'Werken is noodzaak, maar zo voelt het voor mij niet' 'Ik heb snel alles afgelost, ik hoef niet meer te werken' 12 'Mijn buffer was mijn grote geluk' Het blijft behel pen met de financiële zelfredzaamheid van Nederlan ders-Twee op de vijf mensen zet extra geld opzij voor zaken als extra af lossingen op de hypotheek. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Nibud in opdracht van de Rabobank. Barbara Baarsma, direc teur Kennisontwikkeling bij de Ra bobank, vindt de cijfers verontrus tend. „De trend is dat de overheid zich terugtrekt en mensen meer ver antwoordelijk worden voor zaken als scholing en aanvullend pensioen. Dat besef dringt te langzaam door, de helft van de mensen zegt zich zorgen te maken over de toekomst. Maar dat leidt niet altijd tot actie." Een goed pensioen is de verant woordelijkheid van het pensioen fonds, de verzekeraar of de overheid vindt bijna 40 procent van de Neder landers. „Terwijl het pensioen niet waardevast is. Mensen moeten dus zelf nadenken wat ze willen op hun oude dag", aldus Baarsma. 'Ronduit schokkend' vindt ze de conclusie dat 80 procent geen geld opzij legt voor scholing en dat niet van plan is. „Je kennis is je belang rijkste kapitaal op de arbeidsmarkt. Mensen moeten in zichzelf investe ren. Dan is je kans op betaald werk het grootst. Zeker nu de flexibilise ring doorgaat." Baarsma wil dat de bank de klan ten bewust maakt van die grotere ei gen verantwoordelijkheid. „Wij gaan het gesprek aan. Wat zijn uw wen sen, middelen? Hoe dicht je het gat? Dat kan door meer te werken, langer doorwerken, scholing en soms spa ren of beleggen. De helft van de vrouwen tussen de 20 en 65 is niet economisch zelfstandig. Die krijgen een enorme inkomensval als ze gaan scheiden. Ben je daarvan bewust en bouw een financiële buffer op voor het geval dat zoiets gebeurt." maandag 19 februari 2018 GO 'Besef dat we zelf voor oude dag moeten zorgen, dringt niet door' Judith van Otterdijk (38) ontdekte hoe belangrijk het is om je financiën goed op orde te hebben. Dankzij een spaarpotje wist ze een ziekte periode te overbruggen. „Ik ben zzp'er en in de vijf jaar dat ik werk, zat ik geen dag zonder op drachten. Ik werk in de financiële sector en voor farmabedrijven." De verdiensten zijn goed. „Ik ben een levensgenieter, maar spaar ook." In 2016 kocht Van Otterdijk een huis, deels van haar spaargeld. Vorig jaar stortte haar wereld even in. „Er werd borstkanker bij mij gecon stateerd. Toen dacht ik wel: oh jee, wat nu? Ik kon niet werken, de lasten liepen door en ik had kosten voor de pruik en medicijnen." Gelukkig had ze een spaarpotje. „Dat was mijn geluk. Ik houd altijd geld achter. Eigenlijk bedoeld voor een auto of wasmachine, maar nu hoefde ik mijn huis niet te verkopen." Inmid dels is de ziekte overwonnen. Haar les: „Sommigen stoppen hun spaar geld in lijfrentepolissen of een huis, als hun pensioen. Maar het is goed om geld achter de hand te hebben." Peet Vogels Rotterdam 40 procent van de Neder landers vindt pensioenen de verantwoorde lijkheid van het pensioenfonds, de verzekeraar of overheid. Lex van Tricht (73) rijdt weke lijks zo'n 2.000 kilometer voor zijn werk. Van zijn karige AOW kan hij namelijk niet leven. „Ik heb 16 jaar in Afrika ge werkt, in Rwanda, Burundi, Ivoorkust en Nigeria. In dat laat ste land was ik technisch direc teur bij een gereedschapsma ker. Had ik 122 mensen onder me. Daar woonde ik met mijn eerste vrouw." Van zijn werkzame leven bracht hij 9,5 jaar in Nederland door. „Ik heb dus heel weinig AOW opgebouwd. Toen ik in Afrika en Frankrijk woonde, kon ik wel vrijwillig AOW-premie betalen, maar die was heel hoog. Dat heb ik niet gedaan." Zijn AOW bedraagt 325 euro per maand. Van Tricht had nog wel een huis in België achter de hand. „Dat was mijn pen sioenvoorziening. Maar toen kwam de crisis en moest ik het met drie ton verlies verkopen." Van Tricht ging naar een uit zendbureau voor 60-plussers om een baan te vinden. Werken is noodzaak voor hem, maar zo voelt hij het niet. „Ik werk graag. De hele dag thuis zitten is niets voor mij. Zolang de gezondheid het toestaat, blijf ik werken." Gerhard Hornman (56) zag de bui in 2008 al hangen. „De kredietcrisis brak uit en op mijn werk was in 2009 een reorganisatie. Toen besefte ik dat ik mijn pensioen niet zou halen op mijn werk." Als tijdschriftjournalist zag hij de markt steeds verder teruglo pen en nam een drastisch be sluit. Op zijn 55ste wilde hij voldoende financiële ruimte hebben om te stoppen met werken. „Ik las een boek over de kredietcrisis en daar las ik een tip: los je schulden zo snel mogelijk af. Vooral de hypo theek." Dat ging direct vol gas. „Ik liet de hypotheekrenteaftrek achteraf uitbetalen. Dat geld gebruikte ik voor aflossing van de hypotheek. Maar ook het vakantiegeld.We gin gen niet meer op winter sport met het gezin met twee kinderen. Dat scheelde 2400 euro. En we reden een Fiat Panda." Ook in de da gelijkse uitga ven werd flink gesneden.„De thermostaat staat lager en we kochten alleen voedingsmid delen, geen chips of frisdrank en dergelijke. In totaal konden we met de helft van het inko men toe. Daardoor konden we 15.000 tot 20.000 euro per jaar extra aflossen. En dat leidde weer tot lagere maand lasten en meer geld om af te lossen." Hornman werd regelmatig uit gelachen met zijn afloswoede. Maar inmiddels lacht hij. „Ik werk sinds vorig jaar niet meer, ik doe de dingen die ik leuk vind. Ik kan met veel minder toe. De overheid be paalt wanneer je AOW krijgt, de rest bepaal je zelf."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 12