Compleet nieuw uiterlijk voor dorpshuis 'Niet langer wachten op Zanddijk' 7 MODDERGLIJBAAN Hoop op snelle restauratie van De Herberg www.verfbron.nl Een gloednieuwe weg door de pol der is nog steeds de beste oplossing om het toenemende verkeer rich ting Yerseke in goede banen te lei den. Maar gezien de hoge kosten en daarmee hoogoplopende vertra ging, kiest de dorpsraad van Yer seke toch liever voor een gefaseerde aanpak. De dorpsraad heeft daarom de Provincie Zeeland en de gemeente Reimerswaal laten weten zich ach ter hun plan te scharen. Dat houdt in dat vanaf het kruispunt Zand- dijk/Molendijk/Olzendedijk een nieuwe weg met drie rotondes door de Olzendepolder wordt aangelegd. Op de lange termijn wil de provin cie aan de tweede fase beginnen: een nieuwe verbinding tussen de Olzendepolder en de A58, inclusief een spoorviaduct. De Ondernemersvereniging Rei merswaal vindt dat het hele project in één keer moet worden uitge voerd. Zij liet onderzoek verrichten en pleit voor nieuwe op- en afritten ter hoogte van de Aldi in Kruinin- gen. Aanvankelijk werden de on dernemers gesteund door de dorpsraden van Kruiningen en Yer seke. De dorpsraad van Yerseke is nu dus toch overstag. „De eerste fase is op redelijke termijn te reali seren en daarmee wordt meer dan helft van de problemen op de N673 op gelost en worden de bedrijven terreinen in Yerseke beter ontslo ten", schrijft secretaris Wim Cor- nelisse raad in een brief aan de overheden. Vooruitlopend op de uitvoering van de eerste fase pleit de dorpsraad voor invoering van een maximum snelheid van 60 km per uur. Gordijnen, plafonds, verlichting, wanden, vloeren en meubilair. Het binnenwerk van dorpshuis Ons Dorpsleven in 's-Gravenpolder krijgt de komende maanden een compleet ander uiterlijk. De verbouwing is niet voor haar tijd, zegt Berry Kooiker van de be herende Stichting Ons Dorpsleven uit. „Het pand is in 1968 gebouwd. Sindsdien is eigenlijk alleen het hoognodige onderhoud gedaan, zoals een nieuwe cv-ketel. De in richting is behoorlijk oubollig." De modernisering van de drie zalen moet het dorpshuis toe- komstbestendig maken. Kooiker: „Inwoners vinden het fijn als ze het dorp niet uit hoeven voor een festiviteit, maar dan moet de loca tie wel voldoen. Dat was nu niet het geval en dan zie je toch dat mensen uitwijken naar een plaats die wel up-to-date is." Vanaf september is het binnen werk van het dorpshuis aan de Poelvoordestraat weer als nieuw. Daarbij is ook aan duurzaamheid gedacht. Zo komt er ledverlichting te hangen, iets waar de damclub volgens Kooiker erg blij mee is. „De spelers hebben nu onvol doende licht, maar straks zien ze geen stenen meer over het hoofd. Het geld voor de verbouwing is bij elkaar gebrach door verschil- fondsen aan te schrijven. KLOETINGE De nieuwe eige naar van De Herberg in Kloe- tinge hoopt nog dit jaar te kun nen beginnen met de restauratie van het pand. Patrick Machielsen laat weten dat het om een forse klus gaat. De omgevingsvergunning is on langs aangevraagd bij de ge meente. Machielsen wil pas op een later moment inhoudelijk ingaan op de plannen die hij heeft met het pand. Wel beves tigt hij dat het de bedoeling is een deel ervan ter beschikking te stellen aan de gemeenschap van Kloetinge. Daarvan had de oude eigenaar al gewag gemaakt. Aad Bruijns redde het pand veertig jaar geleden van de ondergang. Het stond op de nominatie om te worden gesloopt. Van een gron dige opknapbeurt is het nooit ge komen. Nadat ze twee jaar te koop hadden gestaan, deed Bruijns De Herberg en de naast gelegen voormalige slagerij on langs van de hand. De voorma lige herberg aan het Geertesplein is een officieel rijksmonument. Hl Ultra oogglanslak XD HIGH GLOSS donderdag 28 juni 2018 Joeri Wisse v-v* GOES Lekker kliederen in de modder. Welk kind vindt dat nou niet leuk? Tientallen jon gens en meisjes kwamen gister middag naar park De Mirakel aan de Oranje- weg in Goes om in en rondom de centrale water partij spelletjes te spelen in de blubber. Terwijl de papa's en mama's aan de kant van het zonnetje geno ten, werden de kinderen lekker vies. De modderglij- baan was favo riet, zo ook bij Milan. De activi teit - Het Mod- derparadijs - was opgezet door het Milieu Educatie Cen trum (MEC) de Bevelanden. FOTO MARCELLE DAVIDSE Yerseke Ellen Jobse 's-Gravenpolder lakset RUBBOL HOOGGLANS De Verfbron b.v. Livingstoneweg 5C 4462 GL Goes info@verfbron.nl SIGMA COATING S S2U Allure Extreem weerbestendig, rooximool onderhoudsvrij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 66