C9 Koester de vaste gasten Veerse toeristen krijgen meer keus in parkeren Voldoende Aantal WW'ers is in 2017 fors afgenomen 18 ZEELAND DAAR ZIJN ZE WEER VASTE GASTEN - Waar zullen we dit jaar eens heen gaan? Voor de circa 115.000 vaste gasten onder de toeristen is dat geen vraag. Zeeland weer, natuurlijk! Commentaar Zeeland telt 115.000 vaste gasten. Zij laten de Zeeuwse kassa's behoorlijk rinkelen, stelt het Ken niscentrum Kusttoerisme. Per jaar komt er maar liefst 184 miljoen euro binnen. De vaste gasten dragen er volgens de onderzoekers in een belangrijke mate aan bij dat het voorzieningenniveau in Zeeland in stand blijft. Klinkende cijfers. En toch blijven er bedenkingen. Met name als het om tweede woningen gaat. Neem de ge meente Sluis, waar tientallen jaren is gediscussieerd of een tweede woning nu wel of geen impuls aan dorpen kon geven. Ja, laten we het toestaan, klonk het drie jaar gele den in de Sluise raad. Dat besluit is in West-Zeeuws-Vlaan- deren nog steeds niet onomstreden. In Retranchement zien er ze de voordelen wel van in. Vaste gasten zorgen er voor leven in woningen die anders misschien lang leeg zouden staan. Iets verderop, in Cadzand en Groede, heerst er argwaan. Daar vrezen dorpsraden en inwoners dat tweede woningen de leefbaarheid de das omdoen. Huizen die in de winter verlaten zijn... het is een schrikbeeld. Voer voor discussie richting de gemeenteraadsverkiezingen. Het onderzoek toont dat Zeeland de vaste gasten moet koesteren. Want wie zegt dat er in plaats van hen écht vaste inwoners bij zouden komen? Het gevoel van perma nente bewoners mag nooit worden genegeerd. Maar daar bij is vooral de vraag relevant wat zij liever willen: alleen in de winter op een leeg pandje uitkijken of het hele jaar. En toch blijven er bedenkingen. Met name als het om tweede woningen gaat Gesprekken met stads- en dorpsra den en ondernemersverenigingen van Domburg, Veere en Zoutelande hebben knelpunten op het gebied van parkeren blootgelegd. Burge meester en wethouders komen nu met wijzigingen die de situatie voor iedereen moeten verbeteren. Eén tarief waarbij Veerse verblijfs- gasten op alle terreinen mogen par keren, had niet de voorkeur. Het college stelt nu voor dat er meer dere tarieven komen voor de hotel vergunning. Parkeren op alle betaald parkeer terreinen gaat nu 400 euro kosten. Zonder het Oranjeplein komt de vergunning op 200 euro. In de hui dige hotelregeling voor Veere mo gen verblijfstoeristen alleen parke ren op de buitenste parkeerterrei nen met een hotelvergunning. Nu ook het Oranjeplein aan de rege ling wordt toegevoegd, kunnen gasten, van hotels en bed break- fasts, dichter bij de accommodatie parkeren. Door de verschillende tarieven kan de hotelondernemer bepalen op welke parkeerterreinen de gast kan staan. Zonder deze vergunnin gen zouden de gasten het dagtarief aan de parkeerautomaat betalen of verder weg moeten parkeren. Het college meent dat de bedragen voor de vergunningen zodanig zijn dat de hoteliers deze zeker kunnen ver halen op hun gasten. De inschatting is dat de wijzigin gen in het beleid geen noemens waardige financiële gevolgen zul len hebben. ALMANAK Die jongen van 25 jaar uit Hulst, is een moderne, jonge man en een harde werker, die af en toe met zijn vriendin en vrienden een avondje gaat stappen. Zijn tante, die net rond carnavalstijd in haar nieuwe huis aan het klus sen is, wil hij graag een handje helpen. Zijn andere tante vroeg zich af of haar neef niet moest gaan carnavallen, want dan zou hij de volgende dag wel eens te laat kunnen arriveren. Nee, ze had de vorige dag bericht gekre gen van haar neef dat hij niet zou gaan. Hij vond namelijk één bor reltje in de week bij de leesclub wel voldoende. Vrouw beroofd van tassen Wielrenner raakt gewond door val Vier auto's botsen