12 WEE ZB Planbureau staat voor de week van de waarheid. Dinsdag moet de directie op het matje komen in de Middelburgse abdij, vrijdag praten Provinciale Staten over de fout in het onderzoek Staat van Zeeland. Die blijkt dé stok om het instituut mee te slaan. REPORTAGE ZB PLANBUREAU Er is aanleiding om een brede discussie te voeren over nut en noodzaak van het planbureau Het is dinsdagavond 6 februari. Terwijl de onderzoekers Dick van der Wouw van ZB Planbu reau en Evert Meijers van TU Delft in Terneuzen hun rapport presenteren over de tol in de Westerschel- detunnel, sturen de Zeeuwse gedeputeer den elkaar alarmerende mails over een opi niestuk dat beiden hebben aangeboden aan NRC Handelsblad. Dat heeft dezelfde strek king als hun onderzoek: de tol is onrecht vaardig en moet zo snel mogelijk worden af geschaft. De gedeputeerden hebben het dan nog ongepubliceerde stuk al kunnen lezen, om dat Ankie Smit, hoofd planbureau van de ZB het heeft opgestuurd naar Ab Smit, de se cretaris van Gedeputeerde Staten, met de boodschap: 'Excuus hiervoor. Ik werd hier mee verrast. Jij nu ook.' Te gek voor woor den, laat Harry van der Maas (SGP) zijn col lega's en een aantal ambtenaren weten. Jo- Annes de Bat (CDA) mailt dat het een schande is en zet vraagtekens bij de subsidie van ZB Planbureau. Ben de Reu (PvdA), die verantwoordelijk is voor de contacten met het instituut, besluit daarop ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland te waarschuwen dat hij bij ongewijzigde plaatsing van het opiniestuk 'het niet droog zou houden in de Staten'. Het is namelijk niet het eerste akkefietje. Twee weken eerder heeft ZB Planbureau de Staat van Zeeland gepubliceerd, een trend rapportage over onder meer wonen en wer ken in Zeeland, die is gemaakt in opdracht van de provincie. Daarin wordt gesproken van een 'leegloop' van het Zeeuwse platte land, omdat in acht jaar tijd 28.000 mensen naar de stad zouden zijn verhuisd, maar de PZC toont aan dat het cijfer niet klopt. Ie dereen valt over het planbureau heen. Bur gemeester Jan Lonink van Terneuzen hekelt het onderzoek, de Statenfractie van de SP stelt schriftelijke vragen, de gemeenteraad van Reimerswaal keurt in een motie een deel van de conclusies af en het dagelijks provinciebestuur besluit de directie van ZB Planbureau te ontbieden voor een 'stevig gesprek'. De Reu omschrijft delen van de Staat van Zeeland als 'een mix van opinies en feiten'. In het exemplaar van De Bat is in de kantlijn bij een aantal passages geschre ven: feit, mening, feit, mening. Wat de buitenwereld dan nog niet weet, is dat het provinciebestuur al maanden met ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland steggelt over de begroting voor 2018. Dat blijkt uit een ongekend harde brief die half februari naar de Staten wordt gestuurd. De ergernis druipt ervan af. Tot vier keer toe is de financiële begroting van het instituut te ruggestuurd. Omdat de salarissen moeten worden betaald, besluit de provincie een voorschot te geven op de jaarlijkse subsidie van 6,5 miljoen euro, maar de ZB wordt ge waarschuwd vóór 1 april 2018 - die datum is vetgedrukt - 'schriftelijk de gevraagde ge detailleerde onderbouwing van de opbouw van de kosten van uw instelling te verschaf fen. Niet nakomen van deze afspraak kan leiden tot stopzetten van de bevoorschot- ting'. Scheldkanonnade De kritiek op de onderzoekspoot van ZB Planbureau is niet van vandaag of gisteren. Ruim twintig jaar geleden, toen het Zeeuwse opbouworgaan VMC met een aan tal andere organisaties werd samengesmeed tot Scoop, de voorloper van het huidige planbureau, maakte de net aangetreden di recteur Dick van den Bout een rondje door de provincie. De toenmalige burgemeester van Borsele, Jan Bart Mandos, ontving hem met een scheldkanonnade. Dat hij het liefst een sticker op deur zou plakken met: 'Geen interesse in VMC-onderzoek.' Hij voelde zich 'geterroriseerd' door overbodig onder zoek waarom niet was gevraagd, dikke rap porten die te veel kostten en waarin wet houders op betweterige toon kregen gedic- teerd wat het beste was voor hun gemeente. Vergelijkbare geluiden klonken door de jaren heen in de Statenzaal. Scoop werd in 2011 getypeerd als een rapportenfabriek waarop volgens Ruud Haaze van de PW 'enkele miljoenen euro's' konden worden bezuinigd. „Ons bekruipt de vraag wie alle maal op dat soort onderzoeken en projecten zit te wachten. De PW in ieder geval niet." 'Waarom een Rolls Royce als we met Merce des toe kunnen', vroeg Arjan Beekman (Christenunie) destijds. Guus Egaz Repa- raz, de interim-directeur van de Zeeuwse Bibliotheek die een fusie met Scoop niet zag zitten, betitelde het onderzoek van dat in stituut in 2013 als 'het gesubsidieerd turven van trivialiteiten'. Dat beeld komt totaal niet overeen met de conclusies van twee onafhankelijke bureaus die de onderzoeksfunctie van Scoop en ZB Planbureau onder de loep hebben genomen. In 20x2 stelde Berenschot vast dat de provin cie waar krijgt voor haar geld: 'de functie van Zeeuws Sociaal Cultureel Planbureau levert waardevolle inzichten voor politieke besluitvorming, toegesneden op de Zeeuwse context'. De Kwink Groep, die vo rig jaar in opdracht van de provincie de moeizaam verlopen fusie tussen de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop evalueerde, zag een positieve kentering. Met name het planbureau 'heeft een belangrijke rol als kennis- en informatieplatform voor maat schappelijke instellingen van de provincie zaterdag 3 maart 2018 GO 'Discussie uitlokken is onze functie' Rolf Bosboom en Ernst Jan Rozendaal Directeur Perry Moree op de werk vloer van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. „Er zullen altijd mensen zijn die zich niet kunnen vinden in onze conclusies." foto lex de meester - Kees Bierens (VVD)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 48