g-3 Van kleddernat tot kurkdroog Visvangsten blijven raadselachtig laag Drie auto's in de sloot Afval 16 ZE Het is de grootste reststof van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Miljoenen liters worden elke dag gezuiverd en vervolgens weggespoeld in de zee. Zonde in deze droge tijd. Kan dat niet anders? Commentaar Langdurige droogte. Door de klimaatverandering hebben we meer van dit soort extreem droge zomers voor de boeg, voorspellen deskundigen van de Wageningen Uni versiteit en KWR, het onderzoeksinstituut van de drinkwaterbe drijven. Dat is wennen, zeker voor ons Zeeuwen. De strijd tegen het wassende water stroomt immers als een blauw spoor door onze geschiedenis. Het gevaar komt nu niet meer van één, maar van twee kan ten. Door de opwarming van de aarde smelt het poolijs waar door de zeespiegel rijst. Daar moet het land zich tegen wape nen. Tegelijkertijd voorspelt het nieuwste klimaatmodel van het KNMI dat Nederland een stuk droger wordt dan tot nu toe werd aangenomen. We gaan vaker maanden van uitersten te gemoet: van kleddernat tot kurkdroog zoals de Zeeuwse boe ren dit jaar meemaken. Zo'n alarmbel valt niet te negeren. We vinden het eigenlijk vanzelfsprekend dat er altijd water uit de kraan komt, maar de drinkwatervoorziening kan wel degelijk in gevaar komen als de grote rivieren in droge tijden te weinig water aanvoeren. Daarom is onderzoek naar de aanleg van nieuwe zoetwaterre servoirs en innovatieve distributiesystemen hard nodig. Niet al leen voor huishoudens, maar zeker ook voor de landbouw in het verziltende Zeeland. Dat twee Walcherse agrariërs afgelo pen weekend zoet water per schip lieten aanvoeren, onder streept de wanhoop in boerend Zeeland. Volgens het KNMI wordt Nederland een stuk droger dan tot nu toe werd aangenomen Van het tongquotum voor dit jaar, 10.825 ton, was op 20 juli slechts veertig procent benut. De scholvisserij doet het nog minder: 32 procent opgevist van het quotum van 41.566 ton. De vangsten waren in 2017 al niet denderend, maar van de dat jaar ook nog hogere tong- en schol quota was op 20 juli respectievelijk al 45 en 35 procent gebruikt. Vis- mijndirecteur Lokerse wil er niet dramatisch over doen. „Om de zo veel jaren heb je dit. De natuur kan de enige reden zijn." De lagere aanvoer vertaalt zich in hogere prijzen. Een kilo schol Een kilo schol bracht vanaf begin mei tot en met begin juli 2,42 tot 2,64 euro op bracht op de Nederlandse visafsla- gen vanaf begin mei tot en met be gin juli gemiddeld 2,42 tot 2,64 euro op. Lokerse: „Dat is erg veel. Nor maal is 1,80 tot 2 euro." De omzet van de Zeeuwse Visveiling blijft dankzij de hogere prijzen wel rede lijk op peil. ALMANAK Groene vingers heeft hij nooit gehad, maar toch kreeg hij aar digheid in tuinonderhoud. Aan de straatkant grenst zijn hof aan een weg naar de jachthaven, slechts gescheiden door een heg. Naast een berg onkruid, kwam onze tuinman ook veel afVal tegen. Waarschijnlijk over de heg geworpen door havenbe zoekers. Hup, in de zwarte bak ermee. De volgende morgen lag er weer een bierblikje. Moppe rend wierp hij het blik terug over de heg. Waarna een krake rige damesstem het schaamrood naar zijn kaken joeg: „Zal ik het dan maar voor u weggooien!" Diverse campers opengebroken Bestelbus uitgebrand BORSSELE Toerist fietst tunnel in Het Zeeuwse land dorst al de hele zomer naar zoet water. Tegelijker tijd pompt het waterschap Schelde- stromen dagelijks miljoenen en miljoenen liters gezuiverd zoet af valwater richting de zoute zee. Jo Nieuwlands is zuiveringstech noloog bij het waterschap. Tech nisch zou het mogelijk zijn om het gezuiverde water uit de rioolwater zuiveringsinstallaties (rwzi's) te ge bruiken als water voor de land bouw. De vraag is echter, hoe breng je het naar de agrariërs die het zoete water, tijdens een korte periode in de zomer, hard nodig hebben. Terug de sloot in pompen ge beurt bij een paar kleinere installa ties die wat verder landinwaarts lig gen. Boeren dicht in de buurt heb ben daar profijt van, maar over gro tere afstanden heeft het terugpom