Fris het nieuwe jaar in li Vorig jaar achttien mensen verongelukt op Zeeuwse wegen Jo DumonTak Afgelopen jaar kwamen achttien mensen om het leven in het Zeeuwse verkeer. Opvallend: vrijwel alle fatale ongelukken gebeurden buiten de bebouwde kom. 'Van mijn 22ste tot mijn 46ste heb ik niet geschil derd. Toen moest ik iets met mijn talent doen'. Ondanks een dramatische decem bermaand, waarin drie jonge kin deren verongelukten, was 2017 geen uitzonderlijk onveilig verkeersjaar. Volgens de gegevens van het Re gionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) lieten in totaal achttien mensen bij zeventien on gevallen het leven op wegen in de provincie. Dat zijn er twee minder dan in 2016. In de periode 2007 tot en met 2016 waren gemiddeld 21 slachtoffers per jaar te betreuren. De fatale ongevallen van afgelo pen jaar laten geen duidelijke trend zien. Wel opmerkelijk is dat in drie maanden tijd - tussen april en juli - vier oudere racefietsers veronge lukten. Twee van hen kwamen in een groep ten val. De andere twee botsten frontaal op een auto. In één geval, bij Heikant, bleek de tege moetkomende bestuurder te veel te hebben gedronken. Ook opvallend: bijna alle onge vallen gebeurden op buitenwegen. Alleen in Yerseke verongelukte een bromfietser binnen de bebouwde kom, op een plaats waar 30 kilome ter per uur mag worden gereden. Verder waren er negen dodelijke ongelukken op 6o-kilometerwe- gen, drie op 8o-kilometerwegen, twee op autowegen (maximum snelheid van 100 kilometer per uur) en twee op de autosnelweg (220/230 kilometer per uur). Acht van de achttien slachtoffers vielen op Zuid-Beveland, onder wie twee op de A58. Zes mensen kwamen om in het Zeeuws- Vlaamse verkeer en vier op Wal cheren. Op Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland en West- Zeeuws-Vlaanderen waren in 2017 geen ongelukken met dodelijke af loop. Bijna alle ongevallen deden zich voor op een zaterdag, zondag of maandag De helft van de slachtoffers reed in een auto. Alle ongevallen met een auto deden zich voor in de win ter en in het najaar. Juli was de zwartste maand. Toen gebeurden in een tijdsbestek van nog geen drie weken vijf dodelijke ongelukken. Wat ook opvalt is dat bijna alle fatale ongevallen in 2017 op een zaterdag, zondag of maan dag waren. Slechts vier van de ze ventien waren op andere dagen van de week. Het dodelijk ongeval op de afslag van de A58 bij Goes, in maart van dit jaar, is niet in de gegevens van het ROVZ opgenomen. Daarbij be landde een moeder met twee kin deren met haar auto in de sloot. Een 5-jarig meisje overleed enkele weken later. Het ROVZ telt alleen ongevallen mee die een duidelijke verkeersoor- zaak hebben. Als later blijkt dat er een andere oorzaak was, zoals een medische, wordt het ongeval uit de statistieken gehaald. Provincie en ROVZ blijven zich inzetten voor het omlaag brengen van het aantal verkeersdoden in Zeeland. Het uiteindelijke doel is te komen tot nul 'vermijdbare' slacht offers. De tol die het Zeeuwse verkeer eist is de afgelopen decennia al fors verminderd. Tot en met 1997 lag het aantal slachtoffers per jaar vrijwel altijd boven de 40 en soms boven de 50. Sindsdien is er een dalende trend, al zijn er nog regelmatig moeilijk verklaarbare negatieve uit schieters. 2008 (28 doden), 2010 (30) en 2014 (30) waren de laatste 'zwarte jaren'. Aantal verkeersdoden in Zeeland sinds 2007: tz dinsdag 2 januari 2018 pzc.nl e-mail: redactie.terneuzen@pzc.nl ZEELAND 22 Nieuwjaarsdag klokslag twaalf uur 's middags was het zover bij standpaviljoen Het Halve Maentje in Breskens. Zo'n tweehonderd waaghalzen renden door een haag van minstens evenveel toeschouwers de zee in. Voor Toni Dijksman uit Breskens was het de eerste nieuwjaarsduik. „We zullen zien hoe het bevalt", zei hij vooraf. Bij terugkomst, met duim omhoog: „Het was zeker niet te koud. Volgend jaar weer!" Vorig jaar was het killer in Breskens, maar drukker. Wie weet waarom, mag het zeggen. De andere nieuw jaarsduiken in Zeeuws-Vlaanderen, in Retranchement bij De Zeemeeuw en in Walsoor den, trokken respectievelijk ongeveer 150 en 125 sportievelingen. Aantal verkeersdoden stabiel Rolf Bosboom Vlissingen 2007 20 2008 28 2009 21 2010 30 2011 17 2012 15 2013 17 2014 30 2015 15 2016 20 2017 18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 55