JL uL V POL DJi' B_ Broedertwist en degengekletter 16 ZEELAND Gezamenlijke bijeenkomst t\ 5. i.r-3" v\ Dieven hebben het de afgelopen tijd gemunt op de kostbare gps- apparatuur op trekkers van boe ren. Alleen al in Zeeland, met name in West-Zeeuws-Vlaande- ren en op Tholen, werden tiental len systemen gestolen. Deze kos ten 15.000 tot 20.000 euro per stuk. De ZLTO-afdeling in West- Zeeuws-Vlaanderen is zeer be zorgd over de situatie en heeft de hulp van burgemeester Vermue ingeroepen. Gisteren was er een gesprek, waarbij ook de politie en de regionale leverancier van de systemen (Vervaet) aanwezig wa ren. ,,Het was een waardevol ge sprek", zegt Vermue. Bij de politie hebben de diefstallen maximale aandacht, zegt zij. Daarnaast moe ten de boeren zelf ook maatrege- len nemen om het de dieven zo lastig mogelijk te maken. ,,Verder is het belangrijk dat ze verdachte situaties, zoals onbekende auto's, zo veel mogelijk melden bij de po litie. We zijn allemaal de ogen en oren van het buitengebied." Al die zaken komen aan de orde op een informatiebijeenkomst, waarbij mogelijk ook een verzeke raar aanschuift. De datum is nog We zijn allemaal de ogen en oren van het buitengebied niet definitief, maar waarschijn lijk is de bijeenkomst op 20 of 23 mei. Leo Dekker, voorzitter van ZLTO Agrarisch West Zeeuws Vlaanderen, is blij met de uit komst van het gesprek. ,,De ge meente heeft zich buitengewoon slagvaardig getoond." Dekker is er ook van overtuigd geraakt dat de politie alles in het werk stelt om de daders op te sporen. ,,Ze zitten er bovenop." De scène hoort in een bloed stollende tv-film: ruiters achtervolgen elkaar te paard in de nacht, degen in de vuist. Dramatische ontknoping bij een boerenhuis. In een flashfor- ward stuiven de mannen eeuwen later als geesten op schimmels voorbij. De historie gaat terug op een twist in het Thoolse regenten geslacht Van Vrijberghe. Ze kwamen uit Reimerswaal en bekleedden van ongeveer 1575 tot in de 18de eeuw belangrijke func ties op Tholen. Ze leerden ook de prijs van de macht kennen. In 1672 bevond de familie zich in zwaar weer: gedoe met de nieuwe stad houder Willem III, onderlinge onenigheid, problemen met de be volking. Dit jaar verscheen zelfs een dreigende troep voor de stads poorten: Tholen zou verraden zijn aan de Fransen (we waren in oor- log met hen) en de gewapende troep wilde nu de hoven en wo ningen van de 'heeren regenten' in brand steken. Burgemeester Johan L. van Vrijberghe begaf zich eve neens in 1672 op glad ijs met een besluit stedelijke belastingschul den voor te laten schieten door de regenten. De familieverhoudingen bereik ten het kookpunt. Een schotschrift uit de zomer van 1673 beschrijft hoe burgemeester Johan en zijn broer Levinus met nog iemand hun neef, de stadspensionaris Jan van Vrijberghe, woest achtervolg den. Johan had in de consternatie zijn hoed verloren en zwaaide on rustbarend met zijn degen. De arme pensionaris vluchtte met paard en al zijn hoeve Karnemelk- spot ten noorden van de stad bin nen. Johan bracht zijn eigen paard tot staan, eiste binnengelaten te worden, sloeg de ruiten in en dreigde Jan te vermoorden. Geluk- kig werd de zaak na een korte schermutseling gesust. Johan bleef levenslang de gê nante feiten ontkennen, maar de volksverbeelding ging natuurlijk met de geschiedenis aan de haal. In het Zeeuwsch Sagenboek uit 1933 gaat het om broers 'in voort- durenden twist', die elkaar elke avond op hun schimmels achter volgen en 'dan bevechten zij el kaar' en blijven dat doen, 'net zoo lang tot de een den ander over wint.' Het 'mythische' karakter van de omgeving heeft misschien ook aan deze sage bijgedragen. Im mers: op de nabije Torenhoeve stond tot 1775/76 nog een toren die aan een oude, ridderlijke status herinnerde. En van de Torenhoeve naar het huis Hoogkamer, fluis terde men, liep een onderaardse gang van 700 meter lang. Rond 1925 zijn in de omgeving twee ske letten gevonden: de spookbroers, eindelijk tot rust gekomen? BRIEVEN Forum Ook ik vind het 'een slag in het gezicht van de kiezer' dat Forum voor Democratie geen lid kan worden van het dagelijks bestuur van onze provincie (krant 29 april). 