op elkaar op A58 TERNEUZEN Man botst tegen tunnelwand Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland is in het afgelopen jaar flink gedaald. Eind januari waren er in Zeeland 6.346 WW-uitkeringen. In vergelijking met januari 2017 is het aantal WW-uitkeringen met ruim 19 procent gedaald, aldus het UWV. In januari was het Zeeuwse WW-percentage 3,3 procent, wat lager is dan het landelijk percentage (3,7 procent). Binnen Zeeland heb ben Veere (2,7 procent) en Borsele (2,8 procent) naar verhouding de minste WW'ers, Vlissingen (4,3 procent) en Noord-Beveland (4,1 procent) de meeste. Ruim de helft van de WW'ers in Zeeland zijn 50- plussers (3.285 mensen). Krap Het aantal vacatures voor techni sche beroepen steeg sterk en vooral bedrijven in de bouw en industrie hebben steeds vaker te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Ook in Zeeland nam het aantal vacatu res voor technische beroepen toe. De arbeidsmarkt in Zeeland wordt met veel vacatures en weinig werk zoekenden als krap tot zeer krap beoordeeld. Niet alle werkzoekenden hebben een WW-uitkering. Ze kunnen ook in de bijstand zitten. ZEILEN ONTDEKT maandag 19 februari 2018 Door de invoering van meerdere tarieven voor hotelvergunningen en het toevoegen van parkeer terreinen, kunnen verblijfstoe- risten in Veere dit jaar dichter bij hun accommodatie parkeren. Sheila van Doorsselaer Domburg Tip? redactie@pzc.nl VLISSINGEN Een 36-jarige automobi liste uit Vlissingen is za terdag rond 19.00 uur bij een benzinepomp aan de Gerbrandystraat in haar woonplaats beroofd van twee tassen. Een onbe kende man ging plots op de bijrijdersstoel zitten. De vrouw vluchtte, waarop de man er met de tassen vandoor ging. De tassen werden later in de buurt teruggevon den, met een groot deel van de bezittingen van de vrouw er nog in. RILLAND Een wielrenner is gister ochtend gewond geraakt bij een val op de Oester- dam tussen Rilland en Tholen. De man werd per ambu lance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 10.20 uur. De wielrenner reed met een groep van zeker tien mensen over de Oester- dam in de richting van Tholen. De aard en ernst van de verwondingen van het slachtoffer waren niet bekend. KAPELLE Bij een ongeval op de A58 bij Kapelle, waarbij vier auto's betrokken waren, is in de nacht van zaterdag op zondag ten minste één gewonde ge vallen. Het ongeval ge beurde rond middernacht op de rijbaan naar Ber gen op Zoom. Door nog onbekende oorzaak kwa men vier auo's met elkaar in botsing. De gewonde werd naar een ziekenhuis gebracht, de auto's wer den weggesleept. Een 20-jarige automobi list uit I Jzendijke is za terdag gewond geraakt toen hij rond 18.00 uur op de Tractaatweg tegen de wand van de Sluiskiltunnel reed. De bestuurder is met een hoofdwond naar het zie kenhuis gebracht. De tunnelbuis was na het ongeval ongeveer een uur afgesloten. Aards paradijs in zonnig Zeeland Wie: Astrid (61) en Christoph (62) Zimmermann Rijden elke 3 tot 4 weken 325 ki lometer van Remagen (D) naar Zeeland en in de zomer voor een verblijf van weken achtereen. Sinds 31 jaar vaste gast in Zee land, tweede huis in Bruinisse, boot in de jachthaven. Christoph: „We zijn bijna met pensioen. Daarom kunnen we hier nu nog langer achtereen verblijven dan voorheen. Het is ooit begonnen omdat dit een mooie uitvalsbasis was voor mijn werk; ik moest vaak in deze buurt zijn. Hier in Zeeland heb ik het zeilen ontdekt. Mijn vrouw houdt niet van bergen, hier vindt zij het ook fijn. Deze jachthaven is perfect. De meeste jachthavens liggen niet vlakbij een dorp, hier is de haven onderdeel van het dorp. De om geving is prachtig en Zeeland heeft veel mooie dorpen en stadjes om naartoe te gaan. Dat, en de rust, is wat ons in Zeeland trekt." Theo Giele Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 18