Kinderdagverblijven gaan valpartij uit de weg Mogelijke verjaring in zaak Nicky Verstappen 3 Taghi en Razzouki mogelijk in Dubai, Colombia of Mexico Moord, doodslag en verkrach ting kunnen weliswaar niet verjaren, maar als die niet kunnen worden bewezen, kan het zijn dat de zaak alsnog ver jaard is. Bijvoorbeeld als alleen een lichter vergrijp bewezen kan worden. Daarvoor gelden verjaringstermijnen van drie tot maximaal twintig jaar. En die zijn nu dus voorbij. „We zijn ons zeker bewust van verjaringstermijnen", al dus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM). De politie heeft in een ver- wantschapsonderzoek naar de dood van Nicky inmiddels het dna afgenomen van meer dan 15.000 mannen. Het onder zoek loopt nog. Het OM liet eerder weten dat het verwant- schapsonderzoek de laatste re- ele mogelijkheid is om deze zaak tot een oplossing te bren gen. Het Nederlands Foren sisch Instituut (NFI) gaat het verzamelde dna vergelijken met het dna dat bij Nicky Ver stappen is gevonden. Dat kan nog maanden duren. Het gaat om het grootste dna-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland gehouden. Doel is om via een gedeelte lijke match van een dna-fami- lieprofïel zicht te krijgen op de dader. De politie hoopt dat bij voorbeeld een broer, oom of neef in beeld komt. In totaal kregen meer dan 20.000 man nen een oproep om dna af te staan, maar velen kwamen niet opdagen. De twee criminelen worden ver antwoordelijk gehouden voor meerdere liquidatieopdrachten en grote lucratieve cocaïnetranspor ten. De uit Vianen en Utrecht af komstige criminelen staan op de Nationale Opsporingslijst en wor den sinds maart 2018 ook interna tionaal gezocht. Taghi zou de leider zijn van de organisatie, Razzouki is zijn rech terhand. De twee waren al langer in beeld, maar de jacht is pas echt geopend sinds de Utrechtse kroongetuige Nabil B. naar voren stapte en Taghi (40) en Razzouki (45) beschuldigde van het geven van liquidatieopdrachten. Zo wor den de liquidaties op Hakim Chengachi, Ranko Skekic en mis- daadblogger Martin Kok aan het tweetal toeschreven. Vergismoord In het criminele circuit gaan tien tallen geruchten dat Taghi en Raz zouki nog véél meer op hun kerf stok hebben. Politie en justitie gaan er ook vanuit dat de broer van kroongetuige Nabil B. onlangs is geliquideerd in opdracht van Taghi en Razzouki: B. werd im mers al door hen bedreigd. De Ma rokkaanse opsporingsdienst heeft Taghi ook in het vizier in verband met de vergismoord op een ge- neeskundestudent op een terras in Marrakech in november vorig jaar. De politie weet niet waar de twee gezochte criminelen zich op dit moment bevinden: Mexico, Colombia of Dubai worden ge noemd als mogelijke schuilplaat sen. Een groot rechercheteam van de Landelijke Eenheid van de po litie maakt al maanden jacht op Nederlands meest gezochte crimi nelen. De rechercheurs houden er ech ter sterk rekening mee dat zowel Taghi als Razzouki, van wie in middels enkele foto's door de po- litie in omloop zijn gebracht, plas tische chirurgie hebben ondergaan in de hoop uit de handen van poli tie en justitie te blijven. „Dat is een scenario waar we sterk rekening mee houden", zegt een bron bij justitie. Lucratieve handel Taghi en Razzouki worden door politie en justitie in staat geacht zulke stappen te nemen en hebben ook financieel geen enkele moeite om dit soort operaties uit te voe ren. Het criminele vermogen van Taghi en Razzouki wordt door de opsporingsdiensten op honderden miljoenen euro's geschat en is in de afgelopen jaren in korte tijd ver diend door de zeer lucratieve han del in cocaïne. Vermoed wordt dat de twee het geld witwassen door de aankoop van vastgoed in Marokko en Dubai. Ook wordt het geld gestoken in luxueuze auto's die behangen zijn met diamanten ter waarde van honderdduizenden euro's. Boven dien stelt het grote vermogen hen in staat om veel te reizen, om zo uit handen van de opsporingsdien sten te blijven. Ondanks de ongekende finan ciële middelen die de criminelen tot hun beschikking hebben, heeft het rechercheteam een flinke troef