g-a C9 CTIVD fileert de sleepwet Culinair Schouwen krijgt gezond tintje Mislukt D66 wil natuurvriendelijk bermbeheer garanderen 2 Koud? De marktkooplieden, glaszetters, krantenbezorgers en medewerkers van de groenvoorziening werken gewoon door. Zij schrikken niet van een paar graden vorst. door Cornelleke Blok VRIESKOU BUITENWERKEN A 'Ik houd van de heldere ochtenden Commentaar Stemgerechtigden mogen zich 21 maart uitspreken over de sleepwet. Tegelijk met een stem voor de ge meenteraad kunnen zij hun mening geven over de wet die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten toestaat in uitzonderlijke gevallen het dataverkeer van burgers mas saal af te tappen. Bijvoorbeeld van de kabel. De wet zal 1 mei ingaan. Voorstanders vinden dit nodig voor de terroris mebestrijding. Tegenstanders vinden dat er te weinig ga ranties zijn voor de privacy. Gisteren voedde de toezichthouder op de geheime dien sten CTIVD de discussie door de wet 'werkbaar' te noe men. De CTIVD vindt dat er een balans is gevonden tussen het belang van nationale veiligheid en de rechtsbescher ming van de burger. Maar de toezichthouder maakt twee zeer verontrustende kanttekeningen. Te veel zaken zijn niet in de wet zelf geregeld maar in toelichtingen en toe zeggingen. Dit is een diskwalificatie. Voorts noteert de CTIVD dat het toezicht op de verantwoorde verwerking van gegevens afhankelijk is van de inlichtingendiensten zelf. Dit is onacceptabel. De sleepwet is duidelijk niet goed genoeg. Nederland stopt met het raadgevend referendum. Terecht, want de vrijblijvende volksraadplegingen leveren alleen maar katers op. Het experiment is helemaal mislukt. Tenzij de sleepwet door het laatste referendum in de prullenbak belandt. Dat zou nog iets goedmaken. Duidelijk 'nee' op 21 maart kan nog iets goedmaken na alle ellende met referenda De VW en Junction Communica- tion krijgen van de gemeente op dracht een nieuwe campagne te verzinnen rond de Schouwse streekproducten, met name die uit de visserij. Voor de vier jaar durende campagne 'Gezond eten Schouwen- Duiveland' stelde het gemeentebe stuur gisteren 40.000 euro beschik baar. Daarmee zijn activiteiten te organiseren rond 'lekker eten' maar ook rond 'lekker bewegen'. Bij het besluit de vervolgcam pagne te subsidiëren werd ook te ruggekeken op vier jaar 'Culinair Schouwen-Duiveland'. Toen lagen er voor 110.000 euro (subsidie en sponsoring) aan plannen, waarvan uiteindelijk een kleine 92.000 euro is besteed. Succesvol waren onder meer workshops en proeverijen rond Zeker Zeeuws, betaalde publi caties in het AD en Zeelandmaga zine en de jaarlijkse persreis rond de opening van het kreeftenseizoen. Er komt weer 40.000 euro subsidie om het Schouwse product te promoten De streekproductenmarkt ging ter ziele en het evenement ZierikzEE kwam niet van de grond. Op de plank liggen nog ideeën voor een laagdrempelig kreeften- feest en een persreis, geheel op het water. ALMANAK Johan uit Goes ergert zich soms aan het decadente gedrag van zijn broer. Die verkondigt regel matig nooit boodschappen te doen bij discount-supermark ten, omdat het eten daar van slechte kwaliteit zou zijn. Dus nodigde Johan zijn broer uit om te komen eten. Op tafel stonden aardappels, groenten en een lek ker stukje vlees van de discoun ter. Het plan om zijn broer - die het zeker lekker ging vinden - daar nadien mee te verrassen, viel meteen in duigen. 'Getver!', riep Johan na het nemen van de eerste hap. 