pen van gezuiverd zoet water in het systeem van sloten geen zin. In een groot deel van Zeeland is het opper vlaktewater brak en ongeschikt om akkers te beregenen. Je zou een heel stelsel van leidingen moeten aan leggen om het gezuiverde water, het effluent in vakjargon, naar de dorstige akkers te brengen. Maar toch, zonde is het wel van die gemiddeld 50 miljard liter ge zuiverd zoet water dat jaarlijks uit de rwzi's stroomt. „Net zoals in veel andere sectoren kampen we met de uitgestrektheid van de provincie. We hebben vijftien rioolwaterzui veringsinstallaties verspreid over de provincie, van de grootste in Ritthem (178.700 inwoner equiva lenten) tot de kleinste in Klooster- zande (9000 i.e.). Het rioolwater wordt via een stelsel van onder grondse leidingen en gemalen naar de rwzi gepompt. Dat maakt het complex om de zaak aan te pak ken", zegt Nieuwlands. Maar er speelt meer dan alleen het transportprobleem. Het water Met ozon, uv-licht en koolstof kunnen ongewenste stoffen uit afvalwater gehaald worden VLISSINGEN Een vrouw is zater dagochtend met haar auto op de kop in een sloot terechtgekomen. Dit gebeurde naast de bocht van de A58 naar de N57, vanuit de richting Vlissingen. Na de melding rond 10.40 uur dat er een voertuig te wa ter was geraakt waar mogelijk nog een persoon in zat, rukten de hulp diensten met spoed uit. Toen bleek dat de bestuurster al uit de auto was, konden zij terugkeren. De be stuurster is onderzocht door ambu lancepersoneel en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Noordgouwe was het raak. Daar raakte zaterdagnacht een chauffeur rond 2.30 uur met zijn voertuig van de Verbrandemans- eweg en belandde in de sloot. Hij wist zelf uit de zwaar beschadigde auto te komen. De politie onder zoekt of er alcohol in het spel was. Gistermiddag is een auto in de sloot beland na een frontale aanrij ding met een andere personenauto op de Stolpweg in Nieuwerkerk. Twee inzittenden van de auto die te water raakte zijn met onbekend let sel naar het ziekenhuis vervoerd. maandag 30 juli 2018 Tong en met name schol zit er voldoende in de Noordzee, vol gens internationale biologen, maar de vangsten blijven dit jaar raadselachtig laag. „Een verkla ring is er niet voor", stelt Foort Lokerse van de Zeeuwse Visvei- ling (Vlissingen en Breskens). Harmen van der Werf Vlissingen Tip? redactie@pzc.nl VLISSINGEN De politie heeft gisteren diverse meldingen gekre gen van inbraken in ge parkeerde voertuigen, waaronder vijf campers. De politie telde acht in braken en één poging tot inbraak in voertuigen; bij de poging in Scharen- dijke werden de inbrekers vermoedelijk gestoord door een voorbijganger. Ook bij andere campers in onder meer Domburg, Burgh-Haamstede en Zoutelande forceerden inbrekers het slot. Een paar keer sloegen de die ven een ruit in. De buit bedroeg vooral kleding, laptops en persoonlijke papieren. KAPELLE Een bestelbus is gisteren in alle vroegte uitgebrand op de Nieuwe Vierwegen (N666) bij Kapelle. De brandweer kreeg om 0.30 uur de melding van een voertuigbrand op de Noordhoeksewegeling. Toen de blussers arri veerden, bleek het om de Nieuwe Vierwegen te gaan. Een aanhanger die aan de bus vast zat, kon worden losgekoppeld en in veiligheid gebracht. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voor komen dat de bus uit brandde. De weg werd tij dens de bluswerkzaam heden afgesloten. Een berger heeft de bestel bus en aanhanger weg gesleept. Vorige week werd be kend dat er elke dag een of twee automobilisten bij de tolpoortjes staan die de Westerschelde- tunnel helemaal niet in willen. Gisteren was er een toerist die de tunnel wél in wilde. Op de fiets. En dat is uiter aard niet toegestaan. De man dacht rustig van Terneuzen naar Bors- sele te pedaleren maar kwam bedrogen uit. Hij werd uit de tunnel ge haald en kon na het be talen van een boete zijn weg vervolgen. Door het incident moest de oost buis tijdelijk worden af gesloten voor verkeer. Theo Giele Middelburg - Jo Nieuwlands, Scheldestromen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 16