Sean Penn neemt Trumpop de korrel 5 Uitslag Amerikaans onderzoek stelt bezorgde ouders niet gerust OVERVAL SUPERMARKT NEW YORK Acteur Sean Penn, een verklaard tegen stander van Donald Trump, gebruikt zijn debuutroman BobHoney Who JustDo Stuff om flink uit te halen naar de president. Bob Honey, de hoofdrol speler in de debuutroman van Sean Penn, is niet alleen een Amerikaanse zaken man maar ook een parttime moordenaar in dienst van inlichtingendiensten. Hij heeft het gemunt op men sen die de consumptie ge dreven samenleving bero ven van haar bronnen. In een van de scènes grijpt de activist in Sean Penn (57) zijn kans. Honey schrijft een brief aan de Ameri kaanse president, genaamd Mr. Landlord. „Veel prachtige Amerika nen hebben in hun pijn en woede op u gestemd. Veel Russen deden dat ook... U bent niet alleen een presi dent die afgezet moet wor den. U bent iemand die een interventie behoeft. We zijn niet een volk dat vraagt om ingrijpen, we zijn een natie die wacht op een moordenaar... Tweet me bitch, ik daag je uit." Twee vooraanstaande Amerikaanse kankerspecialisten hebben overal in de staat Californië, de staat met veruit de meeste sportvelden in de VS en een zeer diverse populatie, een onderzoek gedaan naar het ver band tussen de aanwezigheid van rubbergranulaat en de jaarlijkse kankerstatistieken. In de april-publicatie van het me disch vakblad Cancer Epidemiology schrijven ze: „Onze bevindingen tonen geen verband aan tussen blootstellingen van individuen aan velden met rubberkorrels en het aantal gevallen van kanker. Het mijden van deze velden vanwege angst voor een verhoogd kankerri sico is niet gerechtvaardigd." Onrust Het televisieprogramma Zembla zorgde hier in 2016 voor grote on rust in voetballand door het ge bruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden aan de kaak te stel len. Nader onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezond heid en Milieu (RIVM) wees uitein delijk uit dat de risico's te verwaar lozen zijn, maar het wachten was op grootschalig Amerikaans onder zoek. Dat ligt er nu, nadat een klei ner Amerikaans onderzoek eerder al geen enkele correlatie aantoonde. Ook deze keer was er - althans in Californië - op alle twintig geana lyseerde punten (zoals leeftijd, ras en geslacht) geen verband te vin den tussen rubberkorrels op sport velden en kanker, melden de on derzoekers. RecyBEM, de uitvoeringsorgani satie die autobanden recyclet, stelt dat nu in vier onderzoeken is aan getoond dat er geen verband is tus sen kanker en sporten op rubber korrels. De organisatie spreekt van een door het tv-programma Zembla ontketende hetze en zegt zelfs dat negatieve gevolgen voor het milieu nooit zijn aangetoond. Ook regeringspartij VVD is kri tisch. „Als deze conclusies kloppen en je kijkt ook naar de negatieve uitkomsten van eerdere onderzoe ken, dan moeten we ons toch achter de oren krabben en ons afvragen of alle commotie over kankergevaar nou nodig was", zegt Kamerlid Erik Ziengs. De parlementariër waar schuwt voor massahysterie. Kritisch Toch stelt stelt deze uitslag de ver ontruste Nederlandse ouders van stichting Kom Van Dat Gras Af geenszins gerust. Siulie Tan, een van die bezorgde ouders: „Dit is geen eureka-moment voor ons. In tegendeel. We moeten juist heel kritisch kijken naar elk onderzoek dat over dit onderwerp verschijnt." Volgens haar staat vast dat som mige stoffen in het spul wel dege lijk risicovol zijn. „We hebben het wel over versneden rubberbanden waarin onder meer PAK's voorko men: schadelijke stoffen waarvan we weten dat ze kankerverwek kend kunnen zijn." Milieupartij GroenLinks is ook nog niet klaar met het dossier. Kamerlid Suzanne Kröger: „Er zijn nog veel zorgen over de impact van rubbergranulaat op milieu en water, en de gevolgen voor dieren die de korrels eten. Daar doet het RIVM op dit moment onderzoek naar. Bovendien is het versnipperen van rubberbanden geen goed voorbeeld van de circu laire economie (recycling, red.)." woensdag 21 maart 2018 Een enorme ravage is het ge volg van een brute overval gis terochtend kort voor opening een supermarkt in Wormer- veer. Twee overvallers kwamen de winkel binnen door met een auto dwars door de voorpui heen te rijden. Eenmaal binnen bedreigden de twee het aan wezige personeel. Daarna gin gen ze ervandoor met een nog onbekende buit. De overvallers lieten de auto in de supermarkt staan en vluchtten te voet. Tij dens de zoektocht van de poli tie naar de overvallers, is ook een helikopter ingezet. De overvallen supermarkt is een Supercoop aan de Kromme- niërweg. fotosander disselkoter 'Geen verband kunstgras en kanker' J.3» Een groot Amerikaans onderzoek stelt dat er geen verband is tussen kan ker en sporten op rubberkor rels. FOTO ANP Er is geen enkel verband tussen sporten op rubberkorrels en het ontwikkelen van kanker bij kin deren en jongvolwassenen, toont een groot Amerikaans on derzoek opnieuw aan. Edwin van der Aa Eefje Oomen Den Haag

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 5