v~ Leuke locatie voor zo'n markt' 20 WALC Eens per week schoonmaak Middelburg Burgemeester en wethouders stel len de raad voor om een totaalbe drag van bijna 90.000 euro uit te trekken voor het schoonmaken en tegengaan van verrommeling in de Middelburgse binnenstad. Een deel daarvan, ruim 29.000 euro, is ge oormerkt voor machinaal en hand matig vegen van het uitgaans- en winkelgebied op zondag. Uit een proef, sinds 1 januari, is gebleken dat op zondag vegen doel matiger is dan op zaterdagmiddag. Het uitgaanspubliek laat immers ook veel rommel achter en omdat op zaterdagmiddag de terrassen nog staan, kan niet overal geveegd worden. De uitkomsten van de proef, het brede draagvlak en de toezegging van de ondernemers vereniging om verenigingen te mo biliseren die op zaterdag een paar uur zwerfvuil gaan verzamelen, heeft het college doen besluiten dat het schoonmaken op zondag voort aan structureel wordt. Zondagsrust De Middelburgse wethouder Arjan Beekman verwacht dat het voorstel in maart wel door de raad komt, maar niet dat het zonder slag of stoot zal gaan. „Met name de SGP is hier niet blij mee, ze hebben moeite met dit voorstel en ik begrijp dat De SGP is niet blij met dit voorstel en dat begrijp ik ook ook", zegt Beekman (Christen- Unie). „We zijn het er wel allemaal over eens dat de binnenstad ons vi sitekaartje is, dus dan moeten er an dere maatregelen komen om de stad schoon te houden." Vegen op zondag verstoort de zondagsrust en het college wil dat hier ook rekening mee wordt ge houden. Aangezien de meeste kerk bezoeken beginnen tussen 09.00 uur en 09.30 uur, wil het college dat het schoonmaken eerder start, rond 07.00 uur. Beekman: „We hopen dat dit een compromis is waar uit eindelijk iedereen vrede mee kan hebben." In het extra schoonmaakbudget zit ook een bedrag van 20.500 euro voor het voorfinancieren van de aanschaf van een reinigingsma chine. Deze investering wordt ge dekt uit subsidiegelden extra be strijding zwerfafval 2018 van Ned- vang; de verpakkingsindustrie be taalt hier zelf aan mee. Aan het uittrekken van extra schoonmaakbudget gingen moties van LPM en de PvdA en amende menten van D66 en LPM vooraf. Het voorstel voor het tegengaan van verrommeling van de binnenstad valt onder het preventief toezicht van de provincie. Het Middelburgse college mag het besluit daarom pas gaan uitvoeren als er goedkeuring is van Gedeputeerde Staten. WESTKAPELLE In het nieuwe, moderne plaza-gebouw van vakan tiepark De Boomgaard gingen de bezoekers zaterdag even terug in de tijd tijdens de brocante winter markt. In de hal was ruimte voor zo'n 25 kramen vol brocante spulle tjes, veel Zeeuwse snuisterijen, wat scheepsantiek, oude strips, vintage ansichtkaarten en huisraad die nu weer hip is. De wintermarkt is een vervolg op de drukbezochte Kerstmarkt, de eerste die in het plaza-gebouw werd gehouden. Annelies Bosch uit Koudekerke stond zaterdag voor het eerst in De Boomgaard met haar kraam vol brocante spulletjes, waaronder veel serviesgoed. „Echt een leuke locatie voor zo'n markt, mogen ze vaker doen!" De markt trok veel bezoekers, ze kwamen lang niet alleen uit West- kapelle zelf. Een Belgisch echtpaar probeerde met alle macht een pas op de kop getikte oude voetenstoof in de kofferbak van hun Mercedes te krijgen. Op de parkeerplaats stonden ook veel auto's met Duits kenteken. Buurtbewoners namen hun aankopen mee in de fietstas sen. Kinderen die het struinen langs de kraampjes na een tijdje beu waren, en niet omgekocht kon den worden met zelfgemaakte ap pel- en walnotentaart in de brasse