Schip brengt zoet water naar boeren Japanse en platte oester lusten elkaar wel 17 dat nu de rwzi verlaat kan niet zo maar op het land gebracht wor den. „Het bevat nog medicijnres- ten, kleine resten bestrijdings middelen, wat olie en vetten, een beetje zware metalen. En er kun nen ziekteverwekkers inzitten." Geen probleem als het gezuiverde afvalwater in zee wordt gepompt. Het is dan niet meer dan een paar druppels in een zwembad. Elders in het land lozen rwzi's op rivieren en vaarten. Daarop heeft het water uit de rwzi's een veel grotere invloed. „Er loopt een landelijk onderzoek naar het nog schoner maken van het afvalwa ter. Met ozon, uv-licht en actieve koolstof kunnen medicijnresten en andere ongewenste stoffen eruit worden gehaald. Dat zijn technieken die worden gebruikt bij het maken van drinkwater. Tel je de effecten van alle maatregelen bij elkaar op dan krijgt het efflu ent een veel hogere kwaliteit. Daar kan je echt wel wat mee." In Terneuzen wordt al 2,5 mil joen kubieke meter gezuiverd ri oolwater gebruikt door Evides. Niet voor drinkwater, al zou dat perfect kunnen, maar als grond stof voor gedemineraliseerd wa ter. Dit demi-water is bijna 100 procent zuiver water, zonder de kalk en mineralen die in drinkwa ter zitten, en is bestemd voor de installaties van Dow. Andere rest stoffen, zoals zand en fosfaten, worden al uit het slib gewonnen. In Ritthem en nog twee andere zuiveringen wordt het vrijko mende gas gebruikt om elektrici teit op te wekken. Als de eisen voor het zuiveren van rioolwater worden aange scherpt zal ook Scheldestromen zijn installaties moeten aanpas sen. De prijs van een kubieke me ter gezuiverd water kan dan zo hoog worden dat het opslaan van dit water, in spaarbekkens of, meer waarschijnlijk, in grondla gen, financieel interessant wordt. „We zouden het zelfs als drink water kunnen gebruiken, astro nauten doen niet anders dan hun eigen gezuiverde urine drinken. Maar dan moeten we nog wel een psychologische drempel over", lacht Nieuwlands. Zul je net zien. Laten twee Wal- cherse agrariërs een schip met zoet water aanrukken, komt er plots een buitje. „Het frist op, maar het is niet voldoende", zegt fruitteler Marcel van den Bosse uit Serooskerke. Het is al weken droog en het fruit heeft veel zoet water nodig. Lokaal is dat niet voorhanden. Samen met biologische boer Tim Moerman uit Oostkapelle char terde hij het binnenvaartschip Deviant dat zaterdag 4000 ton water uit het Hollandsch Diep aflevert bij de Roompotsluis op Neeltje Jans. De logistieke klus is geregeld door scheepvaartbedrijf Lineke in samenwerking met Bonvent Europe BV en de Han del en VervoersCoöperatie. Vanaf Neeltje fans brengen trucks en tractors met tankwa gens het water naar beide agra- riërs. Het kost 42 ritjes om al het zoete water naar de akkers te ver voeren. In Oostkapelle wordt een bassin gevuld. Bij Van den Bosse belandt het aangevoerde water in een sloot in zijn boomgaard. Dat pompt hij vervolgens voor een deel in het drainagesysteem. Met de rest vult hij een tankwagen achter zijn tractor. Daarmee rijdt hij langs de fruitbomen. Het wa ter gulpt over de stammetjes. Een kuub van dit water kost hem 3 tot 4 euro. „Ik heb nu water no dig. Ik verkoop uitsluitend in onze boerderijwinkel en aan Walcherse afnemers. Heb ik geen fruit in het najaar, dan ver lies ik mijn klanten en heb ik geen inkomsten. Je moet iets." NEELTJE JANS De Japanse of kromme oester leek lange tijd de in heemse Zeeuwse platte oester het leven zuur te maken, maar in na tuurgebied de Voordelta leven ze inmiddels samen als broer en zus. Volgens een onlangs verschenen artikel in het wetenschappelijk tijd schrift Marine Biology Research ge dijt de platte oester opperbest op de schelpen van levende en dode Ja panse oesters. Onderzoek in de Voordelta, het natuurgebied voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland, wijst dat uit. Volgens de weten schappers is de symbiose opmerke lijk, omdat ze jarenlang aannamen dat de Japanse oester zijn platte fa milielid het leven niet gunde. De platte oester werd in de jaren tachtig gedecimeerd door de oester parasiet bonamia ostreae. Dat was een klap voor de natuur, maar zeker ook voor de oestersector. Wanhopig probeerden de oesterkwekers het platte schelpdier te redden door ze niet meer in de Oosterschelde, maar uitsluitend in de bonamia-vrije Het 40 hectare groot oesterrif is een kraamkamer voor allerhande zeedieren Grevelingen te kweken. Na verloop van tijd dook de parasiet ook daar op. Ten einde raad besloten de oes- terbedrijven de Japanse of kromme oester te gaan kweken in de Ooster schelde. Van oorsprong is dat een bonkige en ruwe Portugese oester die qua smaak niet in de schaduw van de platte oester kon staan. Maar na verloop van tijd paste de Japanse oester zich aan en werd de kwaliteit beter. Tegelijkertijd bleek de oester zich als konijnen te vermeerderen. De exoot werd een plaag. Toch heeft de Japanse oester ook een plus. In 2016 ontstond spontaan een 40 hectare groot oesterrif in de Voordelta. Daar blijken platte oes ters wonderwel te gedijen op schel pen van Japanse oesters. Deze 'vreedzame co-existentie' is volgens de wetenschappers 'opmerkelijk' omdat de Japanse oester op veel plaatsen de platte oester heeft ver dreven. Het rif is daarbij een kraam kamer voor allerhande waterdieren, van Europese zeekreeften, Noord zeekrabben tot zeedahlia's en zee paardjes. De platte oester is een be dreigde diersoort waardoor in di verse projecten de vorming van oesterriffen wordt bevorderd. maandag 30 juli 2018 Paul Goeseije, procesopera tor Waterschap Scheldestro- men, bij de grootste waterzui veringsinstallatie van Zeeland, in Ritthem. foto lex de meester Frank Balkenende Serooskerke A Op Neeltje Jans wordt zoet water met een schip aangevoerd voor twee agrariërs op Walcheren, foto lex de meester

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 17