Starsky Hutch gaan de hele wereld over Boeren in de rij voor subsidie Voor 10 miljoen euro aan aanvragen voor moderne machines Jeroen Vermue Levi Bouwense Jonge piloot zet AeroLin'in de geest van Hans' voort Middenvelder hoopt op vaste basisplek bij Jong Sparta» zeeland 10 De missie is helder: mensen milieubewuster maken. Daarom gaan Martin Hutchinson en zijn hond Starsky, oftewel Starsky and Hutch, de hele wereld over. De Britse wereldreiziger heeft inmiddels 21 landen doorkruist en 600 scholen bezocht. Gisteren maakte hij een stop in Hulst. Het gaat formeel om de regeling 'Fysieke investeringen voor innova tie en modernisering agrarische ondernemingen'. De pot is deels gevoed met geld van de Europese Unie voor plattelandsontwikkeling en deels door de provincie. In het laatste geval betreft het landbouw- compensatiegelden uit een over eenkomst voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. De provincie besteedt die gelden in overleg met landbouworganisatie ZLTO.' Voor gedeputeerde Jo-Annes de Bat (landbouw, economie) komt de stortvloed aan aanvragen niet als een verrassing. „Tijdens een infor matiebijeenkomst dit voorjaar was de opkomst zo groot dat we toen in samenspraak met de ZLTO hebben besloten het subsidiebudget voor deze regeling van naar 4 miljoen euro te verhogen." Puntensysteem De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een puntensys teem. Dit najaar wordt duidelijk wie de gelukkigen zijn. Investerin gen in innovatieve technieken en machines die leiden tot een duur zame efficiënte landbouw met geen tot weinig Co2-uitstoot, ma ken grote kans op subsidie. Zonne panelen op een schuurdak leveren minder punten op. Precisielandbouw De meeste aanvragen betreffen de aanschaf van systemen voor preci sielandbouw (bijvoorbeeld senso- De voedsel vraag neemt toe, maar het aantal hectares om gewassen te telen niet ren), machines voor ondiepe grondbewerking en machineon derdelen die ervoor zorgen dat de structuur van de bodem behouden blijft. Bijvoorbeeld rupsbanden. Overigens moeten de agrariërs zelf ook investeren. Subsidie is tot maximaal 50 procent mogelijk. De subsidieregeling past in het rijks- en Europese beleid om de landbouw schoner, duurzamer en efficiënter laten produceren. Of zoals gedeputeerde De Bat het samenvat: „De voedselvraag neemt toe, maar het aantal hectares om ge wassen te telen niet. Dat betekent dat je meer opbrengst van een hec tare moet zien te halen zonder de bodem uit te putten. Dat kan met precisielandbouw." De subsidieregeling helpt om de concurrentiepositie van de Zeeuwse landbouw te versterken. Modernisering, ook van machines, moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit. Volgens een woordvoerder van de ZLTO is dat op zich niks nieuws. „De landbouw is hier al jaren mee bezig." Achilleshiel Volgend jaar komt er een nieuwe subsidieronde, maar die zal gericht zijn op investeringen in zoetwater voorzieningen, laat gedeputeerde De Bat weten. Het gebrek aan zoet water is de achilleshiel van de Zeeuwse land bouw, is tijdens de voorbije droge periode gebleken. vrijdag 10 augustus 2018 pzc.nl e-maii: walcheren@pzc.nl ZEELAND 5 ZEELAND 9 FOTO BOAZ TIMMERMANS Zeeuwse boeren staan in de rij voor innovatiesubsidies waar mee ze moderne machines en installaties kunnen kopen. Door 232 agrariërs is voor 10 miljoen euro subsidie aangevraagd, ter wijl er maar 4 miljoen euro te verdelen is. Frank Balkenende Middelburg -Jo-Annes de Bat, gedeputeerde

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 33