OZCAN AKYOL Een hoop kabaal... en korte rijen op Schiphol 6 i FIPRONIL RECONSTRUCTIE Miljoenen eieren teruggehaald en vernietigd. Miljoenen euro's schade. Miljoenen consumenten in verwarring. Eén klein bedrijfje uit Barneveld stortte de pluimveesector in diepe ellende. Column Afgelopen woensdag belde mijn moeder, laat op de avond, omdat ze een 'inge wikkelde kwestie' met me wilde bespreken. Het kwam er uiteinde lijk op neer dat ze geld nodig had, deze keer omdat ze haar zorgpre mie niet kon betalen. Ze wist dat ze het bedrag tijdig moest over maken. Vertraging zou tot een boete leiden, iets wat ze per se wilde vermijden. Twee dagen later liet topman Chris Oomen van verzekeraar DSW weten dat zijn inkomsten ietwat zijn tegengevallen en dat burgers daarom rekening moesten houden met een stijging van hun maandelijkse kosten. Hij zegt: 'Want onze reserves dalen hier door en we kunnen onze premies daarom niet laag houden.' Ik hoor regelmatig aperte non sens van dit soort types, maar deze verklaring sloeg alles: bijna alle zorgverzekeraars hebben mil jarden euro's aan reserves, maar er is altijd wel een reden om de premie opnieuw te verhogen. Ei genlijk verbaasde het bericht me niet: dit is nu eenmaal de werk wijze van gehaaide ondernemers die een verrot systeem optimaal willen misbruiken. Wat me vooral tegenviel aan de aankondiging van Chris Oomen, was de dynamiek die het bericht losmaakte: in principe vond ieder een de voorspelde verhoging mis dadig en nagenoeg alle servers van krantenwebsites draaiden over uren om de digitale reacties te ver werken. Het laat zich echter voor spellen dat we ook deze premie stijging zullen slikken. Blijkbaar hebben we geen enkele politieke partij in Nederland die de onmetelijke woede van burgers aanvoelt en op basis daarvan een grote lande- lijke actie op po ten kan zetten. Duizenden mensen zullen moeten inboeten aan koopkracht, of misschien in financiële proble men geraken, doordat ze chro nisch worden belazerd, maar ver der dan wat virtuele protesten ko men we niet. Er zijn genoeg landen waar nu de pleinen zouden volstromen vanwege het ongekende onrecht dat burgers wordt aangedaan. Hier blijft het bij een zucht en een kreun, af en toe een Twitterbericht of boze Facebookstatus, en daarna gaan we weer verder met onze al ledaagse beslommeringen. Ik ben in de gelukkige omstandig heid dat ik mijn moeder kan hel pen op het moment dat zij het fi nancieel even niet redt. Helaas zit niet iedereen in die luxepositie. Als verzet tegen het systeem niet wordt ingegeven door de eigen nijpende situatie, dan zou solida riteit met anderen wel een drijf veer moeten zijn. Ik hoor regelmatig aperte nonsens van dit soort types Vooraf bestonden veel zorgen over de zomerperiode op de nationale luchthaven. Een beroerde generale tijdens de meivakantie, met op sommige dagen ellenlange rijen, voedde de vrees dat het deze zomer chaos zou worden. Daar kwam nog eens bij dat het de drukste zomer ooit is. Gisteren brak de luchthaven een nieuw record, met 232.000 rei zigers op één dag. Maar eigenlijk is het elke dag over de koppen lopen tussen incheckbalie en gate. Schiphol nam na de storm van kritiek van dit voorjaar maatrege len. Zo zijn 350 tot 400 medewer kers extra ingezet, zijn alle security lanes standaard open en is er een snellere baan voor mensen zonder grote handbagage. Die maatregelen lijken te helpen. Ook op extreem drukke dagen is een doorlooptijd van meer dan twintig minuten een uitzondering. De 'slechtste' prestatie werd neer gezet op vrijdag 14 juli. Toen was 18 minuten wachttijd voor 95 procent van de reizigers het maximum. De beste dag was donderdag 6 juli. Toen was het gros van de reizigers binnen 7 minuten en 40 seconden door de veiligheidspoortjes heen. De cijfers laten alleen de wacht tijd bij de security lanes zien; het inchecken en de eventuele pas poortcontrole zijn niet inbegrepen. t De volledige cijfers geeft Schiphol niet, omdat dit resultaten erg vertekent De volledige cijfers, die voor 100 procent van de reizigers gelden, geeft Schiphol niet. Dit omdat een enkele uitzondering de resultaten dan erg vertekent, aldus een woord voerder. Die beaamt dat negatieve uitschieters daardoor ook niet zichtbaar zijn. „Er zijn voor indivi duele reizigers wachttijden ge weest van 25 tot 30 minuten. Maar wat deze cijfers duidelijk maken, is dat dit incidenteel is en voor maxi maal 5 procent van de reizigers gold." Luchtvaartmaatschappijen KLM, easyjet en Transavia laten in een reactie weten tevreden te zijn over het verloop van de zomer tot nu toe. „De maatregelen lijken hun vruch ten af te werpen", stelt een woord voerder van KLM, vooraf de groot ste criticaster. De marechaussee is 'licht tevre den' over haar deel, de