WIM HOFMAN Self ie (bis) c Evangeliseren jong leren on o o o Po G'O o o o o o' 'l bin uit ri9n 4 O O O O O, 00 O 000 'O O O c O O O O O kp 0 0 I O Or' O: O O! I 0 O G Oc ö;0 OC O Monnikenwerk Harvink eigenzinnig elegant Een van de eerste vakantie- tochten die ik maakte, was er een die me vanuit Vlissin- gen naar Knokke voerde. Knokke was het buitenland. Mijn va der had een paspoort waar ook mijn naam in stond. We gingen per fiets, hij op zijn herenfiets met fietstassen waar een fles limonade en boter hammen ingingen; ik op mijn rode doortrappertje. Het was al spannend om de veer boot naar Breskens op te gaan en dan naar Vlissingen te kijken dat steeds kleiner werd. En onderweg zag je nog een boei of een meeuw. Bij Bres kens begon de echte fietstocht. Knokke was ver, maar ze hadden er lekker wafelijs en de zee leek anders dan in Vlissingen en er was geen overkant te zien, al moest in de verte Engeland liggen. De terugreis was niet niks. Mijn vader moest me hele stukken duwen. Sindsdien heb ik meer gereisd. Omdat het moest, maar vooral ook omdat ik het graag wilde. Veel men sen willen reizen. Ze willen de we reld zien, beroemde bergen, torens, steden, kunstwerken. Het reizen wordt gemakkelijk en comfortabel gemaakt. Niet iedereen gaat op een doortrappertje. Op sommige plekken in de wereld komen soms heel veel toeristen: in Venetië bijvoorbeeld ge middeld 50.000 per dag en op hoog tijdagen het twee- of drievoudige daarvan. (Er wonen nog zo'n 60.000 mensen). We weten dat de wereldbevolking groeit en groeit. Stel dat op een dag de bevolking van China en India de zelfde levensstandaard bereikt als die van West-Europa en dezelfde demo cratische rechten en privileges krijgt. Stel dat elke inwoner van deze lan den op zijn minst eenmaal in zijn of haar leven Amsterdam wil bezoeken om de werken van Van Gogh of de Nachtwacht te bewonderen en om daarbij een selfie te nemen. In feite geen exorbitante wens. Laten we dan eens proberen te berekenen hoeveel luchthavens ter grootte van Schiphol we zouden moeten bouwen om het verplaatsen van al die mensen moge lijk te maken. En al zijn er in Neder land mensen die steeds meer lucht havens willen aanleggen: ik denk niet dat het gaat gebeuren. Het toe risme zal voorlopig wel groeien, zelfs als een stad als Venetië alleen nog maar uit toeristen bestaat of als de Trevi-fontein in Rome of de Mona Lisa in het Louvre door de drukte praktisch niet meer te bekijken zijn. Gelukkig kan men hier en daar bij bepaalde beroemde toeristische ob jecten snel een selfie maken. Dat be vordert in ieder geval de doorstro ming en je zo aan jezelf kunt bewij zen dat je het gezien hebt! Het is bijna gedaan met de zes lange weken schoolvakan tie. Sommige kinderen krij gen er niet genoeg van, maar als ou der heb ik mij tijdens de allerlaatste week van de basisschoolvakantie weieens afgevraagd of het nog no dig is dat kinderen zo lang achter een vrij zijn. De jonge kinderen hoeven niet meer op het agrarische familiebedrijf mee te werken en zijn na al die weken wel weer aan iets anders toe. Speelt de gerefor meerde gemeente daar handig op in met de vakantiebijbelclub? In augustus worden er voor ba sisschoolleerlingen clubs aangebo den in Domburg, Oostkapelle en Middelburg. „De club van onze ge reformeerde gemeente in Middel burg draait al jaren en ook tijdens verschillende schoolvakanties. Eerst boden we het clubwerk aan in onze school in Klarenbeek, maar toen die vorig jaar zomer werd ver bouwd zijn we uitgeweken naar zorg-kaasboerderij Pitteperk. Dat beviel zo goed dat we er deze zo mer terugkeren. Het is voor de kin deren leuk om de boerderij te ver kennen. Dit jaar draait de club op 14,15 en 16 augustus. We beginnen om kwart voor tien", vertelt één van de initiatiefnemers, die niet met name genoemd wil worden. In Zeeland worden de vakantiebijbel- clubs vooral op Walcheren aange boden. Van oudsher zijn er goede contacten met de evangelisatiepost van de gereformeerde gemeente in het Vlaamse Merksem, waar ook kinderclubactiviteiten zijn. „Er zijn daar trouwens opvallend veel Zeeuwen actief." „De club is niet bedoeld voor de kinderen van onze eigen kerk. Die krijgen op school wel een folder mee, maar daarbij horen ze ook dat de club vooral is voor kinderen die niet (meer) in een kerk komen. Als ze een onkerkelijk vriendje of vriendinnetje aanmelden, mogen ze overigens wel mee." Op die ma nier stimuleert het initiatief con tacten tussen kinderen in de buurt. In gedachten zie ik kinderen die zelf ook wel een paar dagen naar Pitteperk willen, al op straat rond kijken of zij een leeftijdgenoot kunnen strikken. „In de praktijk komen er bijvoorbeeld kinderen van ouders, die bijvoorbeeld zelf niet (meer) kerkelijk zijn, maar het zinvol vinden dat hun kinderen toch ook eens een Bijbelverhaal ho ren." Eerlijk gezegd kan ik me moeilijk voorstellen dat mensen die van God noch gebod willen we ten hun kind naar de club sturen. Dat de Bijbel opengaat is zo klaar als een klontje. Achter de dagen bij Pitteperk zit een team van zo'n man of tien. De één zorgt voor het knutselmateri aal, de ander voor een verhaal of de muziek. De meeste mensen uit de leiding zijn werkzaam in het (ba sisonderwijs. „Iedere dag komen er tot twintig kinderen in de leef tijd tussen vier en twaalf jaar. Voor kinderen die met het vervoer zit ten, hebben we dit jaar voor het eerst een soort taxiservice. Ze wor den na aanmelding opgehaald en na afloop thuisgebracht." Buiten de vakanties runt de gereformeerde gemeente (Centrum) twee clubs voor buitenkerkelijken in de Stro- menwijk (het Getij). Op vrijdag avond is er een club voor jongeren van twaalf tot achttien, op zater dagmorgen de kinderclub van vier tot twaalf jaar. „De eerste loopt ronduit goed, de opkomst op zater dagmorgen is wisselend, want het is natuurlijk ook de dag waarop wordt gesport." Zeker bij de pubers zou ik weieens een kijkje achter de schermen willen nemen, vooral omdat zij, naar het schijnt, vrijwil lig en met regelmaat komen. WOONPLAZA vrijdag 10 augustus 2018 GO De wereld van Wim Hofman, schrijver/illustrator O f(yO <P V 'O o ■Q 00c José Baars José Baars schrijft wekelijks over religie en kerken in Zeeland. Kijk voor haar blog op pzc.nl/monnikenwerk Eigenzinnig elegant. De kunst van het kijken. Details bepalen het verschil en houden je blik vast. Het eigenzinnige ontwerp, gevangen in een esthetisch vormgegeven zichtbare frameconstructie; waarop je zelf lichte variaties kunt toepassen. De bijzondere, nieuwe Harvink collectie, nu te bewonderen bij Binnenuit Meubelen! Schouwersweg 7 Heinkenszand 0113 56 14 82 binnenuit.nl >100 WOONMERKEN 9.000M2 INSPIRATIE PERSOONLIJK WOONADVIES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 36