Lege Buys Ballotstraat zorgt voor contrast Ernstige verontreiniging bodem Van Hertumweg Toelichting op plannen Maximahof IS1E3 I 20 CDATholenwil burgemeester voor kinderen De weg, normaal gesproken een be langrijke doorvoerroute van en naar het centrum, is nu leeg en stil. De spoorwegovergang in de straat is wegens ingrijpende werkzaamhe den afgesloten en dat maakt de straat alleen toegankelijk voor aanwonen- den of fietsers die hun route langs het spoor, over de Willem Zelleweg, vervolgen. Om auto's toch hun weg te laten vinden naar centrum, wordt al vroegtijdig een omleidingsroute aangegeven (via de Nansenbaan en Anthony Fokkerstraat) voor wie vanaf de nieuwe afslag aan de A58 komt. Verkeer dat naar Kloetinge wil, krijgt een omleidingsroute via de Van Hertumweg voorgeschoteld. De vrees bestaat dat die daardoor zal dichtslibben, omdat het de enige lo gische omleiding is: verkeer kan ook via de Oostmolenweg naar Kloe tinge, maar dat wil de gemeente ont moedigen. Daarom zijn er tijdelijk extra drempels geplaatst en geldt een inrijverbod voor vrachtwagens. Voordat de gemeente Goes aan de slag kan met de aanpassingen bij de spoorwegovergang in de Van Hertumweg, moet de grond gesa neerd worden. Op een aantal plaat sen is de bodem zelfs ernstig ver ontreinigd, stelt milieudienst RUD Zeeland. Die verontreiniging is ontstaan doordat het gebied voor de Tweede Wereldoorlog deels in gebruik was als stortplaats 'De Leiding'. Er zijn verhoogde waarden van minerale olie, zink en lood gevonden. De vervuilde grond ligt onder het ri ool en is daarom blijven liggen bij eerdere sanering. Vanwege die lig ging is er evenwel geen sprake van 'humane risico's', zegt een woord voerster van de gemeente, en daarom is de sanering niet spoed eisend. „Maar om de onderdoor gang te maken, moeten kabels, lei dingen en het riool verlegd wor den. Nu dat verplaatst wordt, kun nen we bij die vervuilde grond." In plaats van de huidige spoor wegovergang in de Van Hertum weg, komt er ten oosten daarvan een doorgang onder het spoor voor zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer. De bestaande overweg komt hiermee te vervallen. De ge meente wil aan het einde van dit jaar beginnen met het werk. THOLEN Als het aan het CDA in Tholen ligt, komen er kinderburge meester en -wethouders in de ge meente. Dat schrijven de christen democraten in hun verkiezingspro gramma. Het CDA wil een gekozen kin derburgemeester en dito wethou ders om 'de kinderen tot twaalf jaar aan het woord te laten, naar hen te luisteren en ze te laten ervaren dat ze ertoe doen'. De jonge burgerva der of-moeder zou als brug kun nen fungeren tussen jongeren in de gemeente en de politiek. De ge meentes Schouwen-Duiveland, Goes, en Kapelle hebben al een kin derburgemeester. In Borsele maakt het CDA zich er ook hard voor. Wie nieuwsgierig is naar de plannen van de ontwikkeling van het Konin gin Maximahof in Wemeldinge, kan dinsdag 6 maart terecht in De We- mel. Dan wordt een inloopbijeen komst gehouden waarbij het con ceptplan is in te zien is en er toelich ting op wordt gegeven. De gemeente Kapelle sloot in de cember een overeenkomst met In het Koningin Maximahof komen maximaal 50 huizen. Het wordt een mix van verschillende woningtypen Fraanje voor het ontwikkelen van het Koningin Maximahof. Dit is het gebied van het voormalig sportveld aan de Bonzijweg, met het aangren zende bedrijventerrein aan de Oran- jeboomstraat. Hier worden maxi maal vijftig woningen gebouwd. Dit wordt een mix van vrij staand, twee- onder-een-kapwoningen, rijwonin- gen en levensloop bestendige wo ningen. Het hof wordt een woonge bied, zonder aardgas. De