Belgen tikken eitje, al dan niet met gif Problemen met kwakkelende aangekochte Duitse keten Omzet van supers stijgt 22 E Twee weken voordat Hudson's Bay zijn eerste warenhuisin Nederland opent, staat de Canadese keten ineens onder druk. Aandeelhouders eisen dat het bedrijf zich terugtrekt uit Europa. De posters hangen al in de abri's en in talloze binnensteden worden oude V&D-panden druk ver bouwd. Op 17 augustus opent de eerste Hudson's Bay in Nederland in een spiksplinternieuw pand aan het Amsterdamse Rokin. De week daarna volgt in Leiden een tweede filiaal, daarna Breda, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Almere, Zwolle, Den Bosch en Tilburg. Terwijl Hudson's 300 miljoen euro in zijn Nederlandse entree pompt, staan de Europese activitei ten van het bedrijf echter plots on der druk. Vanwege aanhoudende problemen bij de Duitse dochter Galeria Kaufhof zouden de Cana dezen zich moeten terugtrekken uit Europa, eisen activistische aan deelhouders. Hudson's Bay kocht de Duitse warenhuisketen en het Belgische Galeria Inno in 2015 voor een slor dige 3 miljard euro. Sindsdien is het niet gelukt de 97 vestigingen van het kwakkelende Kaufhof vlot te trekken. Het afgelopen kerstseizoen daalde de omzet zelfs. Door de ma laise weigert de Duitse kredietver- „Ik ben er doodziek van", zegt Eric Hubers van boerenorganisatie LTO. „Dit was niet nodig geweest. In Bel gië brengt de waakhond alleen ge gevens naar buiten van bedrijven met eieren die een acuut gevaar vormen voor de volksgezondheid. Daar wordt de sector beschermd. Wij dachten in Nederland ook zo'n Als we geen vooruitgang zien, rest ons alleen het afzetten van directie zekeraar Euler Hermes sinds kort leveranciers aan Kaufhof nog volle dig te verzekeren voor geleverde ar tikelen. Dat legt een bom onder ko mend kerstseizoen, waarvoor alle kleding en andere items nu al wor den besteld. De activistische aandeelhouder Land and Buildings van de Ameri- afspraak te kunnen maken. Maar keer op keer worden we teleurge steld." In Nederland worden alle ei eren waarin het bestrijdingsmiddel fipronil is aangetroffen, op een lijst gezet, ongeacht de concentraties. De gevolgen zijn groot. Eerder deze week maakte de Duitse super marktketen Rewe, een keten met 15.000 winkels, bekend geen Ne derlandse eieren meer te verkopen. Ook eieren van bedrijven waar nooit één drupje fipronil is gevon den, worden geboycot. Volgens de keten is de lijst met codes die de t Pas bij acuut gezondheidsgevaar wordt alarm geslagen over Belgische eieren kaan Jonathan Litt komt nu in actie. Land and Buildings, dat 4,3 procent van de aandelen in Hudson's Bay Company (HBC) bezit, eist nu niet alleen dat het bedrijf zich uit Eu ropa terugtrekt, maar ook in Noord- Amerika de winkelactiviteiten in krimpt en zijn vastgoed - waarde 6,7 miljard euro - te gelde maakt. Het gaat onder meer om het gigan tische warenhuis van luxedochter Saks Fifth Avenue in New York. De opbrengst zou naar de aandeelhou ders moeten gaan. In een brief dreigt Litt aandeel houders te mobiliseren voor een speciale aandeelhoudersvergade ring. „Als we geen vooruitgang zien bij het plan om de onderliggende waarde te gelde te maken, rest ons NVWA heeft opgesteld zo lang, dat het voor klanten niet meer te over zien is wat ze wel en niet kunnen eten. Rewe en andere Duitse super markten, ook Aldi en Lidl, geven hun klanten de mogelijkheid eer der gekochte Nederlandse eieren terug te brengen. Gek genoeg is de feitelijke situa tie in België weinig anders. Ook daar heeft een aantal bedrijven pro ducten met fipronil erin gebruikt om bloedluis te verdelgen, zegt een woordvoerder van voedselagent schap FAW. Toch happen de Bel gen bij hun ontbijt nog rustig hun eitje weg, zonder dat ze weten of er fipronil in zit, en hoeveel. „Bij geen van de bedrijven is zo veel aangetroffen