en als scheidsrech ter kan optreden bij geschillen over geautomatiseerde discriminatie. Van der Sloot: ,,Dit moeten we echt regelen. Nu data een steeds do minantere rol krijgen, moeten we opkomen voor deze belangen. Als je dat niet doet, is de uiterste conse quentie dat we steeds vaker als 'groep' worden bekeken, dan ver sterk je ongelijkheid die er al is. Als de politie op basis van statistieken veel vaker in migrantenwijken gaat patrouilleren, worden daar bijna automatisch ook meer mensen ver dacht.'' IMDb Q I vrijdag 6 september 2019 GO De computer oordeelt: u krijgt zes jaar gevangenisstraf Niels Klaassen Tilburg Zes jaar gevangenisstraf kreeg Eric Loomis uit Wisconsin. Hij was ge vlucht voor de politie in een auto die gebruikt was bij een schietpar tij. Dus moest hij de cel in. h, Sa Delete "Facebook"? ÜÜHfl I J Deleting this app will also II 1 delete its data. jJW Sociale media leveren veel data op. foto ap CAS De politie werkt met een Criminaliteits Anticipatie Systeem. Dat systeem toont op een kaart op welke plekken op welk moment de kans het grootst is dat er misdrij ven plaatsvinden. Met zogenoemde hot times en hot spots kunnen de kaarten de wijkteams helpen bij het bepalen van hun inzet. De algo ritmes helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens over bijvoorbeeld tijd- stippen en plekken waar ingebroken wordt, het aantal inbraken en adressen van crimine len. Het is een opmaat naar 'predictive poli cing', voorspellend poli tiewerk. Syri Syri staat voor het lan delijk Systeem Risico In dicatie, een programma dat potentiële fraudege vallen filtert. Met allerlei gekoppelde persoonsin formatie - over uitkerin gen, toeslagen, asielsta- tus en van de arbeidsin spectie - kan het algo ritme bewoners als risi cogeval bestempelen, waarna opsporingsamb tenaren bij mogelijke fraudeurs kunnen aan kloppen. Het Syri-pro- ject in de Rotterdamse wijken Hillesluis en Bloemhof werd onlangs getorpedeerd na pro- test in de wijk en de ge meenteraad. Ook loopt er nog een rechtszaak tegen Syri, aangespan nen door een coalitie van privacyexperts en burgerrechtenbewegin gen. ,,U heeft misschien nog niets verkeerds ge daan, maar instanties houden u wel scherp in de gaten. U bent bij voorbaat verdacht, maar u weet dat niet'', klinkt de voorlichtingsfilm van bijvoorbaatverdacht.nl, de website van de priva- cycoalitie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 15