Wilders moet mokkend doorgaan met proces Koolmees wil met pensioenveld praten over kortingen NIEUWS 13 Caféschutter blijft in tbs Yilmaz' advocaat Romke Wy- benga werd gisteren over het be sluit van de minister geïnfor meerd. Hij zegt over de reden van de afwijzing van het gratiever zoek: ,,De minister heeft blijkbaar een andere opinie over de kans op recidive dan de reclassering, fo rensisch deskundigen én de kli niek waar meneer Yilmaz formeel nog onder behandeling staat.'' Of dat echt betekent dat minis ter Sander Dekker vindt dat er een risico is dat Cevdet Yilmaz na 36 jaar opnieuw de fout in gaat, wil Wybenga niet di rect zeggen. ,,In elk geval acht hij de kans daartoe nog niet klein ge noeg.'' Het minis terie geeft van wege de privacy van Yilmaz geen toelichting. Cevdet Yilmaz werd 36 jaar gele den veroordeeld tot levenslang, maar werd in 2001 in een tbs-kliniek geplaatst met het oog op een mogelijke terug keer in de maatschappij. Omdat die behandeling tot nu toe goed verloopt en hij al permanent bui ten de muren van de kliniek leeft, leek de kans op gratie groot. Het gerechtshof in Den Haag advi seerde eerder al om Yilmaz gratie te verlenen. Verzet Nabestaanden hebben zich altijd verzet tegen gratie. 'Ted de Turk', zoals Yilmaz' bijnaam luidt, bood nabestaanden en slachtoffers die gewond raakten, ooit aan met hem in gesprek te gaan. Daar is nooit ie mand op ingegaan. Johan de Hoog, zoon van Koetsiertje-kroegbaas Hans de Hoog, was destijds 15 jaar en hielp zijn vader in het café. Hij dook na het eerste schot onder de bar en overleefde het drama. De Hoog (nu 51) is tevreden met de af wijzing voor gratie. ,,Ik had het boek allang gesloten maar ik ben toch blij met deze beslissing; al is het een pyrrusoverwinning, want hij loopt al een hele tijd gewoon buiten.'' De tot Nederlander genaturali seerde Turk Cevdet Yilmaz schoot op 5 april 1983 's avonds zes mensen dood, nadat hij bonje had gekregen met een van de cafébezoekers. Yil- maz schoot de man dood die hem zou hebben bele digd en doodde daarna in koelen bloede nog vijfbe zoekers van het café, onder wie een meisje van 12. Vier anderen raak ten gewond. De motieven van Yilmaz zijn al tijd een raadsel ge bleven. Hij wei gerde mee te wer ken aan hersenon derzoek. In hoger beroep kreeg hij levenslang voor eenmaal moord en vijfmaal doodslag, al beoordeelden deskundigen hem als 'verminderd toerekeningsvatbaar'. In 2001 werd hij alsnog in een tbs-kliniek ge plaatst. Tijdens een verlof stichtte hij een gezin. 'Ted de Turk' leeft al sinds eind 2016 buiten de kliniek, maar staat nog wel onder toezicht. Hij mag Nederland niet verlaten. Dat re gime wordt voortgezet. Teleurgesteld schudt Wilders het hoofd, nadat de rechtbank gisteren liet weten het proces tegen hem niet te zullen staken. De irritatie is van de PVV-leider af te lezen. Het is hem niet gelukt het 'politiek gela den' proces over zijn minder-Ma- rokkanenuitspraken te stoppen. Wilders dacht definitief 'en schokkend bewijs' in handen te hebben dat het ministerie van Jus titie en Veiligheid, toenmalig mi nister Ivo Opstelten voorop, druk had gezet op het Openbaar Minis terie (OM) om hem vervolgd te krijgen. RTL Nieuws duikelde na melijk documenten op waarin ambtenaren suggesties deden aan het OM om zich te 'verweren' tegen de verdedigingslijn die Wilders zou hanteren als hij vervolgd zou wor den. Ook had het stukken van het ministerie waarin ambtenaren voorstelden om twee verschillende persberichten te maken over de zaak tegen Wilders. Dat was 'poli tieke bemoeienis', aldus Wilders. ,,We moeten weten hoe ver de arm van het departement reikte! Dit soort bemoeienis zie je op Cuba, niet in Nederland.'' Daarom wilde Wilders afwach ten of er meer documenten opdui ken, nu RTL een rechtszaak is be gonnen om die los te krijgen. Het hof besloot daar niet op te wachten 'in het belang van de maatschappij en de heer Wilders'. Enkele docu menten worden alsnog aan het dos sier toegevoegd, maar niet alle. Voor advocaat Geert-Jan Knoops zat er daarom niets anders op dan gisteren te beginnen aan zijn plei dooi van 426 pagina's. Saillant Toch leverde de zoektocht naar dos sierstukken gisteren saillante infor matie op. Uit een ambtsbericht van eind 2014 aan toenmalig minister