g-3 Zorgen om drugsafval Tijd om naar toekomst Oosterschelde te kijken Drie TaalHelden verkozen II Bandje 2 Is het toeval of ïs Zeeland uitgekozen als nieuwe stortplaats van drugsafval? De vondst van vaten en jerrycans met afval in een sloot bij Poortvliet was de vierde in een maand in de gemeente Tholen. DRUGSAFVAL DUMPINGEN A Commentaar Het loopt de spuigaten uit. Beter gezegd: het loopt de slo ten in. De Zeeuwse buitengebieden zijn een stortplaats voor drugsafval. Steeds vaker laten criminelen er hun gevaarlijke troep achter. Resten van chemicaliën in de bekende blauwe tonnen, apparatuur van drugslaboratoria. Het gaat hup, zo de sloot in. De Brabantse Wal staat al een tijdje bekend als stortplaats. Nu zijn Tholen, Reimerswaal en Terneuzen in op komst. Het dumpen van drugs is slecht voor het milieu. Het komt nogal eens voor dat de vaten lekken. Soms moet de grond worden afgegraven. Zo kunnen de kosten snel oplopen. De eigenaar is dan de dupe. Dat is heel vervelend en onrechtvaardig. Ronduit onheilspellend is de wetenschap dat veel drugsafval ongezien in riolen en waterlopen belandt. Het groeiend aantal dumpingen aan de randen van Zeeland bevestigt de dubieuze status van West-Brabant als wereldcen trum voor het maken van synthetische drugs. Met een goed georganiseerde criminaliteit die zich niets aantrekt van provin ciegrenzen. Het is onwaarschijnlijk dat de criminelen Zeeland alleen als dumpplek gebruiken en dat er weinig drugslabs zijn. Dit is zeer zorgelijk. Want deze illegale miljardenindustrie leidt tot veel geweld. En het zwarte geld ondermijnt de gewone eco nomische activiteiten en de sociale verhoudingen. Politie en justitie doen wat ze kunnen. Maar deze recente afval- vondsten lijken erop te wijzen dat de drugscriminaliteit in en om Zeeland eerder groter wordt dan kleiner. Het is onwaarschijnlijk dat drugscriminelen Zeeland alleen als dumpplaats gebruiken De provincie ondersteunt het con gres met 8ooo euro subsidie, Rijks waterstaat stelt het Topshuis ter be schikking. Het congres is een initiatief van particulieren en wordt georgani seerd door Schouwen-Duiveland. Ze willen belangstellenden en ex perts bij elkaar brengen om open te discussiëren over de toekomst van de Oosterschelde, net als vijftig jaar geleden gebeurde toen een groep mensen zich hard maakte voor een open Oosterschelde. Nu dreigt de zeespiegel te stijgen en dat is reden opnieuw na te denken over de Oosterschelde, vinden de initiatiefnemers. Ze willen met het congres een 'vrijplaats bieden waar heilige huisjes ter discussie mogen staan, alternatieve keuzes op tafel kunnen komen en innovatieve Het congres is een initiatief van particulieren ideeën meer dan welkom zijn.' De discussie is actueel. Tijdens Prinsjesdag presenteerde Delta commissaris Wim Kuijken een rap port van Deltares waarin voorspeld wordt dat de Oosterscheldekering aan het eind van deze eeuw moge lijk niet meer voldoet. ALMANAK De Terneuzense redactiechef treedt in februari voor het eerst in vijftien jaar weer eens op met zijn bandje in Porgy Bess. Veel van zijn collega's zijn nog niet op de hoogte van zijn mu zikale verleden. En dus hingen de verslaggever en eindredac teur aan zijn lippen. „We speel- den blues, rock-'n-roll en een beetje surfmuziek", vertelde de Terneuzenaar trots. „Oh, wat leuk. En jullie reünie is op 23 fe bruari, zei je hè? Dan kom ik kij ken", reageerde de eindredac teur. Veel vertrouwen had ze er verder niet in. „Weten jullie ook al wat het hoofdprogramma is?" Stankoverlast door olievlek op bouwterrein Seita doet licht uit bij Heavywave HENGSTDIJK Opknapbeurt voor Catharinakerk Met de regionale TaalHeldenver- kiezingen vraagt de Stichting Lezen Schrijven aandacht voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Boerman is gekozen als taaiheid in de categorie Taalcursist. Na het overlijden van haar man moest ze nog meer op eigen benen staan en heeft ze beter leren lezen en schrij ven. Geensen is gekozen in de cate gorie Taalbegeleider. Zij