O t t t I 'Ja, want terroristen gebruiken ook nieuwe technieken en sociale media' 8 Analyse REFERENDUM WET OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN Het goede nieuws? Dat er vooraf gaand aan dit tweede én waar schijnlijk laatste referendum ooit een zeer inhoudelijk debat is ge voerd. Bij het vorige referendum (u weet nog wel: over het Oe- kraïne-verdrag) was er vooral campagnespektakel over de voors en tegens van de Europese Unie. Dit keer werden er diepe discus sies gevoerd over de balans tus sen privacy en veiligheid, over wat de geheime diensten AIVD en MIVD wel en niet zouden mogen. Het slechte nieuws? Dat we ei genlijk niet écht weten waar we het over hebben. Dat is het ge volg van een discussie over de ge heime dienst, want die wil en mag zo min mogelijk kwijt over haar eigen modus operandi. Daardoor kunnen we wel in schatten wat de diensten nu al doen en wat ze precies met hun nieuwe mogelijkheden (mogen) gaan doen, maar de praktijk ken nen we nauwelijks. Soms horen of zien we iets van het resultaat dat de diensten boe ken: AIVD-baas Rob Bertholee meldde dat zijn dienst de afgelo pen jaren zeker vier aanslagen heeft voorkomen. Hoe de AIVD dat klaarspeelde, kan Bertholee dan weer niet zeggen. We weten alleen dat het zijn dienst was die de politie wees op een Rotter dammer met een kalasjnikov in de kelder. Ook de commissie die de dienst controleert, mag ons niet tot in detail vertellen wat ze controleert. Soms krijgen we in de rechts zaal een inkijkje. Momenteel loopt er een zaak tegen een te ruggekeerde (vermeende) Syrië- ganger, waarbij de AIVD in een zogenoemd ambtsbericht meldt dat de telefoon van de man meer dere keren in Syrië is gebruikt. Hoe de dienst dat heeft achter haald, weten we niet. Een 'sleep net' in de ether? Aangestraalde telefoonpalen in Turkije en wat hulp van de Turken? Maar blijk- W De werkwijze van geheime diensten kennen we amper, want ze zijn geheim baar beschikt de dienst al wel over dergelijke informatie. Zijn meer bevoegdheden voor een zo genoemd digitaal sleepnet dan wel nodig? Soms pakt iets juist kleiner uit dan gedacht. Een klacht over een door de AIVD aangelegde illegale 'dna-databank' bleek, volgens de Volkskrant, in de praktijk om een doos bewaarde kofïïemokken van de radicale Hofstadgroep te gaan. Het zijn voorbeelden als hier boven die pas een smoel geven aan de praktische invulling van de bevoegdheden van de dienst. Omdat we die voorbeelden nau welijks kennen, stemmen we in het duister. We weten na een maand vol discussie misschien waar we in theorie voor of tegen zijn. Maar de kans is klein dat we ooit zullen weten wat onze stem in de praktijk precies betekent. Rob Bertholee Ferry Zandvliet Kajsa Ollongren Paul Abels over twee Minister van Binnen landse Zaken en verantwoordelijk voor de AIVD: „De inlichtingen diensten hebben deze nieuwe tools hard no dig. Dus hebben ze ook deze nieuwe wet nodig. De wet gaat in op t mei. Het zou mooi zijn als Neder land met een voor stem laten weten dat het deze wet óók be langrijk vindt. Het kabinet is voorstan der van deze wet. Ik hoop heel erg dat mensen vandaag naar de stembus gaan. En als je dan toch in het stembureau bent, ga dan ook vóór de Wiv stemmen." Bijzonder hoogle raar inlichtingenstu dies aan de Univer siteit Leiden: „Een open democra tie als Nederland heeft slagvaardige diensten nodig. Het zou naïef zijn om te denken dat dit kan zonder belangrijke middelen die nodig zijn in deze tijd van snel wisselende tech nische communica tiemiddelen en an dere technieken. De Wiv zorgt daarvoor, ook al zijn er natuur lijk altijd verbeter- punten te noemen. Meer waarborgen op het vlak van het delen van informatie met het buitenland en meer bewustzijn van de risico's van politi sering van inlichtin gen door regerende partijen zijn wat mij betreft nodig. Maar dat kan ook via kleine reparaties na de eva luatie van deze wet Directeur-generaal van de AIVD: „De AIVD heeft de nieuwe wet hard no dig om Nederland en de Nederlanders vei lig te houden. Onze bevoegdheden zijn aan modernisering toe. Waar vroeger ie dereen met een vaste telefoon belde, gaat tegenwoordig alle communicatie in bits en bytes. Communi catie waar de AIVD nu niet bij kan. De AIVD gaat altijd zo gericht mogelijk te werk en bewaart al leen data die voor het onderzoek naar drei ging van belang zijn. De dienst zet nooit zomaar een zwaar middel in als er nog een ander middel is dat minder inbreuk maakt op iemands privacy." „Ik denk dat de nieuwe bevoegdhe den helaas heel hard nodig zijn. Sociale media bezorgen ons veel vrijheid, maar dezelfde kanalen worden door terroris ten ook gebruikt voor slechte dingen. Zoals zo vaak moeten de goeden onder de kwaden lijden. Ik heb wel zorgen over wat er straks allemaal be kend is over onze pri- végegevens, maar, en misschien is dat naïef, ik ga er wel vanuit dat de inlichtingendien sten integer omgaan met de informatie die ze over ons verzame len." woensdag 21 maart 2018 GO Zo geheim dat u zelf niet weet wat u stemt Het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheids diensten (Wiv) gaat over principiële zaken als veiligheid en pri vacy. Maar omdat het de geheime diensten betreft, weten we niet écht waar we nu voor of tegen stemmen. Cyril Rosman Peter Winterman Den Haag =£}gi--«èsrjJS "li |i|iAaimiiifTii i Wat de veiligheidsdiensten doen, blijft vaag. fotoanp Was in 2015 in de Parijse concertzaal Bataclan toen daar een aanslag werd gepleegd:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 8