Opstelten, blijkt dat het OM twij fels had. Zo dacht het OM aanvan kelijk dat Wilders' uitspraken mis- m Advocaat Knoops begon gisteren aan zijn pleidooi van 426 pagina's schien helemaal niet strafbaar wa ren. Het eigen Landelijke Expertise Centrum Discriminatie van het OM schreef in een analyse dat Wil- ders niet 'onnodig grievend' was geweest. Omdat 'de rechter daar misschien anders over zou denken', werd het onderzoek toch gestart. Artikel 12 Ook belangrijk daarbij was dat het OM de vervolging zélf wilde star ten, zodat burgers het niet daartoe konden dwingen via een artikel 12- procedure. Volgens het OM werd gaandeweg ook duidelijk dat het Wilders wél strafbaar vond. ,,Voortschrijdend inzicht'', stelde de advocaat-generaal. Wilders ziet dat anders. ,,Als het OM vond dat het juridisch gezien geen zaak had tegen mij, dan kan het niet anders dan dat er alleen een politiek motief was om mij te ver volgen.'' Het OM noemt dat non sens. Het vindt dat Wilders verwar ring zaait door steeds documenten op te vragen die dateren van nS het besluit hem te vervolgen. Er had 'niemand bij het bureau gestaan' van de officier die besloot om Wil- ders te vervolgen. Tot de uitspraak op 11 oktober staat het de PVV'er vrij meer docu menten in te brengen. Koolmees erkende gisteren in een debat met de Tweede Ka mer dat een aantal, vooral grote, pensioenfondsen er 'bar slecht' voor staan en dat dit deelnemers 'rauw op het dak' valt. Koolmees wil het gesprek aangaan met het pensioenveld, maar gaf tegelijkertijd een 'winstwaarschuwing' af: ,,He- laas is het soms nodig om pen sioenen en de pensioenop bouw te verlagen." Het voltallige parlement dringt er bij Koolmees op aan 'onnodige kortingen' te voor komen, zoals in het in juni af gesloten pensioenakkoord is afgesproken. Partijen zijn er echter niet allemaal even dui delijk over welke kortingen zij zien als 'onnodig': PVV, SP en 50PLUS suggereren alle kor tingen van tafel te halen, om dat zij menen dat pensioen fondsen zich door te strenge rekenregels arm moeten reke nen. Tegelijkertijd roept de PvdA op kortingen 'zo veel mogelijk' te voorkomen. ,,Los het op, zodat mensen niet zo hard worden getroffen als nu lijkt te gaan gebeuren", aldus PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Oppositie Deze wens van de PvdA - en ook van GroenLinks - is be langrijk voor Koolmees, omdat die twee tot de weinige oppo sitiepartijen behoren die voor de zomer hun steun gaven aan het pensioenakkoord. Omdat de regeringspartijen samen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer, is steun van- uit de oppositie noodzakelijk om de afspraken uit het pen sioenakkoord door het parle ment te loodsen. De financiële positie van veel pensioenfondsen is sinds het akkoord werd gesloten, flink verslechterd. De lage ren testand zorgt voor lagere dek kingsgraden, waardoor kortin gen dreigen. Op korte termijn lopen vooral de metaalfondsen PME en PMT gevaar de pensi oenen voor zowel gepensio neerden als voor mensen die premie betalen, te moeten ver lagen. Ook het ABP (ambtena ren en onderwijzers) en PFZW (zorg) zitten inmiddels in de gevarenzone. vrijdag 6 september 2019 GO Geen gratie Ted de Turk Cevdet Yilmaz, de man die in 1983 zes mensen doodschoot in café 't Koetsiertje in Delft en daarvoor tot levenslang werd veroordeeld, krijgt geen gratie. Victor Schildkamp Den Haag Yilmaz op weg naar de rechtbank in 1983. foto anp Kijk op de site bij /video Oud-politiewoordvoerder over de moord in Delft Het lukte Geert Wilders gisteren niet om zijn strafproces in de prullenmand te krijgen. Nieuwe documenten laten wel zien dat justitie heeft getwijfeld bij de beslissing hem te vervolgen. Tobias den Hartog Badhoevedorp Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil in ge sprek gaan met werkgevers, werknemers en pensioen fondsen over hoe er moet worden omgegaan met drei gende pensioenkortingen. Voor het einde van het jaar zal hij de Tweede Kamer over de uitkomst informeren. Laurens Kok Den Haag Minister Koolmees gaf gisteren in de Tweede Kamer een 'winstwaarschuwing' af voor de pensioenen. foto anp M Geert Wilders arriveert in de rechtbank voor de zaak die hij het liefst wil laten stoppen. FOTO ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 13