NYNKE DE JONG 'Laat metaalbewerkers en agenten eerder met pensioen gaan' 6 Column De bonden pleiten voor een aparte AOW-regeling voor men sen met zware beroepen, zoals bouwvakkers, metaalbewerkers, verpleegkundigen en agenten. Dankzij die regeling zouden ze niet tot hun 67ste jaar door hoe ven te werken. Volgens politievakbond ACP heeft de politiek de afgelopen tien jaar 'gehakt gemaakt' van speciale mogelijkheden om eerder te stop pen dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Collectieve regelingen daartoe zijn fiscaal steeds onaan trekkelijker gemaakt. '50 jaar doorwerken' „Mensen met zware beroepen werken langer, worden in slech tere gezondheid ouder, sterven eerder en zien minder terug van hun AOW-premie", aldus ACP- voorzitter Gerrit van de Kamp. „Hoe eerlijk is het om deze men sen 40, soms wel 50 jaar door te la ten werken? Tot het werk alles van hen heeft gevraagd, waardoor de gezondheid zo broos wordt dat het niet meer mogelijk is om van een welverdiend pensioen te ge nieten?" Volgens de vakbonden moet de AOW op vier punten worden ge wijzigd om aparte AO W-regelin gen wel mogelijk te maken. Zo zou de AO W-leeftijd flexibel i 'Deze mensen werken langer en sterven eerder' moeten worden gemaakt en het maximale aantal verlofuren dat werknemers kunnen opsparen uitgebreid. Ook willen de bonden afschaf fing van een extra hoog belasting tarief dat werkgevers betalen wanneer medewerkers gebruik maken van vroegpensioen. „Wor den alle vier de aanpassingen door het kabinet gedaan, dan ontstaat ruimte om per sector afspraken te maken voor een beter en eerlijker pensioen", stelt Van de Kamp. Agenten bieden de handteke ningen morgen in Den Haag aan. Het is augustus 1995. Foutanga Ba bani Sissoko meldt zich bij het hoofdkantoor van de Dubai Islamic Bank. De Malinees vraagt of hij een lening kan afsluiten. Voor een auto. Manager Mohammed Ayoub gaat na een kwartiertje al akkoord en de innemende Sissoko nodigt hem uit voor een etentje, bij hem thuis. Het is het opstapje naar een van de op merkelijkste fraudezaken ooit, schrijft de BBC-journaliste Brigitte Scheffer na vele jaren speurwerk. Een reconstructie. Tussen de salade van wakame en Arabische oliebollen vertelt Sissoko aan Ayoub dat hij een bijzondere gave heeft. „Van één bankbiljet kan ik er twee maken", zegt de kleur rijke zakenman uit een dorp uit Mali. Hij laat het de manager ook zien en die tuint met open ogen in de goocheltruc. Sissoko nodigt zijn nieuwe 'vriend' uit de Verenigde Arabische Emiraten uit om nog eens langs te komen. Met een flink pak contanten, dan zal hij ook dat verdubbelen. „Ik heb magische krachten", aldus Sissoko. Hoewel zwarte magie volgens de regels van de Islam godslasterlijk is, laat bankmanager Ayoub zich hele maal inpakken door de zakenman. Bij zijn tweede bezoek heeft hij cash op zak, klaar voor een nieuwe voorstelling. Maar Sissoko verrast hem met een scène die hij zorgvul dig heeft voorbereid. Er stormt een man een kamer uit. Met angst in de ogen vertelt hij Ayoub dat hij is aan gevallen door een 'djinn', een geest die mensen in zijn ban neemt. De man waarschuwt de 'djinn' vooral niet boos te maken. Ayoub laat daarop zijn geld achter in de magi sche kamer en wacht geduldig. Wat volgt, is spectaculair. Er ontbranden felle lichten, er is rook en Ayoub hoort stemmen van 'geesten'. Als de rook is opgetrokken, liggen er twee keer zoveel dirhams op tafel. 'Behekst' De bankmanager kan zijn geluk niet op en Sissoko gaat nu voluit. Hij trakteert Ayoub nog enkele ke ren op zijn kunstje, tot deze man hem blindelings vertrouwt. „Sis soko heeft me behekst", zal Ayoub Hij maakte steeds grotere sommen geld over naar Sissoko. Die zou alles verdubbelen later zeggen tegen advocaat Alan Fine uit Florida, die voor Dubai Is lamic Bank een onderzoek instelde. „Hij maakte steeds grotere sommen geld over naar Sissoko, want die had hem ervan overtuigd dat hij niet al leen contanten kon verdubbelen maar ook geld op rekeningen." Drie jaar lang, tot 1998, zal Ayoub met 183 transacties 242 mil joen dollar (200 miljoen euro) over maken aan Sissoko. De Malinees verzekert hem dat het geld groeit als kool op buitenlandse rekenin gen. In werkelijkheid sluist Sissoko alles weg. Bovendien bouwt hij met creditcards miljoenen aan schuld op die Ayoub namens hem zal weg poetsen, aldus advocaat Fine. In 2998 klapt de zaak. Een krant meldt dat de Dubai Islamic Bank in betalingsproblemen verkeert. Er is een groot cashtekort. Binnen de kortste keren staan er rijen