inloopbijeenkomst is tussen 19.00 en 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig. IN DE REGIO Hulp bij solliciteren Cursus over gemeente Reimerswaal MIJN DORP, MIJN STAD maandag 19 februari 2018 BE Op een enkele fietser en bestem mingsverkeer na zal het de ko mende drie maanden rustig zijn in de anders zo drukke Buys Bal lotstraat in Goes. Michiel Bouwman Goes De verkeersstroom verplaatst zich grotendeels via de Van Her tumweg. De vrees bestaat dat het daar dichtslibt. Michiel Bouwman Goes Michiel Bouwman Wemeldinge GOES Onder de titel Walk Talk houdt De Bi bliotheek Ooster- schelde maande lijks bijeenkomsten voor werkzoeken den. Op dinsdag 20 fe bruari is iedereen die van baan wil veranderen of werk zoekt, welkom in de bibliotheek in Goes om ervaringen te delen. Ook krijgen de deelnemers tips en suggesties van verschillende erva ringsdeskundigen en professionals. Zij kunnen onder meer helpen bij het vin- den van een ge schikte baan. De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur. KRUININGEN De gemeente Rei merswaal houdt dinsdag 20 februari een cursus over hoe de gemeente nou eigenlijk werkt en in elkaar zit. De cursus bestaat uit een informatief en interactief pro gramma. De avond is be doeld voor mensen die benieuwd zijn naar de plannen van de politieke partijen, of die wil len 'speeddaten' met gemeente raadsleden. Op deze interac tieve avond kunnen bezoekers alles vragen over het rei len en zeilen binnen de gemeente. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis in Kruiningen. Aanmelden kan bij voorlichting@rei- merswaal.nl. HERINRICHTING OUD-VOSSEMEER De werkgroep Raadhuisstraat Oud- Vossemeer houdt dinsdag 20 februari een inloopavond over de inrichting van het pleintje in de straat. De werkgroep heeft, rekening houdend met reacties van omwonenden, daarvoor een ontwerp gemaakt. Aanpassing is nodig omdat het plein er niet al te fraai bij ligt en het regelmatig vol staat met auto's. Belangstellenden zijn van 19.30 tot 21.00 uur welkom in dorpshuis De Vossenkuil om het ontwerp te bekij ken. FOTO JOHAN VAN DER HEIJDEN GOES Ter Weel, Joanna- plantsoen 1, 08.00- 17.00 uur: Expositie met werken van Trees Oude Ophuis; Inloophuis Oase, Rooseveltlaan 87, ochtend: Inloop voor koffie en thee; Erasmuspark, 09.30-11.30 uur: Di gitaal Café; Erasmuspark, vanaf 13.00 uur: Activitei ten voor senioren, waaronder hand werken, bridge, ta feltennis en schilde ren HEINKENSZAND Hoefbladstraat 1, 13.30-14.30 uur: Gratis sporten onder professionele begeleiding in de Beweegtuin. De training bestaat uit kracht, souplesse, coördinatie en het vergroten van het uithoudingsvermo gen; KAPELLE Cederhof, 08.00- 21.00 uur: Expositie met werken van Dita van Poelje; KRABBENDIJKE Restaurant Ter Weel, 14.00 uur: Vertrek van wandel groep 'Elke stap telt'; Dorpshuis de Mei boom, Kerkpolder 30,14.00-16.00 uur: Sjoelen en biljarten voor senioren; KRUININGEN Hof Cruninghe, Langeviele 41, 13.30-15.30 uur: Creatieve middag waarbij gehand werkt kan worden met onder andere breien en haken; RILLAND Dorpshuis Luctor et Emergo, 14.00- 16.30 uur: Kaart- middag voor senio ren; WAARDE Dorpshuis Meer waarde, 09.30- 10.30 uur: Allevo Lessen 'Yoga-gym voor 55-plussers' WOLPHAARTSDIJK Meuleweie, 09.30- 11.30 uur: Digitaal Café; YERSEKE Moerzicht, 13.30- 15.00 uur: Open middag Grand Café met wekelijks een leuke activiteit; Moerplein, 19.15 en 20.15 uur: Bewe gingsuur voor seni oren; ,»-v A Op een enkele fietser na is er geen doorgaand verkeer meer in de Buys Ballotstraat, foto's johan van der heijden. [rinc+QJ zuid Overzuid Oostmolenpark

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 61