John de Mol pikt VI in Bezint eer ge vervangt! VO-raad bepleit vernieuwing Theatergroep Zier^ zet klassieker ^JÉI op de planken mm? Walcheren Uit Thuis V, De raad heeft concrete voorstellen om het examen te vernieuwen. Leerlingen moeten op meerdere momenten van het jaar vakken kunnen afronden, zodat ze meer tijd krijgen voor verdieping. Ook zou de verplichte lesstof bij exa mens verminderd kunnen wor den, zodat scholen meer vrijheid krijgen om vakken inhoudelijk zeifin te vullen. Het huidige centraal examen stamt uit 1968. Scholen voelen de druk om zoveel mogelijk leerlin gen met een diploma op zak uit te We leren de leerlingen door de hoepel van het examen springen zwaaien en worden daar ook op afgerekend. „In de volksmond wordt dan gezegd: we leren de leerlingen door de hoepel van het examen springen", zegt Paul Ro senmöller, voorzitter van de VO- raad. Tegelijkertijd verandert er de laatste jaren wel veel in het on derwijs: leerlingen volgen steeds meer hun eigen lesprogramma, werken meer met digitale lesmid delen. Ook zijn vaardigheden én persoonlijke en sociale ontwikke ling belangrijker geworden. Maar deze vernieuwingen komen niet terug in het huidige examens. Aanvullende eisen De consequentie is dat diploma's van leerlingen steeds minder waard zijn, aldus Rosenmöller. Mbo-, hbo- en universitaire oplei dingen stellen aanvullende eisen aan de toelating van nieuwe stu denten. Leerlingen moeten bij voorbeeld een schriftelijke moti vatie sturen, of krijgen een toela- tingsgesprek waarin ook de per soonlijke ontwikkeling aan de orde komt. „We toetsen nu alleen kennis", zegt Rosenmöller. „Dat is heel be langrijk, maar vervolgstudies wil len ook meer weten over de vaar digheden van studenten, zoals sa menwerken of kritisch denken. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk afleveren, dus daar moeten we iets aan doen." Spreiding De VO-raad denkt dat de exa mens al snel kunnen verbeteren door niet alle eindexamens in mei af te nemen maar ze over het jaar te spreiden. Voordeel is dat leer lingen op hun eigen moment de toetsen afsluiten. Ook zouden leerlingen die zijn gezakt, alleen de vakken moeten overdoen waar ze een onvol doende voor scoorden. „Een heel jaar overdoen is demotiverend en duur", aldus Rosenmöller. Nieuwsmedia Voetbal Inside-trio Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen verlaten RTL en verbinden zich voor vier jaar aan Talpa TV. P4 Als we straks geen gasgestookte cv- ketel meer mogen aanschaffen, wat is dan het alternatief? Warmtepompen worden al snel genoemd, maar Johan Lodder van installatiebedrijf Intec weet dat dat niet altijd het toverwoord is. Eén ding is zeker, Zeeuwse installateurs krijgen het er druk mee. Examen moet op de schop De examens op middelbare scholen moeten op de schop, omdat ze zijn verouderd. De huidige wijze van toetsen is te veel gericht op kennis en te weinig op andere vaardigheden, zoals samenwerken en kritisch denken. Dat zegt de VO-raad. Ellen van Gaaien Utrecht —Paul Rosenmöller, VO-raad P15 donderdag 29 maart 2018 Soms zon maar ook een bui 9°C pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 »P13 en ZEELAND 2

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1