'Ik ben vergeten zout op de aardappels te doen.' Aanjaagstation staat weer te koop Soepexpres SP naar Zierikzee Opening hotel Tien Torens B-HAAMSTEDE Bakker Sonnemans is ook een museum De Partij voor Zeeland en D66 staan komende vrijdag lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het natuurvriendelijke onderhoud van bermen. Zoals eerder gemeld komt Sta tenlid Frangois Babijn (PvZ) met een voorstel dit ecologisch berm beheer af te schaffen en de 83.000 euro die dat jaarlijks kost te gebrui ken voor wegenonderhoud. Rutger Schonis (D66) wil vrij dag de Statenvergadering juist la ten stemmen over een voorstel om die jaarlijkse 83.000 euro tot en met 2027 structureel in de begro ting op te nemen. Nu gaat het om een bedrag dat slechts tot 2021 is gegarandeerd, tenzij Babijn zijn zin krijgt. D66 betreurt het dat er geen overeenkomst bestaat tussen het waterschap, de gemeenten en de provincie waarin het ecologisch bermbeheer definitief is geregeld. „Dat is jammer, want ecologisch bermbeheer levert meerwaarde op voor de natuur", aldus Patricia van Veen (D66) onlangs in de voorbe reidende commissievergadering. Vrijdag stemmen de Staten over de voorstellen die precies het te genovergestelde beogen. D66 ver wacht steun van meerdere par tijen. woensdag 28 februari 2018 De promotiecampagne 'Culinair Schouwen-Duiveland' gaat - ge heel in lijn met de huidige trend - verder als 'Gezond eten Schou wen-Duiveland'. Ton van den Nouweland Zierikzee Tip? redactie@pzc.nl ZIERIKZEE Het oude pomphuis aan de Nieuwe Kooiweg staat opnieuw te koop. Water bedrijf Evides verkocht het in onbruik geraakte aanjaagstation nog geen jaar geleden aan de Zie- rikzeese vastgoedhande laar Henk Slagter. Hij zei toen nog geen idee te hebben wat hij met het pand en omliggende ter rein van plan was. Slagter geeft geen commentaar op de snelle doorver koop. ZIERIKZEE De Socialistische Partij is zaterdag op verkiezings campagne op Schou wen-Duiveland. De partij leden staan van 12.00 tot 16.00 uur met een grote bus, de Soepexpres, op het parkeerterrein aan de Scheldestraat. Daar hoort de SP graag van de inwoners wat er speelt: bij de mensen zelf, in hun buurt en op hun eiland. De socialisten serveren er een gratis kopje toma tensoep bij. ZOUTELANDE In het hoogste duin van Zoutelande, aan de Duin weg, wordt morgen het nieuwe, duurzame en fu turistische Duinhotel Tien Torens geopend. Het hotel telt negentien lod- ges. De eerste gasten nemen overmorgen hun intrek in het hotel, dat de vorm van een piramide heeft waarbij het exteri eur helemaal opgaat in de duinen. Tien Torens is duurzaam omdat het hotel zelf energie opwekt met zonnepanelen. Even snel binnen lopen voor een warme bolus, Zeeuwse peperbollen of schrööseis is haast on mogelijk. Grote kans dat je bij Bakkerij Sonne mans in Burgh-Haam- stede met een kop kof fie aan een tafeltje be landt. En daar door de bakker wordt getrak teerd op de mooiste verhalen.ZEELAND 7 'Het beste Toen krantenbezorgster Ria Hoogstrate (54) uit Goes gisterochtend naar het depot reed, was het vijf graden onder nul. Maar handschoenen en een muts, die draagt ze niet. „Handschoenen zijn onhandig als je de krant moet opvouwen. En als ik koude oren krijg, dan zet ik mijn capu chon wel op." Hoogstrate staat al veertig jaar voor dag en dauw op. Ze schrikt niet van een paar graden vorst. „Tegen kou kun je je kleden. Ik vind het niet vervelend. Ik houd van die heldere ochtenden: de rustige sfeer vind ik heerlijk. Als ik op straat ben, zie ik alleen een konijntje weg rennen. Dan voel ik me echt een vrije vogel. Ik zeg altijd: voor zeven uur 's morgens leven wij, en na zeven uur worden we geleefd. En als het zo koud is, dan slaapt de wereld net een beetje langer." foto mechteld jansen Ernst Jan Rozendaal Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 49