Britten matigen hun toon over visserij na Brexit Achttien maanden cel en twee ton zwart geld kwijt 3 I1*.-;" V- teld over wat er was gebeurd. Deze vijf mensen, de vissers en de kinderen Blom, brengt regis seur Tjeerd Muller samen in zijn nieuwste documentaire, Storm vloed in de Schelphoek. Maar ook de cafédochter die haar zusje en haar ouders zag wegdrijven, en de vrouw die de gewonden verzorgde in De Heerenkeet. Stuk voor stuk onvoorstelbare, vaak nog onver telde verhalen. Muller, die vaak op Schouwen- Duiveland verblijft vanwege zijn familiehuis in Haamstede, stuitte op de geschiedenis toen hij zelf met zijn hond langs het muralt- De één kon er bijzonder mooi over vertellen, de ander klapte dicht en vroeg me later terug te bellen - Tjeerd Muller muurtje op de dijk in de Schel phoek liep. „Ineens zag ik ergens een kruisje met de daarop 'lieve papa'. Later vond ik een houten bordje met een soortgelijke tekst. Ik ben gaan googelen wat dat zou kunnen betekenen en ik ontdekte dat hier in 1953 een heel buurt schap is weggespoeld. In feite het laatste verdronken dorp in Zee land." Overlevenden Samen met Jaap Schoof, één van de drijvende krachten achter het Watersnoodmuseum, heeft de Utrechtse regisseur de overleven den uit de Schelphoek opgespoord. „De één kon er bijzonder mooi over vertellen, de ander klapte dicht en vroeg me later terug te bellen. De mensen hebben ver schrikkelijke dingen meege maakt." De film, die in september 2018 uitkomt, wordt een documentaire die ongeveer een uur duurt. „Met oude, ingekleurde beelden laat ik zien hoe de Schelphoek vroeger was en met mooie dronebeelden laat ik zien hoe het nu is. Voor het verhaal laat ik zo veel mogelijk oud-bewoners en betrokkenen aan het woord, voor de voice-over bij de beelden overweeg ik een be kende Nederlander te vragen." Niet alleen voor een herkenbaar stemgeluid, maar ook om zelf een stapje terug te doen. „Dat is één van de dingen die ik heb geleerd van mijn vorige film. Ook zie ik nu dat het camerawerk soms beter had gekund. Dat ga ik nu doen door er nog twee filmmakers bij te betrekken: één uit Zierikzee en één uit Arnemuiden." De Tien van Renesse was een succes: de film won een prijs op filmfestival Film by the Sea en zorgde voor een bezoekersrecord bij het Zierikzeese filmtheater fïZi. Films maken in Zeeland be valt Muller. „Niet alleen omdat ik me hier thuis voel, maar ook om dat hier fascinerende verhalen lig gen." De Britse minister Michael Gove heeft dit deze week aangegeven in een overleg met Deense visserij vertegenwoordigers. Groot-Brit- tannië heeft volgens hem niet ge noeg capaciteit om alle vis in haar wateren te vangen en te verwer ken. Teun van Dam, secretaris van de Zeeuws/Zuid-Hollandse vis serijorganisatie Delta Zuid, juicht de gematigder toon van minister Gove toe, maar hij kan de betekenis ervan nog niet in schatten. Hij verwacht dat Groot-Brittannië met Europese lidstaten afzonderlijk visserij verdragen wil afsluiten. Voor Nederland is het van groot belang of de Britten de uit sluitend door Nederlandse vis sers toegepaste pulskorvisserij (elektrisch vissen) blijven toe staan. Deze succesvolle visserijme thode die veel minder brandstof vraagt en minder ongewenste bijvangst geeft, is omstreden in andere landen. De Europese Unie is er ook nog niet uit of de puls korvisserij definitief mag wor den toegelaten. Nederlandse schol- en tong vissers zijn tot wel vijftig procent van hun vangsten afhankelijk van Britse wateren. De rechtbank in Middelburg heeft gisteren de 31-jarige S. I. uit Hulst, voor afdreiging (afpersing zonder geweld) en witwassen een gevan genisstraf van achttien maanden opgelegd. Daarnaast werd ruim twee ton aan zwart geld verbeurd verklaard en moet hij een schade vergoeding van 17.000 euro betalen. Er was dertig maanden cel, een la gere schadevergoeding en even eens verbeurdverklaring van de twee ton geëist. In 2014 had I. in Sas van Gent een bandencentrale en rekende zijn zwak begaafde buurman exorbi tante bedragen voor het vervangen van autobanden en reparaties. Met de nodige afdreiging werd de buur man gedwongen schuldbekente nissen voor de gepeperde rekenin gen te tekenen. In 2015 raakte I. in financiële pro blemen en vond hij een vriend be reid hem geld te lenen. Ondanks beloften dat I. hem zou terugbeta len bleef betaling achterwege en raakte de vriend zelf in de proble men. In de woning van I. werd ruim 200.000 euro gevonden aan ver dacht geld. zaterdag 5 augustus 2017 het laatste verdronken dorp 3*r^H9i A Schoener de Pender, die stro vervoerde, lag in het haventje toen de Schelphoek werd overvallen door het water. i.'l A Stormvloed in de Schelphoek is de tweede film van de Utrechtse regisseur Tjeerd Muller. Zijn vorige speelde zich ook af op Schouwen-Duiveland. foto marieke mandemaker A Het dijkje aan de bovenzijde is het dijkje waar de familie Blom en kele dagen heeft zitten wachten op hulp. foto's archief watersnoodmuseum Ad Roos Middelburg Europese vissers mogen na de Brexit, na het vertrek van Groot-Brittannië uit de Euro pese Unie, actief blijven in Britse wateren. Harmen van der Werf Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 40