zijn gewild Vanderhave teleurgesteld dat Europa gentechniek vrijwel onmogelijk maakt WEMELDINGE Van heinde en ver kwamen mensen zaterdag naar Wemeldinge om fruitteler Kees Hamelink van zijn 'onverkoopbare' pruimen af te helpen. De verkoopdag was één van de acties die Annemiek Hamelink, de zus van Kees, afgelopen week op touw zette om de 60 ton pruimen toch de deur uit te krijgen. Het fruit is 3 millimeter te klein voor supermarkten, waardoor de fruitteler ermee dreigde te blijven zitten. Inmiddels hebben particulieren, bedrijven en winkels uit het hele land de kleine pruimen gekocht. Het hof stelt dat Crispr-Cas valt on der de regels voor genetische modi ficatie. Planten die via een ingreep in het dna resistent zijn gemaakt te gen bijvoorbeeld virussen mogen in Europa niet zomaar worden aan geplant. Er gelden strenge regels waarbij de aanvrager van een ver gunning moet aantonen dat gene tisch gemodificeerde levensmidde len en diervoeders honderd procent veilig zijn. De EU wil onder meer voorkomen dat er wilde variëteiten ontstaan die andere gewassen ver dringen. Om aan te kunnen tonen dat een genetisch gemodificeerde plant ook echt veilig is voor mens en milieu, zijn peperdure onder zoeken nodig. Midden- en kleinbe drijven hebben daar het geld niet voor. De suikerbietenzadenproducent SESvanderhave, de Wageningen Universiteit en Plantum, de brancheorganisatie van bedrijven die zich bezighouden met plantaar dig uitgangsmateriaal, betreuren de uitspraak van het hof Ze zeggen dat de genbewerkingstechniek veilig is. „Alles speelt zich binnen de plant af. Het is een genbewerkingstech niek. Wij vinden dit dan ook geen genetische modificatie, maar het hof denkt daar helaas anders over", zegt Hanse. Componeren Crispr-Cas is een genbewerkings techniek waarmee de ideale suiker biet is te componeren. Gerichte aanpassingen in de genen van de biet kunnen ervoor zorgen dat de plant ziekten weerstaat, langdurige droogte overleeft en bijna geen ge wasbeschermingsmiddelen nodig heeft. Op die manier zou de akker bouw sneller kunnen verduurza men. Wij vinden deze techniek geen genetische modificatie Hanse: „Het lijkt ons de oplossing voor de suikerbietenteelt. Met mi nimale aanpassingen kun je bieten bijvoorbeeld een veel hogere hitte- tolerantie geven. Ook kun je ze zo sterk maken dat gewasbescher mingsmiddelen niet of nauwelijks nodig zijn. Dezelfde eigenschappen in een suikerbiet stoppen via tradi tionele veredelingstechnieken kost heel veel tijd. Je bent zo tien jaar verder." Wereldmarkt De uitspraak van het hof zet de Ne derlandse bietentelers én de plan- tenveredelingsbedrijven op achter stand, betoogt Hanse. „Suiker is een wereldmarkt. In veel landen wordt suiker met genetisch gemodifi ceerde gewassen geteeld. Het zal moeilijker worden om daarmee te concurreren. Zeker voor Zeeland is het een gemiste kans. Dat is de grootste suikerbietenprovincie van Nederland." e? maandag 30 juli 2018 pzc.nl e-mail: walcheren@pzc.nl Minipruimen 'Dit is slecht voor bietentelers' Een gemiste kans voor de Zeeuwse suikerbietentelers, voor de concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw en ook voor het milieu. Zo kwalifi ceert Leendert Hanse van ver- edelingsbedrijf SESvanderhave in Rilland de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de innovatieve veredelingstech- niek Crispr-Cas. Frank Balkenende Rilland -Leendert Hanse, SESvanderhave

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 15