mensen voor de kantoren. Achter de scher men moet de regering de bank red den met grote financiële injecties. En Foutanga Babani Sissoko? Die zit na zijn vertrek uit Dubai in 1995 aanvankelijk in de Verenigde Sta ten. Al het geld is via duistere om wegen terechtgekomen op rekenin gen in Zwitserland, Frankrijk, Groot-Brittannië en vooral de Ver enigde Staten. Keurig witgewassen verdwijnt het daarna naar rekenin gen van Sissoko in Mali en Gambia. Onderzoek wijst uit dat de char meur ook in New York op spectacu laire wijze toeslaat. Hij is al ge trouwd met de gewezen First lady van Togo en in november 2995, en kele weken na de eerste magische show voor manager Ayoub, komt er een tweede huwelijk. „Hij loopt op een dag de Citibank binnen, zonder afspraak en steelt het hart van de vrouw die hem daar ontvangt. Hij trouwt met haar en er is genoeg re den aan te nemen dat dit huwelijk zijn relatie met Citibank goed heeft gedaan", zegt advocaat Fine. „Hij opende er een rekening, waarmee meer dan roo miljoen dollar is over geboekt naar de Verenigde Staten." Veilig Sissoko zit dan al lang veilig in Mali, dat weigert gehoor te geven aan verzoeken om uitlevering. De frau deur met de zwarte magie koopt er huizen en een luchtvaartmaat schappij, Air Dabia. Hij wordt poli ticus en een populaire weldoener. Zijn geboortedorp Dabia heeft overal elektriciteit. En in Miami, waar hij enige tijd verbleef, spreken ze nog over zijn vrijgevigheid. Een school kreeg er 300.000 dollar, zijn drie advocaten ieder een Mercedes en hij verraste een masseuse met een fooi van 10.000 dollar. IOS op 3, de jongerentak van de NOS, publiceerde dit weekend een verhaal over leerlingvolgsystemen als Magister en Somtoday. Nu bestaan die volg systemen - waardoor niet alleen scholieren hun absenties en cijfers kunnen inzien en bijhou den, maar waarmee ou ders ook kunnen mee kijken - al een tijd. Maar door een discus sie op Radio 1 is het onderwerp ook poli tiek weer onder de aandacht gebracht. Want schenden we hiermee de privacy van onze kinderen niet? Ik snap de scholen heus wel. Die willen de ouders gewoon infor meren, omdat ze dan niet aan het einde van het jaar het gemekker krijgen wanneer iemand blijft zitten. Had je niet door dat je kind er zo belab berd voor stond? Had je het leerlingvolgsysteem maar moeten bekijken! Maar als ik dan lees dat ouders pushberichten kunnen ontvangen wanneer er weer een nieuw cijfer online staat, dan huilt mijn ex-pu- berhart een beetje. Want je mid delbare schooltijd is dé tijd om eens een beetje stiekem te doen. Om je los te maken van je ouders. Nu was ik een zeer brave puber, maar ook ik heb ruimschoots gebruikgemaakt van de ver antwoordelijkheden die ik ineens kreeg. Ik heb met het zweet tussen de billen zitten wachten tot mijn ouders thuiskwamen van de tienminutengesprek- ken, doodsbang voor de nieuwtjes die ze daar zouden ho ren. Ik heb cij fers verzwe gen of op gekrikt. En ik kreeg op mijn lazer toen het tweede rapport van 3 vwo bin nenkwam: vijf onvoldoendes, om dat ik meer met schrijven bezig was dan met leren. Maar het was allemaal mijn ver antwoordelijkheid. Ik kreeg het vertrouwen om het allereerst zelf te proberen. Mijn ouders hadden soms wekenlang geen idéé hoe ik ervoor stond. En ondertussen pro beerde ik panisch die ene 4 nog op te krikken naar een 5,5 voordat ik weer een rapport mee naar huis zou krijgen. Ik heb juist van die periode veel geleerd. Omdat je tijdens je ver volgstudie ook niet aan het handje wordt genomen. Geef je ouders nu zo veel controle over hun kinderen, dan leren ze die basisverantwoor delijkheden pas na hun middelba reschooltijd. En ja, dan ga je als pu ber weieens onderuit. Maar geef kinderen de ruimte om stiekem aan te kloten. Ik probeerde panisch die ene 4 nog op te krikken naar een 5,5 maandag 19 februari 2018 GO @Nynke Aankloten Een burgerinitiatief van vier politiebonden om een vroeger pensioen voor zware beroepen te bewerkstelligen, heeft de benodigde 40.000 handteke ningen gehaald. De Kamer moet zich er nu over buigen. Koen Voskuil Den Haag Met 'zwarte magie' 200miljoen euro rijker Met zijn innemende glimlach en een goocheltruc overtuigt Foutanga Babani Sissoko bank- manager Ayoub ervan dat hij kan toveren met geld. In de drie jaar erna maakt Ayoub 200 miljoen euro over op de rekening van Sissoko. Dat geld ziet hij nooit meer terug. Hans van Zon Dubai A Foutanga Babani Sissoko lichtte de Dubai Islamic Bank op. -Alan Fine (advocaat)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 6