rie, konden terecht in de binnen speeltuin van De Boomgaard. IN DE REGIO Themamiddag Senioren Vereniging Vogelhapjes maken bij Terra Maris Taaicafé voor jongeren MIJN DORP, MIJN STAD maandag 19 februari 2018 WA Eike zondag bezem door binnenstad Een proef bleek succesvol, dus bewoners, ondernemers en het college van Middelburg zijn vóór: de binnenstad van Middel burg wordt voortaan elke zon dag schoongemaakt. Sheila van Doorsselaer Middelburg - Arjan Beekman, wethouder (CU) A Annelies Bosch deed goede zaken tijdens de eerste brocante wintermarkt in De Boomgaard. FOTO RUBEN OREEL VLISSINGEN Senioren Vereniging Walcheren houdt vandaag een bij eenkomst in Vlissin- gen met als thema 'Zorgplezier en Vir tual Reality'. Mar- loes Henderikx zal een praatje houden en daarna een pre sentatie geven over Virtual Reality. Na de pauze is er een bingo met prijzen. Belangstellenden zijn om 13.30 uur welkom in Ter Reede, Vredehof laan 370 in Vlissin- gen. De toegang is gratis. OOSTKAPELLE Terra Maris houdt dinsdag 20 en 27 februari, van 13.00 tot 16.00 uur de fa miliemiddag 'Ons natuurlijke restau rant'. Deelnemers kunnen versnape ringen maken voor vogels en voor zich zelf. Er zal namelijk brood gebakken worden boven een vuur. Meedoen kost 1 euro bovenop de entree van het mu seum. MIDDELBURG ZB Planbureau en de Bibliotheek van Zeeland houden dinsdag 20 februari in de bibliotheek in Middelburg een taaicafé voor jon geren die begon nen zijn met het leren van Neder lands. Zij kunnen daar andere jonge ren ontmoeten. De bijeenkomst be gint om 19.00 uur in de bibliotheek aan de Kousteensedijk. MIDDELBURG De gratis en gegidste rondleiding lang de tijdelijke expositie Romeinse Kust in het Zeeuws Museum bleek zondag een doorslaand succes. Omdat de eerste rondgang in een mum van tijd helemaal volgeboekt was, be sloot het museum er later op de middag nog een tweede ronde aan vast te plakken. Robert van Dierendonck, specia list-archeoloog van de Romeinse tijd was ingevlogen om de expositie nader te duiden. De deelnemers kregen uitleg over het leven van de Romeinen langs de Zeeuwse kust. FOTO RUBEN OREEL KOUDEKERKE Sporthal De Cou- burg, 09.15-10.15 uur: Activiteiten van gymnastiekvereni ging voor 55plus; De Couburg, 13.00- 16.30 uur: Biljarten voor senioren; De Klimop, 13.30- 16.00 uur: Koersbal- middag MELISKERKE Gymzaal 'Ons huis', Burgemeester Ade laarstraat 26,13.30- 14.30 uur: Bewe- gingsgymnastiek op muziek voor oude ren; 13.30-17.00 uur: Se- niorensoos met o.a. sjoelen en gezel- schapspellen MIDDELBURG Vergulde Baars, 13.30-15.00 uur: Volksdansen; Cinema Middelburg, 14.00 uur: Vertoning 'De Hazenschool' OOSTKAPELLE Duinvlietweg 6, 13.00,14.00 en 15.00 uur: Rondlei ding 'zoldergehei men' bij Terra Maris; 13.30-15.30 uur: Ac tiviteit 'Van pulp tot papier' OOST-SOUBURG Kroonjuweel 7, 16.15-17.00 uur: Kleuterdans; Braamstraat 3a, 17.00-17.45 uur: Peuterdans, waarbij peuters op een speelse manier leren bewegen op muziek VEERE Gymzaal Frans Naereboutstraat, 09.30-10.30 uur: Activiteit 'GALM', Gezond en actief leef model voor se nioren VLISSINGEN Gymzaal de Combi natie, Pablo Picass- oplein 120-126, 09.00 uur: Gym nastiek voor peu ters die al zelf kun nen lopen, samen met een (groot)ouder; Ter Reede, 13.30 uur: Themamiddag 'Zorgplezier en Vir tual Reality' door Senioren Vereni ging Walcheren; Cine Café, Spui- komweg 3,19.45- 23.00 uur: Mr. Bright's Quiz Night VROUWENPOLDER Verenigingsge bouw, Dorpsdijk 38, 14.00-15.30 uur: Volksdansen. ROMEINSE RONDLEIDING

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 20