Verkiezingsprogramma's Schouwen-Duiveland 7 Zeven van de negen politieke partijen melden in hun programma dat het nu welletjes is met de bouw van vakantieparken. En misschien gaan de belastingen wel omhoog. verkiezingen gemeenteraad Ondernemers in de verblijfsrecreatie kunnen hun bouw plannen maar beter even in de kast laten. De Schouwen-Duivelandse poli tiek is geschrokken van wat haar besluit over Brouwerseiland heeft aangericht en verklaart massaal dat het nu even genoeg is geweest. De WD schrijft voorzichtig dat ondernemers die aan kwaliteits verbetering willen doen daar alle ruimte voor krijgen. En verder 'willen wij ons beleid daar waar nodig aanpassen aan de Kustvisie'. Geen keihard 'nee' van de VVD dus. De vraag die de gemeenteraad zich in juni stelt of er op Schou wen-Duiveland nog veel huizen worden gebouwd, zal discussie opleveren. Een analyse leert dat er nog maar heel weinig vraag is, maar WD, SP en CDA haasten zich te melden dat behalve in Zie rikzee, Bruinisse en Burgh-Haam- stede ook naar behoefte mag wor den gebouwd in de kleinere ker nen. Christenunie, SGP, PvdA en LSD houden zich aan de woning marktanalyse. Belastingen Dan de belastingen. Schouwen gaat scholen bouwen en dat slaat de bodem uit de schatkist. Zelfs de WD - altijd rabiaat tegen belas tingverhoging - sluit een hogere aanslag niet meer uit. Terughou- denheid is hierbij het motto van de liberalen. Ze zeggen er diplo matiek bij dat 'verhoging van de inkomsten van de gemeente niet volledig voor rekening van de in- Alle ruimte voor kwaliteitsverbetering van de recreatie sector en daar waar nodig is het beleid aanpassen aan de Kustvisie woners' mag komen. De PvdA be schouwt belastingen als 'contribu tie aan de samenleving' en heeft dus geen moeite met verhoging ervan. D66 zet zwaar in op onderwijs, wil ook investeren in cultuur, maar zegt tegelijkertijd dat de las ten voor inwoners niet mogen toe nemen. 'Als het nodig is, maken we hiervoor dus andere keuzes', schrijven de democraten. LSD, SP en de SGP signaleren dat het eiland in verhouding tot het aantal inwoners te weinig wijkagenten heeft. Dat zijn er drie, maar zouden er zeven moeten zijn. LSD stelt voor het team hand having, dat vorig jaar een brede opleiding en uniformen kreeg, Belasting is de contributie aan de samenleving verder te ontwikkelen zodat een volwaardige 'gemeentepolitie' ontstaat. Ook de SP rept over ver dere professionalisering van de BOA's. De confessionele partijen blij ken eensgezind over de visserij en de landbouw. De gemeente moet deze sectoren helpen in de over gang naar duurzaam produceren. Verder wil de Christenunie een debat over de toekomst van de werkgelegenheid en dan met name over hoe de kenniseconomie jongeren naar Schouwen kan ha len. De CU wil ook meer campers trekken en moestuintjes voor mi nima aanleggen. Veel partijen wil len een - al dan niet elektrische - schoolbus laten rijden als er straks nog maar een paar grote basis scholen over zijn. Verder wil LSD een zonnepark op de oude stortplaats aan de Hoosjesweg, terwijl de SP vindt dat inwoners ook moeten profite ren van het gratis vervoer voor toeristen. Wietteelt De PvdA is voor legale wietteelt en wil het Texacostation aan de N59 verplaatsen. GroenLinks pleit voor een klussendienst en voor de in stelling van een cultuurprijs. D66 wil de musea voor jongeren tot 18 jaar gratis maken en het CDA stelt zich voor dat de gemeente helpt bij het zoeken naar nieuwe func ties voor leegstaande kerkgebou wen. De SGP ten slotte, wil géén poppodium, maar wel onderzoek naar vestiging van een christelijke school voor voortgezet onderwijs. zaterdag 3 maart 2018 SD Punt achter nieuwbouw recreatie 0 Ton van den Nouweland Mosselvissers (vlnr) Joran Berrevoets, Kenny Heerenthals en Hoachim Schot zijn terug in de haven van Zierikzee. CDA, Christenunie en SGP vinden dat de gemeente vissers en boeren moet helpen duurzaam te produceren, fotosmariekemandemaker Wijkagent Douwe de Vries in actie in Zierikzee. LSD en SP vinden dat er te weinig politie is en willen daarom BOA's verder opleiden. -VVD -PvdA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 131