'Er waren geen steekhou dende argumenten om Forum er buiten te houden', stelt de nieuwe partij in een persbericht. Die zijn er wel! Ik heb bijna alle openbare discussie- en voorlich tingsbijeenkomsten van politieke partijen bezocht en niet een FvD'er gezien, laat staan iets van een programma gezien en al hele maal niets over de personele be zetting of waarom Zeeland Fo rum zo hard nodig heeft. Geen lef om boven het maaiveld uit te ste ken? Ik daag de 20.168 FvD-stem- mers uit mij duidelijk te willen maken wat ik gemist heb. Niets lijkt mij. Ton Besselink Kasteelstraat 18 Vlissingen Brouwerseiland En weer las ik in de krant (2 mei) een aflevering van de dramatische soap over de strijd tussen enerzijds de partijen die staan voor behoud van natuur, leefbaarheid en milieu en de anderen die hun best doen om met lak aan alle afspraken slechts winst te maken. Afwachtend wie de beker wint, kunnen we dagelijks lachen om het korte-termijndenken van zakenlieden die bezig blijven de kip met de gouden eieren te slachten. Kees Baan Wijdauplantsoen 29 Middelburg 1 Mei De volksvertegenwoordiging be sloot op enig moment dat konin gin Beatrix (31 januari) haar ver jaardag moest gaan vieren op de dag dat haar moeder (30 april) ge boren was. Dit besluit blokkeerde de eerste mei als een vrije dag voor de 'hardwerkende Nederlan ders'. Hier was over nagedacht. Twee vrije dagen achter elkaar was te gek. De datum van de ver jaardag van de huidige koning le vert geen probleem op. Hij mag, van rechts Nederland, zijn ver- jaardag op zijn geboortedag vie ren. Het wachten is nu op konin gin Amalia. Zal zij haar verjaardag mogen vieren op 7 december of wordt zij verplicht die op 27 april te houden? Europa legt ons vele uniforme verplichtingen op waaraan we trouw voldoen. Een vrije dag op 1 mei, zoals voor heel Europa geldt, gaat te ver. J.W. Minderhout Vredehoflaan 326 Vlissingen Maduro IJverig doen onze media hun best om het verdrijven van president Maduro van Venezuela te kunnen voorspellen (krant 2 mei). De rea liteit is evenwel anders dan ons altijd wordt voorgelogen. De zo veelste poging van Guaido, een clowneske figuur die wordt opge fokt door de VS en enkele rechtse regimes in Zuid Amerika, om Maduro af te zetten, mislukte. Hij kan wel hard toeteren maar de fake-president beschikt niet over voldoende steun bij de bevolking en over nagenoeg géén steun bij het leger. Ondertussen lopen geruchten dat de privé-veiligheidsfirma Black- water, bekend voor het plegen van misdaden in Irak, bezig zou zijn om een privé-legertje van vijfduizend man op de been te brengen om Maduro af te zetten. In Venezuela zijn een honderdtal Russische militairen aangeko men en Cubanen zijn actief aan wezig. Maduro stelt dat in geval van invasie zijn land een nieuw Vietnam zal worden. Luc Brusselaers Hoefkensdijk 11 Kuitaart Chronisch ziek Te gek voor woorden. Laat ik daarmee beginnen nadat ik het artikel 'Chronisch zieken leveren in' heb gelezen (krant 24 april). Dat is nou net een groep waar al tijd de klappen vallen. Deze jaar lijkse bijdrage op Schouwen-Dui- veland is ooit in het leven geroe pen omdat deze groep mensen met zoveel onkosten en onver mogen zitten. En daar gaan ze nu aankomen. Dit kan niet de be doeling zijn van iets wat voor die groep in het leven is geroepen. En dat kan nooit een andere doel groep dienen. Anje van Wijngaarden-Bus Calandweg 39 Zierikzee donderdag 9 mei 2019 Zorgen bij boeren om gps-diefstal GO Dit is de tweede aflevering van een tweewekelijkse rubriek over Zeeuwse vondsten, historische sporen en verhalen. V De Torenhoeve op de Hattingakaart van Tho- len, opgenomen 1743 1744. De gemeente Sluis, de politie en boerenorganisatie ZLTO houden op korte termijn een gezamenlijke bijeenkomst over de hausse aan gps-diefstallen. ,,We moeten de handen ineen slaan om het goede resultaat te bereiken", zegt burgemees ter Marga Vermue. Rolf Bosboom Oostburg - Marga Vermue, burgemeester Sluis Jan J.B. Kuipers U kunt uw brief (maximaal 150 woorden) richten aan: lezersredacteur@pzc.nl of per post aan Lezersredacteur PZC Postbus 5046 4380 KA Vlissingen 08801-30210 Prinses Amalia tijdens Ko ningsdag in Amersfoort. foto anp

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2019 | | pagina 44