Broederliefde op Bevrijdingsfestival II Vooral Zeeuwse gemeenten vallen uit de toon 4 Nog altijd beschikken niet alle gemeenten over een actieve rekenkamer. Vooral in Zeeland verzaken zij deze plicht, stelt zelfstandig adviseur Hein Albeda. Gemeenten zijn sinds 2006 ver plicht een eigen rekenkamer te hebben, die controleert of het geld zinnig en zuinig wordt besteed. In de praktijk blijken veel rekenka mers een slapend bestaan te leiden. „Vooral Zeeland laat de rekenka merfunctie verslonzen", zegt zelf standig adviseur Hein Albeda. In 2013 bleek uit onderzoek, op gesteld in opdracht van de Neder landse Vereniging van Rekenka mers en Rekenkamercommissies, dat 35 Nederlandse gemeenten niet over een actieve rekenkamer be schikten. Daaronder waren vijf Zeeuwse gemeenten: Borsele, Ka- pelle, Noord-Beveland, Reimers- waal en Tholen. Albeda heeft bekeken hoe de si tuatie nu, vijfjaar later, is. Hij con stateert dat 11 van de 35 gemeenten nog steeds geen actieve rekenka mer hebben. „Met name in Zeeland heeft een aantal gemeenten geen zin in een rekenkamer of rekenka mercommissie." Alleen Kapelle heeft volgens Al beda haar leven gebeterd. De ge meente heeft zich vorig jaar aange sloten bij het samenwerkingsver band dat Vlissingen en Middelburg sinds 2024 op dit gebied hebben. In Borsele, Noord-Beveland en Reimerswaal is de rekenkamer functie weliswaar op papier gere geld, maar worden er in de praktijk geen onderzoeken gedaan. Noord- Beveland ziet bijvoorbeeld geen noodzaak daartoe en acht de con trole door de huisaccountant vol doende. Reimerswaal heeft aange geven dat eerdere ervaringen niet positief waren en dat er geen be hoefte is aan nieuwe onderzoeken. Tholen heeft niet gereageerd op vragen van Albeda. Zijn conclusie dat de gemeente geen actieve re kenkamer heeft, blijkt echter niet te kloppen. Er is wel degelijk een com missie. „En we zijn actief genoeg", zegt voorzitter Henk Geluk. „We Detoegevoegde waarde is niet echtgroot hebben al een aantal rapporten af geleverd en volgende week presen teren we ons onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van grondaankopen in de afgelopen tien jaar." Toch twijfelt de commissie aan haar eigen nut. „Iedere keer moeten we weer constateren dat de toege voegde waarde van het onderzoek, afgezet tegen de energie die je erin steekt en de kosten, niet echt groot is. Die balans is eigenlijk een beetje zoek", zegt Geluk. „Vaak zijn de conclusies en aanbevelingen voor een groot deel allang bekend bin nen de organisatie." De rekenkamer is vooral een ver plicht nummer. De roep om het af schaffen daarvan leeft breed, zegt Geluk. „Elke keer vragen we ons af: zijn we nu zoveel wijzer geworden? Dat blijft bij ons voortdurend een discussiepunt en ik weet dat we daar zeker niet de enige in zijn. Heel veel rekenkamercommissies in het land zitten met exact hetzelfde pro bleem." The Kik opent rond het middaguur de 28e editie van het Bevrijdings festival Zeeland. De Haagse neder- beatband, onder aanvoering van zanger Dave von Raven, werd in 2022 bekend dankzij het nummer 'Simone'. In dat jaar werd het vijftal ook een seizoen lang de huisband van De Wereld Draait Door. Eind vorig jaar verscheen het album 'The Kik hertaalt', met Nederlandse ver sies van welbekende nummers. De tweede band op het hoofdpo dium op het Bellamypark is Broken Brass Ensemble. De Friese acht mansformatie combineert blaas- Wij zijn trots dat we weer in Vlissingen mogen zijn muziek met uiteenlopende andere genres, zoals hiphop, blues en funk. Aan het eind van de middag staan de Bazzookas op het programma. De skapunkers, in 2009 voortgeko men uit The Palookas en VanKa- toen, zijn geen onbekende in Vlis singen. In 2023 trad de band ook op tijdens het Bevrijdingsfestival. „Wij herinneren ons de show van vijfjaar geleden nog heel goed en zijn trots dat we er weer mogen zijn", zegt zanger Bas 'Bazz' Barnas coni. „Dat is vast niet zonder re den." Het avondprogramma begint met de populaire Rotterdamse rap pers van Broederliefde. Vorig jaar waren ze een van de hoogtepunten van Concert at Sea, met een uiterst aanstekelijk optreden op het Umo- japodium op de Brouwersdam. De Surinaamse singer-songwri- ter Jeangu Macrooy maakt na Broe derliefde zijn opwachting op het hoofdpodium. Vorig jaar verscheen zijn debuutalbum 'High on you' en speelde hij op festivals zoals Low- lands en North Sea Jazz. Later deze maand vertolkt Macrooy de rol van Judas in The Passion. Memphis Maniacs Slotact van het Bevrijdingsfestival zijn de Memphis Maniacs. Het col lectief heeft naam gemaakt door bekende hits op eigen wijze te mixen tot 'Memphis Maniacs Mash-Up Medleys'. Vorige week werd al bekend dat DJ Fedde Le Grand naar Vlissingen komt. Hij is dit jaar een van de Am bassadeurs van de Vrijheid, die per helikopter langs de diverse Bevrij dingsfestivals reizen. Fedde Le Grand treedt om 15.00 uur op, niet op het hoofdpodium maar bij Li berty Dance in het Spuikomgebied. Naast het hoofdpodium en Li berty Dance biedt het (gratis toe gankelijke) festival diverse kleinere podia. Ook kunnen bezoekers in gesprek gaan met oorlogsvetera nen, luisteren naar uiteenlopende sprekers of de confrontatie aangaan met vooroordelen. Er zijn boven dien activiteiten speciaal voor kin deren. Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt. donderdag 1 maart 2018 Rekenkamers vaak niet actief Rolf Bosboom Sint-Maartensdijk - Henk Geluk, rekenkamer Tholen Broederliefde, The Kik, Broken Brass Ensemble, Bazzookas en Jeangu Macrooy staan zater dag 5 mei op het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Rolf Bosboom Vlissingen - Bas Barnasconi, Bazzookas De Rotterdamse rappers van Broederliefde staan ook op het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival in Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 32