dat er een acuut gevaar voor de volksgezondheid be staat", zegt de woordvoerder. „De geen andere mogelijkheid dan een vergadering bijeen te roepen en de directie af te zetten", schrijft hij maandag aan de board van Hud son's Bay. Het hedgefonds komt op het mo ment dat het niet florissant loopt bij Hudson's Bay. De internationale expansie kost veel geld. In het vo rige kwartaal werd een verlies van 221 miljoen dollar geschreven. De koers kelderde afgelopen twee jaar van bijna 29 dollar naar ruim rr dol lar nu. Dialoog De Canadezen peinzen er echter niet over om Europa te verlaten. „Onze toewijding aan de Duitse markt en onze investeringen in Eu- bedrijven waar de concentratie la ger is, moeten zelf contact opne men met supermarkten." Voor Bel gische consumenten die in de su permarkt misschien al eerder een ei gekocht hebben van een van de be treffende leveranciers, is er geen lijst met verdachte codes. Gotspe Het gevolg: Nederlandse eieren zijn verdacht, Belgische niet. Een got spe, vinden de Nederlandse boeren, en daarin staan ze niet alleen. Vol gens toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht is er geen acuut gevaar voor de volks gezondheid. De normen die de NVWA hanteert zijn volgens hem gebaseerd op situaties waarin ie mand 80 jaar lang dagelijks bloot gesteld wordt aan gifeieren. Onze toewijding en investeringen in Europa zijn groter dan ooit ropa zijn groter dan ooit", liet HBC- ceo Jerry Storch weten in een Duitstalige persverklaring. „We houden vast aan de beloften die we bij onze komst naar Europa hebben gemaakt." Hudson's Bay stelt ondertussen gewoon door te gaan met zijn acti viteiten in Europa en Amerika en verder te groeien. „We zien ernaar uit de dialoog met Land and Buil dings voort te zetten. HBC heeft een sterke historie in het succesvol te gelde maken van de onroerend- goedportefeuille en heeft op die manier al 3 miljard dollar cash aan waarde gerealiseerd." In Nederland wordt momenteel hard gewerkt aan de opening van de eerste tien filialen. Van Blokker werd dit voorjaar een distributie centrum overgenomen. Onlangs maakte Hudson's Bay verder bekend een deal te hebben gesloten met de Amsterdamse boekwinkel Scheltema. Die gaat het boekenaanbod in de vijftien Ne derlandse vestigingen van Hud son's Bay verzorgen. In alle waren huizen komen verder restaurants van La Place, op Amsterdam na waar sterrenkok Ron Blaauw een restaurant krijgt. Uiteindelijk krijgt Hudson's in Nederland vijftien vestigingen, waarvan twee volgens de outlet- formule SAKS OFF 5TH. In totaal zijn 2.500 medewerkers nodig, waarvan de meesten inmiddels zijn geworven. DONGEN Supermarkten heb ben in juli weer meer omzet ge draaid dan een jaar eerder. Daar bij viel op dat consumenten hun winkelwagen of -mandje per keer steeds voller laden. Ook boodschappen doen online neemt toe, blijkt uit de cijfers die marktonderzoekbureau GfK gis teren publiceerde. De supers wa ren in juli goed voor een omzet van in totaal 2,65 miljard euro. Deze viel daarmee 2,6 procent hoger uit dan dezelfde maand een jaar eerder. Per kassabon werd gemiddeld 23,54 euro afge rekend, ruim 6 procent meer dan in juli 2016. Van iedere 100 euro die in juli aan boodschappen werd besteed, verliep 2,80 euro online. zaterdag 5 augustus 2017 Donkere wolken boven komst van Hudson's Bay De gevel van Hudson's Bay in Rotterdam wordt zichtbaar, foto jan kok/boomerang fotografie Herman Stil David Bremmer Amsterdam Door de strenge regels die de Nederlandse Voedsel- en Wa renautoriteit (NVWA) hanteert, staat het Nederlandse ei in ex portmarkt Duitsland inmiddels bekend als gifei. Belgische ei eren, die net zo 'ongezond' zijn, worden gewoon verkocht. Sander van Mersbergen Ton Voermans Rotterdam —Aandeelhouder Jonathan Litt Jerry Storch, ceo

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 22