Stijging inwonertal vooral door komst Europeanen Lichaam is van Remon duivels dilemma 5 Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Nederland wonen mo menteel 17,2 miljoen mensen. Volgens het CBS vestigden vorig jaar 233.000 buitenlanders zich in Nederland, terwijl er 151.000 ver trokken. Dat betekent een stijging van onze bevolking met 82.000. Daarnaast werden er in Nederland 19.000 kinderen méér geboren dan er mensen overleden. De stijging van 82.000 nieuwe buitenlanders in ons land is verge lijkbaar met 2016, maar de samen stelling van de nieuwkomers ver andert wel sterk. Zo kwamen er 16.000 Syrische vluchtelingen naar ons land, 10.000 minder dan een jaar eerder. Het totaal aantal Syriërs in Nederland ligt nu iets boven de 40.000. Ook het aantal nieuwko mers uit Ethiopië (1.200), Afghani stan, Irak en Iran (bij elkaar 2.100) halveerde. Daar tegenover staat dat er 10.000 mensen naar Nederland kwamen uit Roemenië, Bulgarije en vroe gere Sovjet Unie-landen. Dat zijn er 3.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal Polen dat naar Nederland kwam, bleef met 9.000 gelijk. Er zijn nu bijna 120.000 mensen met een Pools paspoort in ons land. Bijna elk land ter wereld is verte genwoordigd in Nederland. Al is het soms met piepkleine aantallen. Het aantal mensen van de afgelegen Oceanische eilandengroep Vanuatu dat in Nederland woont, vervijf voudigde spectaculair: van één naar vijf. En die ene nieuweling die van de Marshalleilanden kwam, is met een de enige uit zijn land. De bevolkingsgroep die het sterkst afnam vorig jaar is die van Nederlanders: bijna 23.000 kwa men hier (terug), bijna 26.000 ont vluchtten ons land. LEEUWARDEN Het lichaam dat gisteren is gevonden in het water van de Noordersingel in Leeuwar den is van Remon Bruinsma. Dat is volgens de politie uit onderzoek duidelijk geworden. De 18-jarige jongen uit Zwaagwesteinde werd sinds 1 december vermist na een avondje stappen. Eerdere zoekacties met speur honden en helikopters en het chec ken van camerabeelden uit het cen trum van Leeuwarden leverden niets op. De politie hield er reke ning mee dat Bruinsma in een van de grachten in de binnenstad was gevallen. Duikers en boten speur den in de wateren van Leeuwarden tevergeefs naar Bruinsma. Gisteren aan het begin van de middag ontdekte een voorbijganger het stoffelijk overschot in het water van de Noordsingel. Op 28 december werd er nog een nieuwe zoektocht naar Bruinsma gehouden Bruinsma's tweeling broer Alex liet toen nog weten hoop te houden op een goede afloop. Dat statement werkt kennelijk als olie op het vuur bij het partijbe stuur. Dat heeft vijfjaar de mond moeten houden voor de vorige fractievoorzitter Samsom en toen malig minister Asscher, die hun regeeravontuur in het kabinet- Rutte wilden vervolmaken. Nu zal de fractie eindelijk moeten luiste ren, zo is het heersende sentiment bij deze sociaaldemocraten. Dat herhaalt partijvoorzitter Nelleke Vedelaar vrijdag 22 de cember in Zwolle bij haar thuis: Moorlag moet opstappen. Sharon Dijksma stelt dat de fractie over het eigen personeelsbeleid gaat: het wordt anders wel heel onveilig voor Kamerleden als het partijbe stuur dat gaat bepalen. Pas een week later bindt Vede laar in. Het lesje staatsrechtelijke verhoudingen is doorgedrongen in het partijbestuur. Daarom zal het niet eisen dat Moorlag gaat, maar een aantal open vragen voorleggen aan de fractie, die tot maar één conclusie kunnen leiden. Onderzoek Op het moment dat Moorlag merkt dat het partijbestuur lekt dat hij weg moet, geeft hij een ver klaring. Hij wil op verzoek van de ledenraad verschijnen om over zijn positie te praten én er moet een onafhankelijke commissie ko men die onderzoek doet. De PvdA-fractie moet zich nu een paar vragen stellen. Heeft Moorlag recht op een deugdelijk onderzoek naar de feiten? Of moet hij vertrekken? Terwijl Asscher al tien maanden op de hoogte is van de payrollconstucties. Komt zo'n ingreep de geloofwaardigheid van zijn politiek leiderschap dan ten goede? Als Moorlag na de vergadering weg moet, nemen de sociaalde mocraten een groot risico. De kans dat de eerste afsplitsing na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 een feit is, is dan levensgroot. www.dejongintra.nl/zonvakanties dinsdag 2 januari 2018 Het aantal inwoners in Neder land is in 2017 met 100.000 mensen gegroeid. 82.000 daar van zijn buitenlanders die hier zijn komen wonen, maar ze komen steeds minder uit Syrië en steeds meer uit Europa. Victor Schildkamp Den Haag In Londen stond de vuurwerkshow in het teken van de Women's Equality Campagne om mensen te stimuleren goede voornemens te maken over gen- dergelijkheid. FOTO PHOTO NEWS Een duivelse start van 2018, waar een groepje tijdens de vieringen een selfie neemt voor India Gate, New Delhi, fotoafp Tropische taferelen op het strand van Copa- cabana Rio de Janeiro, waar uitgelaten feest vierders vuurwerk kijken vanuit de zee. fotoafp Autoreizen Vliegreizen Busreizen Bel 0180 - 457 803 of ga naar uw ANVR reisadviseur ANVR Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Malta,Thailand, Indonesië, Maleisië en Florida. Diverse luchtvaartmaatschappijen waaronder Ryanair, easyjet enTransavia Campings, hotels, appartementen en vakantieparken

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 5