y 7 v w.:." Mm onze zuiderburen gaat de zaak uit eindelijk rollen. Begin juni wordt bij een Belgisch leghennenbedrijf bij een routinecontrole fipronil gevonden. Belgische autoriteiten komen uit bij Patrick R. De eige naar van Poultry-Vision uit Weelde heeft een middel aange lengd met fipronil. Zijn advocaat zegt later tegen EenVandaag dat dit gewoon mag, zolang het maar niet in stallen met dieren wordt ge bruikt. Hij zegt dat zijn cliënt het met die boodschap aan de man bracht. In Nederland gebeurt dit aan Chickfriend. R. wordt opgepakt. Later vindt justitie 6.000 liter fipronil in een loods van zijn bedrijf. Hij blijft hardnekkig ontkennen iets straf baars te hebben gedaan. R. wordt omschreven als een agressieve ver koper. Iemand met flinke praatjes, die maar al te vaak net niet hele maal blijken te kloppen. Kippen houder Jef Dries uit Weelde ging daarom nooit in zee met R. Hij vertrouwde het niet. „Hij werkte ooit in Bladel en nam bij zijn ver trek allemaal klanten mee. Zoiets doe je niet." W Niet in Nederland maar bij onze zuiderburen gaat de zaak rollen Op 19 juni brengen de Belgen de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA) voor het eerst op de hoogte van de 'Nederlandse link'. De NVWA onderzoekt be drijven die in 2017 met Chick friend hebben gewerkt. Dat blij ken er tegen de tweehonderd te zijn. Er is nog geen paniek. De NVWA neemt monsters van ei eren, kippen en mest. Hoewel de NVWA al in juni weet dat het mogelijk foute boel is met de kippenvrienden uit Barne- veld, kan Chickfriend nog weken lang tientallen stallen 'ontsmet ten'. Op 22 juli presenteert de NVWA haar eerste persbericht. Zeven bedrijven zijn geblokkeerd, vier ondernemers moeten hun ei eren terughalen. Gevaar voor de volksgezondheid is er volgens de voedselwaakhond niet. Van de B. spreekt die dag met deze krant. Het is zijn enige officiële com mentaar, want daarna houden hij en zijn kompaan IJ. de kaken stijf op elkaar. Van de B. zegt verrast te zijn door het NVWA-onderzoek. Hij bevestigt dat Chickfriend dicht zit en vermoedt dat binnenkort duidelijk wordt dat het 'allemaal anders ligt'. Anders dan wat? Daar gaat hij niet op in. Volksgezondheid Drie dagen later moeten tientallen pluimveehouders op last van de NVWA op slot. Nog een dag later zijn het er tweehonderd. Maar de NVWA benadrukt opnieuw: geen gevaar voor de volksgezondheid, eet gerust een ei. Toxicologen spreken elkaar tegen. De één vindt dat er wel degelijk risico's zijn, de ander zegt: geen paniek. Over één ding zijn ze het wel eens: fipronil is nooit op mensen getest, alleen op dieren. Dus echte zekerheid over de gevolgen voor de gezond heid is er niet. Op 31 juli breekt de paniek dan toch uit. De NVWA stuit bij één bedrijf op fipronilwaardes die een acuut gevaar zouden vormen voor de volksgezondheid. De eieren van nog eens tien pluimveebedrij- ven blijken schadelijk te kunnen zijn voor kinderen. Er volgt een publiekswaarschuwing. CBL (Centraal Bureau Levensmidde lenhandel) meldt nu dat er miljoe nen eieren uit de schappen wor den gehaald. De schade loopt in de miljoenen. In de pluimveesector zijn de fi nanciële gevolgen nog veel groter. Bedrijven liggen wekenlang stil. Grote partijen eieren moeten wor den vernietigd. i Van de B. en IJ. blijven zwijgen. Hun families spreken af niets te zeggen In die grote onrust blijven Van de B. en IJ. zwijgen. Hun families hebben afgesproken niets te zeg gen. Van de B. doet zijn deur niet open. In Nederhemert, waar IJ. met zijn vrouw een halfjaar gele den een huis heeft gekocht, lijkt ook niemand thuis te zijn. Zijn Van de B. en IJ. het slachtof fer geworden van hun Belgische leverancier? Of wisten ze dat er fi pronil in hun product zat? Eric Hubers van LTO (Land- en Tuin bouw Organisatie) spreekt met ge dupeerde pluimveehouders. „Eén van hen had Chickfriend nog aan de lijn gehad. Die jongens hadden tegen hem gezegd dat hij zich geen zorgen hoefde te maken en dat ze 'dat middeltje' niet in zijn stal hadden gebruikt. Diezelfde avond stond de NVWA voor de deur en bleek er fipronil in zijn schuur ge vonden te zijn." Het onderzoek van het Openbaar Ministerie kan nog maanden duren. De advocaat van Patrick R. zegt tegen EenVan daag dat ze in Barneveld wel dege lijk wisten dat er fipronil in het bestrijdingsmiddel zat. Inmiddels is de woede richting Van de B. en IJ. enorm. „Ik voel me belazerd", is nog één van de mild ste commentaren van pluimvee houders. Tientallen boeren willen hun schade verhalen op de bloed- luisbestrijders. „Maar van een kale kip kun je niet plukken", zegt Hu bers van LTO. zaterdag 5 augustus 2017 gif in de eieren kwam fi Miljoenen eieren moeten wor den vernietigd, nadat de kippen- stallen door Chickfriend (foto rechtsonder) zijn behandeld met bloedluismiddel. Deze krant heeft de afgelopen weken talloze malen en op verschil lende manieren (telefonisch, via WhatsApp, huisbezoek, brief) con tact proberen te krijgen met IJ en Van de B. Hierop is niet gereageerd. Check de lijst met eicodes van eieren met fipronil op nvwa.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 7