4 'Nee, want wat doen buitenlandse diensten met onze doorgesluisde data?' Moet u vandaag in het referendum voor of tegen de 'sleepwet' stemmen? Vijf voor- en vijf tegenstanders geven hun argumenten. 9 Michiel Steltman Eduard Nazarski Fractievoorzitter VVD in de Tweede Kamer: „Onze inlichtingen diensten spelen een cruciale rol in het be schermen van Neder land. De wet die hun bevoegdheden regelt, is verouderd. De nieuwe wet zorgt dat de inlich tingendiensten ons land veilig kunnen houden en ook op internet ter roristen en andere geva ren in de gaten kunnen houden. Want onze vij anden gebruiken die technologie ook. De nieuwe wet heeft strenge waarborgen. De minister moet altijd toestemming geven om computernetwerken te onderzoeken en tele foons af te tappen. Diensten mogen alleen onderzoek doen naar onderwerpen die de na tionale veiligheid raken. Bovendien controleren rechters en deskundi gen vooraf, tijdens en achteraf of ze zich aan de wet houden." Klaas Dijkhoff Kathalijne Buitenweg Wil van der Schans Arjen Lubach „Ik stem tegen de sleep wet. Want die maakt het mogelijk dat alle Nederlanders worden afgetapt door de ge heime diensten. Met wie we bellen, welke websites we bezoeken, onze e-mails: het kan allemaal worden beke ken en langdurig opge slagen. De enorme hooiberg aan gegevens mag bovendien worden doorgesluisd naar bui tenlandse diensten. En wat zij ermee doen, kunnen we niet contro leren. Zo kunnen men senrechtenactivisten en journalistieke bronnen ernstig in de problemen komen. Ook bedrijfsge heimen liggen dan te grabbel. GroenLinks wil de wet verbeteren. Een reparatiewet die dit re gelt ligt al klaar. Maar die komt alleen in be handeling als de wet vandaag wordt wegge stemd." Onderzoeks journalist Reporter Radio (KRO-NCRV) en Wiv-deskundige: „De afgelopen maan den heb ik de feiten rond de nieuwe wet onderzocht, want er gaan veel 'meningen' rond. Een nieuwe wet is nodig, want de in lichtingendiensten moeten technisch met de tijd mee, maar de controle en waar borgen hadden beter geregeld moeten wor den. Ze liggen niet al lemaal vast in de wet. Ik ga uiteindelijk te genstemmen, voor mij geeft de doorslag het uitwisselen van ongeëvalueerde 'buikdata' van eigen onderdanen met an dere landen. Met de nieuwe wet worden meer buikdata verza meld; hier in Neder land is dat nog rede lijk gecontroleerd, maar in andere lan den raken we het zicht kwijt." Een uitzending van Zondag met Lubach in oktober over de 'sleepwet' zorgde er voor dat er voldoende handtekeningen bin nenkwamen voor een referendum. Hij zei daarin: „Ook tegen standers vinden dat er een nieuwe, mo derne wet moet ko men. Er zijn alleen nog een paar belang rijke onderdelen waar even goed naar geke ken moet worden: het sleepwetgedeelte, het hacken van derden." Lubach wil zijn me ning niet persoonlijk toelichten, maar zei in de uitzending van afgelopen zondag: „Ga woensdag stem men. Stem tegen, of nee, of blanco. Of wat je maar wilt. Lees er nog een keer over en stem wat jou goed lijkt." „We begrijpen de noodzaak voor ver nieuwing van de wet, maar vinden het toe zicht nog ontoerei kend. Een regeerak koord geeft onvol doende zekerheid op termijn, afspraken horen in de wet te worden geregeld. Ver der moet goed toe zicht niet beperkt blijven tot controle, het gaat ook over rap portage, verantwoor ding, en onderbou wing van nut en noodzaak. De samen leving moet er echt op kunnen vertrou wen dat de overheid goed omgaat met be voegdheden die po tentieel een zeer in grijpende invloed hebben op de per soonlijke levenssfeer en op het digitale be drijfsleven. Want wantrouwen is scha delijk voor de digitale online economie." „De regering moet ons beschermen te gen dreigingen. Daar voor hebben de Ne derlandse inlichtin gen- en veiligheids diensten voldoende bevoegdheden nodig. Maar met de nieuwe sleepwet mogen de diensten straks ook met een 'sleepnet' de communicatie via de kabel stelselmatig en op grote schaal on derscheppen. Dus ook de gegevens van grote groepen men sen die geen bedrei ging vormen voor de samenleving. De wet is dan ook een onno dige schending van onze privacy en men senrechten. Stem daarom tegen en roep de regering daarmee op om de wet aan te passen." woensdag 21 maart 2018 Tweede Kamerlid voor GroenLinks: Presentator van Zondag met Lubach: Directeur stichting DINL (brancheorga nisatie van datacen ters en hostingbe- drijven): Directeur Amnesty International: FOTO'S ANP, KAREN VELDKAMP, MARCO DE SWART, PIX4PR0FS, PRIVÉ

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 9