8 De belangrijkste zorg in waterland Nederland was altijd: hoe houden we Nederland was altijd: hoe houden we droge voeten? Inmiddels wordt dal: hoe blijft er genoeg water uit de kraan komen? Niko Wanders zoekt naar oplossingen. Gras minder groen INTERVIEW DROOGTE-EXPERT NIKO WANDERS Nergens zijn droogtes zo slecht te voorspellen als in West-Europa w "-«kr. oen Niko Wanders acht jaar geleden aan zijn onderzoek naar droogte begon, was daar in Nederland nauwelijks belang stelling voor. Inmid dels is dat wel anders. Sinds hij terug is uit de VS, waar hij samenwerkte met internationale wetenschappers aan de gerenommeerde universiteit Princeton, begint het besef ook hier te dagen: door klimaatverandering wordt droogte zelfs in onze water rijke deltaland een probleem. On langs werd Wanders nog uitgenodigd bij de Deltacommissie, die als be langrijkste taak heeft om Nederland te beschermen tegen overstromin gen. Sinds afgelopen najaar steken meer dan dertig droogtedeskundigen van universiteiten, Rijkswaterstaat en het KNMI geregeld de koppen bij elkaar, vertelt de onderzoeker Hydro logische Extremen aan de Universi teit Utrecht. „In de overstromings wereld gebeurt dat al jaren. Zo'n droogte-overleg is nieuw." „Nou, zo simpel is het niet. Nergens ter wereld zijn droogtes zo slecht te voorspellen als in West-Europa. Het weer is hier veel veranderlijker dan in de VS, Afrika of Zuid-Amerika. We kunnen nu enkele maanden vooruit kijken, dat lukt steeds beter. In mei, juni zagen we dat het wel erg droog werd." „Droogte is een sluipende ramp: het ontstaat heel langzaam maar ineens is het er. En dan is het eigenlijk al te laat om maatregelen te nemen. In Nederland eist droogte niet meteen mensenlevens en het bedreigt geen huizen, zoals overstromingen. Dat maakt het lastig om ervoor te waar schuwen. Zeker als de gevolgen nog niet te zien zijn. Want wie gelooft het weerbericht voor over tien dagen? Dat vereist veel ver trouwen in onze droogte voorspellingen." „Klopt, per vierkante meter hebben we over dertig jaar in de zo mers een emmer min der water beschikbaar. Ex treem droge zomers als deze komen dan twee tot vier keer zo vaak voor. Dat bete kent dat we vaker gele wei landen en dode bermen zul len zien. Boeren moeten gaan kiezen waar ze het schaarse water aan besteden. Op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten zullen meer boeren overschakelen naar soorten die weinig water nodig heb ben, maar vaak een lagere opbrengst. In de kustprovincies kampen ze nu al structureel met zout water dat op rukt in de bodem, doordat er minder tegendruk is van zoet water. Dat ver eist een nieuw type zilte landbouw. Ook de kwaliteit van het oppervlak tewater gaat achteruit. Doordat het warmer wordt komen er meer algen in en bacteriën zoals botulisme. En kunnen fabrieken straks nog wel koelwater putten uit de rivieren?' „Doordat ons klimaat warmer wordt, verdampt het water sneller. Warme lucht kan meer water bevat ten. Dat leidt vervolgens tot intensere buien. Die zijn zo kort en hevig dat de grond het water niet kan opnemen. Dan heb ben onze tuinen en akkers er niks aan. Het stroomt rechtstreeks het riool in of naar slo ten, beken en rivieren. Die voeren het weg naar de zee.' Maar we zijn toch een waterland bij uitstek, met grote rivieren en volop regen? „Zoveel neerslag valt er in Neder land niet. We hebben relatief veel regendagen, maar dan valt er relatief weinig. Aan de oostkust van de VS bij voorbeeld, waar ik twee jaar woonde, valt evenveel neerslag in de helft van de tijd. De grote rivie ren die onze delta vormen, voeren steeds minder water aan uit hun stroomgebied. Over dertig jaar ligt er minder sneeuw in de Alpen en zijn de gletsjers verder gesmolten. Van de vijftien droogste jaren sinds we begin vorige eeuw begonnen te meten hoe veel water bij Lobith ons land bin nenkomt, vielen er vijf in de laatste acht jaar. Dat kan toeval zijn, maar ook een effect van klimaatverande ring. Bovendien worden ook de lan den stroomopwaarts droger. Zullen de Zwitsers straks nog evenveel wa ter doorlaten, of gaan ze meer op slaan in stuwmeren voor hun eigen voorraad?" J. maandag 30 juli 2018 GO Annemieke van Dongen Utrecht Dus jullie zagen deze droogte al tij den aankomen? Waarom hebben jullie toen geen alarm geslagen? Extreem droge zo mers als deze wor den straks norma ler, blijkt uit uw onderzoek. Krijgt Neder land een soort Zuid- Frans land schap? Wat is de oorzaak van die extre mere droogtes? Niko Wanders: droogte neemt toe. FOTOMARNIXSCHMIDT Kunnen we daar iets tegen doen? „Naast zuiniger omgaan met het wa- Dat het droog is in Nederland weten we: vanaf begin juni heeft het vrijwel niet meer geregend. Dat de planten daar last van hebben ook. Maar in welke mate en waar? Dat blijkt nu heel pre cies uit satellietbeelden van Wa- geningen Environmental Re search. Gemiddeld is het gras land in Nederland op dit moment 17 procent minder groen dan normaal. De regionale verschil len zijn echter groot. In Gronin gen, Friesland en het Groene Hart valt het nog wel mee. Maar in Twente, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook heeft de droogte hard toegeslagen. In deze contreien is het gras tot 37 procent minder groen. De on derzoekers verklaren de ver schillen door het hogere water peil in de sloten van het veen- weidegebied. De hogere zand gronden zijn veranderd in bruin gele steppes. Overigens is het niet zo dat het gras in het Groene Hart nog wel groeit: het kan er nog net overleven, terwijl het elders echt aan het afster ven is. Water zat, als we

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 8