C9 De toekomst van huren Maaltijdvoorziening groeit als kool Afkorting 2 Toch nog glijden over ijsbanen, Op de allerlaatste dag van de meteorologische winter werd gisteren in Zeeland op natuurijs geschaatst. Op de valreep. Commentaar De Woonbond wil dat woningbouwcorporaties de huren flink verlagen. Tien procent minder zou kun nen. Want volgens de Woonbond levert de verhuur aardig wat winst op. De bond heeft rekenwerk gedaan. Dat komt uit op 1.500 euro per woning per jaar. Het lijkt heel wat, maar de corporaties moeten die winst gewoon weer in huizen investeren. Zij zeggen geen ruimte te hebben voor een drastische huurverlaging. Hoe dit ook zij, de Woonbond legt de vinger op de zere plek. Want voor veel Nederlanders is de huur eigenlijk te hoog. Toeslagen ver troebelen dit beeld, maar daarom is het probleem niet min der nijpend. Het begin van een oplossing ligt bij de vraag wat iemand met een bepaald inkomen redelijkerwijs aan huur kan be steden. Dus iemand die geen kans heeft op de vrije markt, of het nu huur is of koop. Als die reële draagkracht de basis is van het financiële raamwerk van woningbouwcor poraties, dan sluit hun aanbod vanzelf aan bij de vraag. Maar zelfs als dit de werkwijze wordt, zullen de corpora ties toch winst moeten maken om de nodige investeringen te doen. Alleen al de verduurzaming van hun woningbe standen zal veel geld kosten. De Woonbond lijkt ook te vergeten dat je de winst als een gezamenlijk tegoed kunt zien, als een gezonde basis voor de toekomst. De corpora ties moeten dat veel beter aan hun huurders uitleggen. Bouwcorporaties moeten beter uitleggen dat hun winst een gezamenlijk tegoed is Zo Lekker zag 1 september vorig jaar het levenslicht. Jos Ollebek, eerder chefkok bij de Tafeltje Dekje-maal- tijdvoorziening van ZorgSaam, pakte met de zussen Esther en Jo- landa Verlinde de draad op. Een team van zes tot acht medewerkers staat hen bij. Mensen met een maaltijdindicatie van welzijnsinstelling Aan-Z in de stad Terneuzen en alle Terneu- zense woonkernen ten westen van het Kanaal Gent-Terneuzen moch ten als eersten van de verse maaltij den proeven. De bedoeling was per t januari alle andere woonkernen van Terneuzen, waaronder Axel en Zaamslag, te bedienen. Dat heeft iets langer geduurd, maar vanaf vandaag, donderdag, bedient Zo Lekker ook inwoners met een maaltijdindicatie in Axel, Koewacht, Zuiddorpe, Overslag en Zaamslag. Het aantal maaltijden stijgt in één Maaltijdvoorziening breidt uit naar alle kernen van Terneuzen klap van 150 naar 275 per dag. Maal tijdservice Zo Lekker levert overi gens al een tijdje ook aan de weke lijkse open tafel in het Westdorpse woonzorgcentrum 't Verlaet. Daar loopt het verstrekken van maaltij den zo goed dat wordt gedacht aan uitbreiding, weet Ollebek. ALMANAK Niets blijft zoals het is. Het Zeeuwse energiebedrijf dat ja renlang onder de vertrouwde noemer Delta door het leven ging, is in delen opgesplitst. Die hebben nieuwe namen gekre gen. Zo heet de vroegere Delta Netwerkgroep, die netwerken en installaties voor elektriciteit, gas en water aanlegt en onder houdt, sinds kort DNWG. Die afkorting is nog wennen, merkte een medewerker die dagelijks bij het tankstation koffie komt drin ken. „Waar staan die letters voor?", werd hem gevraagd. Hij antwoordde ad rem: „Doet Nooit Wat Goeds." Bemiddeling Aan-Z loopt Betaald parkeren op Suikerplein HulstPlus: Geen seniorenparadijs BRESKENS Voetbalquiz bij VV Breskens Eindelijk, de schaatsen kunnen on dergebonden worden in Zeeland. Niet alleen op al dan niet in de haast aangelegde ijsbanen en -baantjes glijden op woensdagmiddag schaatsers over het ijs, maar hier en daar ook op kreken en plassen. Al is het ijs verre van ideaal, ze grijpen hun laatste kans. Conciërges René, Bram en Jan hebben een ijsbaantje gemaakt op het veld van het Zeldenrust-Stee- lantcollege in Terneuzen. Ze heb ben een houten rand neergezet en de baan met zwart landbouwplas tic waterdicht proberen te maken. „Het probleem is dat het zwarte plastic opwarmt door het zonlicht. Het ijs begint van onderaf te smel ten. Een leermomentje voor de vol gende winter", lachen de conciër ges, die dinsdagavond nog water op de baan hebben gebracht. Het baantje mag dan niet perfect zijn, de leerlingen hebben er wel plezier van. Ijsmeester Douwe Wortman - 'ik kom oorspronkelijk uit Friesland' - is al een week bezig de ijsbaan in Axel in orde te brengen gereed te maken. „De brandweer heeft vorige donderdag 1 maart 2018 H Zo Lekker, de maaltijdvoorziening voor mensen die zelf geen warm eten meer kunnen klaarmaken, groeit als kool in Terneuzen. Harmen van der Werf Terneuzen Tip? redactie@pzc.nl TERNEUZEN De bemiddeling tussen bestuur en onderne mingsraad van welzijns organisatie Aan-Z ver loopt 'constructief', meldde Terneuzens raadslid Ronald Lippens als algemeen bestuurslid van Aan-Z dinsdag in een raadscommissie. Een eerste sessie is geweest, een tweede volgt binnen kort. De bemiddeling is ingezet, nadat de OR een kort geding had aange spannen over structuur veranderingen bij Aan-Z. SAS VAN GENT Om de overlast van over nachtende vrachtwagen chauffeurs op het Suiker plein in Sas van Gent te beperken, voert de ge meente Terneuzen daar per 16 maart betaald par keren in, elke dag van 23.30 tot 08.00 uur. Dit gebeurt na klachten van omwonenden. Lokale chauffeurs die het Sui kerplein alleen gebruiken om te parkeren, kunnen een vergunning aanvra gen via p.vandekerk- hove@terneuzen.nl. HULST De binnenstad van Hulst mag geen exclusief para dijs worden voor rijkere senioren. Daarvoor waar schuwt HulstPlus. De partij reageert op het plan om aan de Nieuwe Bierkaai 45 luxe koopwo ningen te bouwen. Hulst- Plus vindt dat er te veel dure huizen. De ge meente moet met woon- stichting Hulst en ontwik kelaars in gesprek over de realisatie van betaal bare (huur)woonruimte. In de kantine van VV Breskens wordt zater dag de achtste voetbal quiz gehouden. Deel name is mogelijk vanaf zestien jaar. De quiz be gint om 19.00 uur. Vorig jaar maart deden 36 koppels mee. Het 'top persduo' Robin de Muynck en Erik Verlinde ging er toen met de wis seltrofee vandoor. Eindelijk op de schaats Theo Giele Terneuzen Scholieren van het Zeldenrust-Steelantcollege schaatsen welis waar niet, maar ze hebben wel ijspret op het veld. fotoslex de meester Schaatsen tussen de afzetlinten in Schuddebeurs.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 63