r ip Verhalen van oorlog en vrede Werkgevers moeten zich nadrukkelijker bemoeien met werknemers die in scheiding liggen. Dat is in het belang van werkgever én werknemer. Helemaal ingeburgerd Peter van Ecken ziet Zeeuws- Vlaanderen als het bourgondische deel van Zeeland -Hjesuis Advies André Rouvoet kan schade voor alle partijen beperken Walcheren magazine Werk vinden valt voor Syrische vluchtelingen niet mee. Portretten van vier doorzetters NOG EEN KEER B EEN E ZEE "The only thing we have to fear is fear itself Een gift van 1,6 miljoen van de Post codeloterij moet in het Bevrijdings museum in Nieuwdorp onder meer een Roosevelt Experience mogelijk maken. Een muur met daarop zaken van oorlog en vrede, met elkaar ver bonden door de Vier Vrijheden van F.D. Roosevelt, oud-president van de Verenigde Staten.zeeland 2 problemen verzachten." Dat is vol gens Rouvoet niet alleen in het be lang van de medewerker en zijn of haar kinderen, maar ook in het voordeel van de werkgever zelf. „Scheidingen veroorzaken zoveel stress, verlies aan arbeidsproducti- Dat stelt André Rouvoet komende week in zijn advies aan het kabinet om vechtscheidingen te voorko men. De voorzitter van het Plat form Scheiden Zonder Schade on derzocht afgelopen maanden in opdracht van de ministeries van Justitie en Volksgezondheid hoe kan worden voorkomen dat kinde ren het slachtoffer zijn van ouders die uit elkaar gaan. Naast de ouders zelf hebben ook werkgevers daarin een verant woordelijkheid, is één van de con clusies van de oud-minister voor Jeugd en Gezin. „Werkgevers kun nen hun medewerkers helpen om op een betere manier uit elkaar te gaan. Door te vragen wat zij nodig hebben tijdens het pijnlijke proces van de scheiding, kunnen ze de Werkgevers kunnen helpen om op een betere manier uit elkaar te gaan viteit en hoger verzuim dat het loont om hierin te investeren." Het ziekteverzuim van geschei den medewerkers ligt 2 procent hoger dan dat van getrouwde werknemers, verklaart Esther Klu- wer, hoogleraar Duurzame relaties aan de Radboud Universiteit. „In het jaar voor de scheiding loopt het verzuim op, om te pieken in het jaar van de breuk." Die extra ziektekosten bedragen in Neder land 438 miljoen euro per jaar, be raamde onderzoeksbureau Econo- vision. Het verlies aan arbeidsproducti viteit komt daar nog eens bovenop. Als het thuis niet goed gaat, laat je op je werk eerder steken vallen, verklaart Kluwer. „Een scheiding is een uiterst emotioneel proces. Je voelt je schuldig tegenover de kin deren, je sociale netwerk wordt ge halveerd, er zijn grote financiële gevolgen. Je komt in een achtbaan van emoties: verdriet, angst, boos heid, jaloezie, rancune. Dat leidt tot stress, spanning, meer gevoe lens van depressie." Dat zorgt voor risico's: kan een verpleger met zware scheidings stress zich bijvoorbeeld nog wel concentreren op het toedienen van de juiste medicijnen aan de pa tiënt? Werkgevers hoeven zelf geen hulpverlener te worden, stelt An neke Smits, hrm-docent aan de Christelijke Hogeschool Ede, „Maar ze kunnen wel het gesprek aangaan. Welke taken kan de me dewerker nog blijven doen? Wat is daarvoor nodig?" In het Platform Scheiden Zonder Schade zitten ervaringsdeskundi gen, wetenschappers, de Kinder ombudsman, hulpverleners en vertegenwoordigers van onder meer de Raad voor de Kinderbe scherming, advocatuur, recht spraak en maatschappelijke orga nisaties. Donderdag presenteert het een advies aan het kabinet. »P22 Nieuwsmedia p* ZEELAND12 ILLUSTRATIE BEVRIJDINGSMUSEUM Steun van baas bij scheiding Annemieke van Dongen Den Haag —André Rouvoet zaterdag 17 februari 2018 8°C Weekend met geregeld zon pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €3,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 8 7 11688 5 5 5 5 4 7

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1