in handen: een dna-profiel. Omdat Mohamed Razzouki, de broer van Saïd, op dit moment vastzit en wordt vervolgd voor de voorberei ding van een liquidatie, kan Saïd worden geïdentificeerd op basis van een verwantschapstest. Bij Ridouan Taghi ligt dat an ders: in de dna-bank zit er geen dna-profiel van Taghi, omdat hij niet eerder strafrechtelijk is ver volgd. Politie en justitie hebben een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van de criminele kop stukken. „Als kinderen geen risico's meer erva ren, kunnen ze later niet goed omgaan met weerstand", stellen zij. Kinderen mogen niet van trappetjes springen. Klauterende baby's worden van op stapjes af getrokken en op de grond gelegd. Oudere kinderen mogen het klimrek niet in. Veel kinderdagverblij ven en buitenschoolse opvanglocaties willen kinderen wel meer ruimte ge ven om te spelen, maar durven het niet aan. Ze voelen zich geremd door het toezicht van de GGD en ouders die geen kapotte knie accepteren. Leren van vallen Terwijl de roep groter wordt om kin deren meer risico's te laten nemen tij dens het spelen. Juist van een valpartij leren ze veel, zeggen deskundigen. „Dan weten ze dat ze het zo niet moe ten doen", verklaart sportpedagoge Ju- dith Stolwijk, die onderzoek deed naar gevaarmijdend gedrag. „Als kinderen geen risico's meer ervaren, kunnen ze later niet goed omgaan met weer stand, zoals tegengesproken worden. Zo creëer je een generatie die overal gevaren ziet en heel angstig is." Kinderdagverblijven moeten de voornaamste risico's op papier vast leggen. Om de opvanglocaties meer ruimte te geven, is dit jaar in de wet gekomen dat ze kinderen tegen grote gevaren moeten beschermen en moe ten leren omgaan met kleine risico's. Veel kinderdagverblijven weten niet hoe ze daarmee moeten omgaan. Ze kunnen moeilijk inschatten of de inspecteurs van de GGD hun opvat ting delen dat iets een acceptabel risico is. Uit angst voor een aantekening van de toezichthouder besluiten de op vanglocaties risicovolle situaties maar te mijden. „We liggen als sector onder een vergrootglas", betoogt Heidy Het voelt comfortabel om regeltjes te maken om incidenten te voorkomen Knol, directeur van Brancheorganisa tie Kinderopvang. „Het voelt comfor tabel voor de overheid om regeltjes te maken om incidenten te voorkomen. Maar daardoor bestaat nu een span ningsveld met de ruimte die pedago gisch medewerkers krijgen." Druk van ouders Volgens de GGD is er vrijheid om be leid te maken. De inspecteurs beoor delen of de risico's voldoende in beeld zijn gebracht en de getroffen maatre gelen de veiligheid en gezondheid van de kinderen waarborgen. De kinderopvang voelt echter ook de druk van ouders die zelf heel voor zichtig met hun kinderen zijn en een wondje niet altijd accepteren. Knol: „Sommige ouders zijn panisch." P8 vrijdag 10 augustus 2018 GO MAASTRICHT Het Open baar Ministerie in Limburg is zich bewust van een mo gelijke verjaringstermijn die kan gaan meespelen in de zaak Nicky Verstappen. Het is vandaag twintig jaar gele den dat de toen 11-jarige jongen dood werd gevon den op de Brunsummer- heide. Een dader werd nooit gevonden. Gezocht: mocromaf f iosi Maar hoe zien ze eruit? Politie en justitie houden er rekening mee dat de internatio naal gezochte criminelen Ridouan Taghi en Saïd Raz zouki door middel van plasti sche chirurgie hun uiterlijk hebben laten veranderen. Dat melden bronnen bij politie en justitie aan deze krant. Yelle Tieleman Utrecht ▲Saïd Razzouki (links) en Ridouan Taghi op door Er is door politie en justitie een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van Taghi en Razzouki. Kinderdagverblijven laten kinderen te weinig risico's nemen tijdens het spelen. Ze zijn bang voor boze ou ders als een kind valt of vrezen een aantekening van de toezichthou dende GGD omdat die de veilig heidsmaatregelen niet goed ge noeg vindt. Dat vinden de Branche organisatie Kinderopvang en ou derorganisatie Boink. Ellen van Gaaien Zoetermeer —Heidy Knol de politie vrijgegeven foto's,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 3