M CU wil gesteund raadsprogramma Veere spekt kas van Stichting Leergeld Horeca-stel Stroomer neemt afscheid van La Bonne Auberge in Koudekerke EN 21 Bert en Lida Stroomer zwaaien volgende week de laatste gasten uit in hotel-restaurant La Bonne Auberge in Koudekerke. Na 28 jaar vinden ze het welletjes, het afscheid valt de gasten zwaar; La Bonne zit al weken bomvol. Na diverse betrekkin gen in de horeca te hebben gehad, begon het op hun veertigste te kriebelen; ze wil den een eigen zaak. Na rondkijken, viel hun oog op La Bonne Auberge. Bert (67): „De eigenaren, de fami lie Van Gelderen, waren op leeftijd en wilden afbouwen en wij, jong en enthousiast, wilden juist gaan opbouwen. We hebben de eerste twee jaar La Bonne samen gerund en na twee jaar hebben we de zaak overgenomen." De Goede Herberg is nog zo'n traditioneel restaurant met een ro mantische sfeer. Ondanks dat er aan de tafeltjes plaats is voor vijftig gasten, is de sfeer intiem. Bert: „We hechten aan traditie. Bij ons ligt er linnen op tafel, de servetten zijn in waaiertjes gevouwen, de ta fels opgedekt en Lida zorgt ervoor dat het glaswerk je tegemoet fon kelt. Bij ons geen papieren place- mats, wij gingen altijd voor kwali teit en sfeer." De keukenbrigade tovert al die jaren al Franse gerechten 'met in- ternationale toets' op tafel. Bert en Lida stonden niet zelf achter het fornuis. „Koken is een kunst en dat moet je overlaten aan de specialis ten", zegt Bert. Zijn plaats was aan 'de voorkant'. De gasten verwelko men en ze in de watten leggen, van het moment dat hij hun jas aannam tot de warme groet aan de deur. Lida (67) was al die jaren ver antwoordelijk voor 'alles wat Bert niet kan'; de administratie, de be stellingen, de planten verzorgen, kortom zoals Bert het zegt: „Je hebt er geen idee van hoeveel werk het vergt om het restaurant er piekfijn uit te laten zien." Naast het restaurant heeft La Bonne Auberge ook een hotelka mer, een bed breakfast, en ook dat was altijd de verantwoorde lijkheid van Lida. „We konden het natuurlijk niet alleen. Door de ja- We willen nu gaan genieten, nu we nog goed zijn ren heen hebben we ons laten bij staan door een fantastisch team, bevlogen koks en alles bij elkaar opgeteld zo'n honderd parttimers. Jongens en meiden die bij ons kwamen toen ze op de middelbare school zaten en pas weggingen als ze gingen studeren. Ze hadden het bij ons naar de zin, dat zegt na tuurlijk heel wat." Het levenswerk van Bert en Lida vonden ze wel topsport. Bert: „Als je iedere avond perfect wilt laten verlopen, dan vereist dat veel ener gie. Daarom vinden we het nu ge noeg geweest. We willen gaan ge nieten, nu we 'nog goed' zijn." Er zal straks veel tijd gaan naar de vier kleinkinderen en de crea tieve hobbies van het stel, waar ze bijna dertig jaar niet echt aan toe kwamen. Maar eerst nog een week vlam men. Sinds de sluitingsdag (25 fe bruari) bekend werd, is La Bonne elke avond volgeboekt. Bert: „Vaste gasten willen afscheid van ons ko men nemen. Er zijn zelfs Duitse gasten die speciaal een weekend overkomen om nog een keer bij ons te dineren." De Stroomers hopen dat ze de zaak kunnen overdoen aan weer nieuwe jonge horecatijgers. „Zoals dat 28 jaar geleden bij ons ging. Wij afbouwen, en starters helpen opbouwen." Tot de deur definitief sluit, kun nen gasten nog aanschuiven voor het "Wij Gaan Stoppen Menu". Reserveren is wel gewenst, er zijn nog maar vier tafeltjes vrij. Stichting Leergeld helpt kinderen in armoede met materialen of hulpmiddelen (een fiets, ouderbij drage voor school). De stichting vraagt Veere om een structurele bijdrage van drieduizend euro en daar bovenop 1.650 euro voor de aanschaf van fietsen en computers. Het Veerse college strijkt over haar hart; de financiële reserve van de stichting is zodanig dat ze geen recht hebben op een extra bijdrage, maar de gevraagde subsidie wordt toch verstrekt - niet structureel, maar incidenteel. Omdat compu ters en fietsen van belang zijn om kinderen deel te laten nemen aan (buitenschoolse) activiteiten en ze daarom uit een eventueel isole ment worden gehaald, wil het col lege ook daarom de portemonnee trekken. De activiteiten van Stich ting Leergeld passen in het mini mabeleid van Veere en daarbij heeft armoedebestrijding bij kinderen de prioriteit. Veere wil de kosten dek ken uit de post Armoedebeleid. Gebruikelijk is dat na de verkiezin gen de winnaars samen om de ta fel gaan om een coalitiepro gramma te schrijven met speer punten voor de komende vier jaar. Daarbij komen de oppositiepar tijen meestal aan de zijlijn te staan en dat werkt tweedeling in de hand. CU Middelburg wil het dit jaar anders doen. „Wij vinden het belangrijk om samen te werken; verkiezingen gemeenteraad als collega-partijen en met onze inwoners. Het zou mooi zijn als we na de verkiezingen een raadspro gramma kunnen presenteren", zegt Willemien Treurniet, lijst trekker van de Middelburgse ChristenUnie-fractie. „Een pro gramma opgesteld met zoveel mo gelijk partijen uit de raad en waar we ook onze inwoners bij betrek ken." Treurniet hoopt op zeer brede steun van haar voorstel, dat ze in de komende commissiever gadering Algemeen Bestuur wil voorleggen. „Zo kunnen we na de gemeenteraadsverkiezingen met een voorbereid aan de slag. Laten we met elkaar zoeken naar over eenkomsten en kijken waar we ons gezamenlijk voor gaan inzet ten de komende vier jaar, zodat we een raadsakkoord kunnen presen teren waar zoveel mogelijk fracties en individuele raadsleden zich in kunnen vinden." Volgens Treur niet komt een unaniem raadspro gramma de sfeer binnen de poli tieke arena alleen maar ten goede en brengt het uiteindelijk de poli tiek dichter bij de burgers. maandag 19 februari 2018 WA 'Het was elke avond weer topsport' Sheila van Doorsselaer Koudekerke bezig aan de eindsprint in La Bonne Auberge. foto ruben oreel Bert en Lida Stroomer zijn bezi - Bert Stroomer Burgemeester en wethouders van de gemeente Veere steunen Stichting Leergeld Walcheren met 4.650 euro subsidie voor kinderen in armoede. Sheiia van Doorsselaer Domburg De Christenunie in Middelburg wil onderzoeken of het moge lijk is na de gemeenteraadsver kiezingen met een door alle partijen gesteund raadspro gramma te komen. Sheila van Doorsselaer Middelburg 0

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 21