is de eerste taalvrijwilligster die via Taaihuis Walcheren een Nederlandse vrouw begeleid om beter te leren lezen en schrijven. Pijnen is verkozen in de categorie Bruggenbouwer. Ze wil migranten helpen de Nederlandse taal te leren om hen zelfstandig in de maatschappij te laten functione ren. Alle regionale TaalHelden dingen in januari 2019 mee naar de prijs van de landelijke TaalHeldenver- kiezing. twee in de gemeente Reimerswaal en drie in de gemeente Terneuzen. De toename van het aantal dum pingen in Zeeland is Mark Krijgs man, projectleider bij Incident Ma nagement van Strukton Milieu techniek, ook opgevallen. Dit ge specialiseerd bedrijf ruimt met Sinds de zomer is sprake van een piek. Daarvoor kwam het wel eens voor, maar niet zo vaak als nu grote regelmaat drugsafval op. Hij kreeg het afgelopen jaar meer tele foontjes uit gebieden grenzend aan Noord-Brabant, het wereldwijde centrum van de productie van synthetische drugs. Piek Bij waterschap Schelde- stromen is men nog voorzichtig met het trekken van conclusies uit de recente vondsten in Tholen. „Sinds de zomer is sprake van een piek", zegt woord voerster Daniëlle Stein. „Daarvoor kwam het wel eens voor, maar niet zo vaak als nu." Hoewel slootkanten een geliefde stortplaats zijn, heeft het waterschap geen In Noord-Brabant is het al jaren een plaag. Afgelopen maandag werden in de bossen bij Bergen op Zoom nog de restanten van een compleet drugslab gevonden. Drugsafval be gint nu ook in delen van Zeeland een vertrouwd beeld te worden: jerrycans en (vaak blauwe) vaten met gevuld met oplosmiddelen en soms nog dampende zuren. Ze zijn gedumpt in sloten of in de natuur. Soms is het afval achtergelaten in bestelbusjes of kleine vrachtauto's, zoals eind juli in Rilland. In 2017 noteerde de politie in Zee land drie gevallen van dumping van drugsafval, maar dit jaar staat de teller na negen maanden al op negen. Vier in de gemeente Tholen, woensdag 3 oktober 2018 Het is tijd om na te denken hoe de Oosterschelde er voor toe komstige generaties gaat uit zien. Daarover gaat een congres dat op 29 oktober plaatsvindt op Neeltje Jans. Ernst Jan Rozendaal Middelburg Tip? redactie@pzc.nl VLISSINGEN Omwonenden van de bouwlocatie Ketelmakerij aan het Vlissingse Dok, en iedereen die in het omliggende gebied moest zijn, hebben gis terochtend (opnieuw) te maken gehad met stank overlast. Bij het graven van een sleuf voor het toekom stige riool stuitten weg werkers, net als een paar weken geleden, op een olievlek. De oliesmurrie en omliggende vervuilde grond worden zo snel mogelijk afgevoerd, be loofde een woordvoer ster van de gemeente Vlissingen gisterochtend. ZIERIKZEE Seita is zaterdag de headliner op de vierde jaargang van Heavywave in Zierikzee.Met Zuid- Amerikanen in haar mid den staat de band borg voor de beukende trashmetal waar ook het Braziliaanse Sepultura groot mee is geworden. Op het harde broertje van Anywave in popcen trum Brogum spelen deze editie zeven bands. Het spits wordt om 15.00 uur afgebeten door Re- gioruisfinalist Dispelled, gevolgd door Event Hori zon, Shade of Hatred, Caerus, Afgrond (oud-Le- gija), Burial en Seita dus als hekkensluiter. De Catharinakerk in Hengstdijk krijgt de ko mende vijf jaar een grote opknapbeurt. De renovatie gaat bijna 100.000 euro kosten. Dat heeft de stichting Behoud Catharinakerk Hengstdijk bekendge- maakt.Afgelopen jaar is het houtwerk aan de buitenkant van de kerk aangepakt. Vanaf 1 ok tober wordt het midden stuk van de grote toren gerenoveerd. Daarvoor is een grote kraan nodig die het begin van de Kerkstraat zal afsluiten. Het verkeer wordt om geleid. Zeeland Godelieve Boerman uit IJzen- dijke, Rita Geensen uit Middel burg en Anne-Lies Peijnen uit Goes zijn verkozen tot de drie TaalHelden van Zeeland. Taai- Helden zijn mensen die zich op hun eigen manier inzetten voor taal. Miriam van den Broek Middelburg Theo Giele -Daniëlle Stein, woordvoerster Tholen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 34