paspoort controle. „Het gaat goed, maar dat gebeurt wel met tijdelijke maatre gelen, zoals de inzet van personeel van de Dienst Justitiële Inrichtin gen en overwerk van bestaande medewerkers. Dat is geen houdbare situatie." Het is maart van dit jaar en de he ren van het be drijf Chick- friend presente ren zich op een grote land- bouwbeurs in Venray met hun wondermiddel. Het enige be strijdingsmiddel dat de bloedlui- zen in kippenstallen op zijn minst een halfjaar uitschakelt. Concurrenten garanderen hoog uit drie bloedluisvrije maanden. Eigenaren Martin van de B. (31) en Mathijs IJ. (24) maken een stormachtige opmars in de pluimveesector. Met een soort kanon op wielen lopen ze in vol ledig gesloten pakken door de stallen. Ze spuiten hun wonder middel in alle hoeken en gaten van het verblijf. Net zolang tot de allerlaatste bloedluis dood is. In noodtempo bestrijden ze bloed luis in honderden bedrijven door heel het land, en daarbuiten. In België gaan tientallen kippen boeren met Chickfriend in zee. De mannen bieden hun dien sten aan tegen een scherpe prijs. Ook fijn: als de heren met hun zwarte busje en hun 'gasma- chine' zijn geweest, ruiken de stallen zo fris als een hoentje. Naar eucalyptus en menthol. Op de bus van Chickfriend staat dat het bedrijf IKB-gekeurd is door het Bureau voor Kwaliteitszorg, vertellen meerdere boeren tegen deze krant. Dat klopt niet. Het gaat de kippenvrienden voor de wind. Bloedluis is voor de pluimveesector een vervelend probleem. De luizen zitten over dag in kieren en gaten. Nadat ze de kippen 's nachts te grazen hebben genomen, leggen die minder eieren. Pluimveehouders proberen al jarenlang van alles om de luis uit de stal te krijgen. Een ideale oplossing lijkt er niet te zijn. Dé oplossing De mannen uit Barneveld heb ben dé oplossing. En het werkt. Pluimveehouders tippen elkaar. Van de B. en IJ. zijn drukker dan ooit. Ze kopen nieuwe appara tuur, schaffen een wagen aan waarmee ze door de stallen rij den en tegelijkertijd hun goedjes spuiten. De klanten blijven bin nenstromen. Als pluimveehouders de jonge ondernemers vragen welk mid del ze eigenlijk gebruiken in hun stal, krijgen ze een ontwijkend antwoord. Het is het geheim van de smid, zeggen IJ. en Van de B. tegen de kippenhouders. Op het bonnetje staat dat er 'Dega-16' is gebruikt. Volledig legaal. En ver der zit er in de spray dus euca lyptus en methol. Zo fris. Eén onderdeel van het won dermiddel wordt volgens de ge dupeerde agrariërs echter nooit genoemd: het giftige en in de pluimveesector streng verboden fipronil. Weten de mannen van Chickfriend zelf wel dat ze deze verboden stof gebruiken? Vanaf wanneer hebben ze hun won dermiddel? Zeker al een jaar, ver tellen boeren. In juni verschijnt op de web site Pluimveeweb een jubelver haal over Chickfriend. Op de foto poseert een tevreden pluimvee- boer met een bloedluisvrije kip. Betere reclame is niet denkbaar. In de reacties onder het verhaal komen echter ook twijfels naar voren. 'Frits' schrijft: „Product heeft geen toelating." Maar be wijs voor die stelling, die later zo waar blijkt te zijn, levert hij niet. Het komt hem in eerste instantie op hoon te staan. Het zal wel een jaloerse concurrent zijn, stellen tevreden klanten. W Wat er in zit? De twee willen het niet kwijtDat is het geheim van de smid Ook buiten de digitale wereld le ven echter bedenkingen. Con currenten in de bloedluisbestrij- ding vertrouwen het niet. Ze zijn bang om als klokkenluider in de krant te komen. Iedereen is te vreden over Chickfriend, aan de bel trekken zou alleen maar boze blikken opleveren. Ook pluimveehouders hebben hun bedenkingen. Kippenboer Jan Odink uit Lutten spreekt IJ. en Van de B. op een beurs in Har- denberg. Wat er in dat middel zit? De twee willen het niet kwijt. Odink: „Ik wilde dat per se weten, anders hoefik ze niet in mijn stallen." Ook zijn collega Roy Tomesen uit Doetinchem durft het niet aan. „Wat er in de kippenstal gebeurt, blijft de ver antwoordelijkheid van de pluim veehouder zelf', zegt hij, kort na dat de eerste berichten over de fi- pronil-eieren in deze krant ver schijnen. Niet in Nederland, maar bij zaterdag 5 augustus 2017 @ÖzcanAkyol Zoraoremie De drukste zomer die Schiphol ooit gekend heeft, leidt niet tot lange wachtrijen. Dankzij de inzet van extra personeel is 95 procent van de reizigers binnen een kwartier door de security- poortjes. Dat blijkt uit cijfers die Schiphol op verzoek van deze krant op een rijtje zette. Sander van Mersbergen Schiphol Het is drukker dan ooit op Schiphol en toch blijven de lange wachtrijen waarvoor werd gevreesd uit. foto olaf kraak/anp Hoe het Arjen ten Cate Joep Boerboom Gerald Meijer Barneveld

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 6