:1 E 21 Woordvoerder namens LGBT'ers Snoep uit zicht ARJAN DIJK We hebben een pot geld en ik bepaal mede hoe we die inzetten." Het werken bij Google bevalt Dijk, net als de werkcultuur in Ca lifornië. „Het weer is altijd goed in dit deel van de wereld en de mensen zijn bijzonder optimistisch ingesteld. Tech nologie is 'a drive for good' Neem Google Maps, je kunt je toch geen leven meer zonder voorstellen?" De riante arbeidsvoorwaarden hel pen flink mee. Dijk somt op: „Gratis ontbijt, lunch en diner op de campus, gratis shuttles van en naar San Fran cisco, gratis gezondheidszorg - wat hier in de VS heel belangrijk is -, massages, een was- en droogservice, kosteloos sporten, subsidie op hybride auto's. Er is zoveel, dat ik het zelf niet eens allemaal weet." Alle personeelsleden kunnen ook aande len krijgen. „In dat opzicht is er wei nig verschil tussen het hoger ma nagement en gewoon personeel." Google telt zelfs een speciale afde ling met als enige taak het personeel 'happy' te houden. Al die inspannin gen en het goudgerande pakket zijn er ook om kapers elders uit Silicon Valley af te houden. De competitie om talent is enorm. In het recente verleden shopte Facebook lustig bij Google. „Inmiddels is dat niet meer zo." Waar onlangs een reeks ont hullingen rond de vrouwon- vriendelijke machocultuur in Silicon Valley naar buiten kwam, zijn verhalen over Google schaars. Volgens Dijk is dat geen toeval. Hij wijst op de wekelijkse TGIF (Thank God it's Fri day)-meeting, waarvoor werk nemers vragen kunnen insturen. „Vragen met de meeste stemmen worden beantwoord door het senior management." Deze 'Goddank is het vrijdag' meeting doet problemen snel naar de opper vlakte borrelen. „Het dwingt managers eerder hun verant woordelijkheid te nemen." Ook door de wijze van rekru teren weet Google ondanks de spectaculaire groei zijn cultuur te behouden. „Ik mag niet mijn eigen mensen kiezen. Daar is een speciale sollicitatiecommissie voor. Op die manier voorkom je dat een manager iemand een gunst bewijst of eigen entourage binnenhaalt." Achttien gesprekken In de commissie zitten - heel onge bruikelijk - ook werknemers die on der de nieuwe collega gaan werken. Verder telt de commissie altijd ie mand die los van de afdeling staat waar de werknemer komt te werken. Het idee is dat deze met een objectie vere blik sollicitanten kan beoorde len. Hoe is Dijk bij Google binnengeko men? Iedereen wil er werken, jaar lijks ontvangt het techbedrijf 2,5 mil joen sollicitaties, bijna 7.000 per dag. „Ik ben benaderd", glimlacht hij. Dijk studeerde marketing aan Nyenrode en werkte daarna voor Unilever en de Amerikaanse bank Capital One. „De laatste is een grote jongen in de VS, mijn werk viel op." De baan was daarmee niet binnen. „Ik heb achttien ge sprekken gevoerd", vertelt hij. „Dat was destijds niet ongebruikelijk." In middels is zes tot zeven het maxi mum, meer biedt geen extra waarde, concludeert Google. Het is een van de voorbeelden uit het boek van HR- baas Laszlo Bock: in Inside Google Work Rules beschrijft deze hoe het bedrijf met behulp van data zijn sol licitatieprocedures heeft verfijnd. Eén van de bekende anekdotes luidt dat er tijdens sollicitaties aparte vragen op tafel komen als: hoeveel golfballen passen er in een bus? Volgens Dijk is dat geen rare vraag. „Bij Google gaat het erom of ie mand logisch kan redeneren en uitstekende cognitieve vaardigheden bezit. Werknemers worden bovendien vaak op meerdere projecten gezet." En zo baseert Google alle beslissin gen (mede) op cijfers. Voorbeeldje: het HR-team ontdekte dat langere kantinetafels medewerkers sneller contact laten maken. De optimale wachttijd voor de kassa blijkt drie tot de gouden arbeidsvoorwaarden het lastig voor mensen om hun baan op te zeggen. Verhalen dat iedereen in Silicon Val ley structureel werkweken van 60+ uur draait, lijken in ieder geval over dreven. Om 16.15 uur ziet de verslag gever tientallen werknemers in de rij voor de shuttles naar San Fran cisco. Zo stressvol lijkt een job bij Google niet te zijn. De persaf deling van Google haast zich er bij te zeggen dat de busjes over wifi beschikken. „Werknemers kunnen indien nodig werken. Veel personeel neemt zowel heen als terug een vroege shuttle om files voor te zijn." GRATIS M&M'S Het weer is altijd goed hier en de mensen zijn bijzonder optimistisch ingesteld vier minuten. Te weinig voor erger nis en verlies van kostbare werktijd, maar lang genoeg om een gesprekje met die onbekende collega te begin nen. Zit er dan geen enkel nadeel aan het werken bij Google? Ex-werkne- mers noemen het problematisch dat iedereen zo hoogopgeleid is. Doordat Google zo'n populaire werkgever is, is zelfs het personeel in lagere func ties zwaar overgekwalificeerd. Het beperkt de promotiekansen, wat tot frustraties kan leiden. Tegelijk maken zaterdag 5 augustus 2017 Naast hoogst ge plaatste Nederlander is Dijk ook de hoog ste gay bij Google. Hij zit in de speciale LGBT-werkgroep van het bedrijf. „Als er iets in Google aangekaart moet worden, voer ik het woord", zegt hij. Niet dat zoiets vaak nodig is. „Google hecht zeer aan diver siteit, dat zit in de cul tuur." Hij is verant woordelijk voor de eerste wereldwijde LGBT-advertentie van het bedrijf, vertelt hij met gepaste trots. Hoewel hij een huis in Amsterdam bezit en vandaag de Gaypride bezoekt, ziet Dijk zich niet meer voorgoed teruggaan. Hij maakt zich zorgen over de afnemende (homo)to- lerantie in Nederland. „In San Francisco en dit deel van Californië voel ik me comforta beler om hand in hand te lopen dan in Amsterdam." Om even later te nuance ren: „Uiteraard kan ik binnen Californië honderd mijl reizen en dan is de homoac ceptatie stukken min der." i Arjan Dijk: benaderd om bij Google te komen werken. FOTO GOOGLE 1970 Geboren in Zwolle 1991 Nyenrode (business) 1995 VU Amsterdam (so ciologie) 1995-1999 Unilever (brand lea der) 2002-2007 Capital One (mar ketingdirecteur) 2007-2008 Reed Elsevier (int marketingdirecteur LexisNexis) 2008-nu Google (vice president mar keting) Arjan Dijk is single en woont met zijn hond Mickie in San Fran cisco Eén van Google's befaamde ar beidsvoorwaarden vormen de gratis M&M's. Hoewel die nog steeds overal te vinden zijn, zitten de chocolaatjes tegenwoordig in afgesloten verpakkingen. Toen de consumptie de spuigaten begon uit te lopen, werd in 2013 een speciale commissie opge tuigd. De werkgroep met onder andere gedragswetenschappers besloot de lekkernij minder zicht baar neer te leggen. Gezond eten werd prominent op de voorgrond geplaatst. Het resultaat van 'Pro ject M&M' is spectaculair. Alleen in het New Yorkse filiaal consu meerden de 2.000 Google-mede- werkers binnen twee maanden al 3,1 miljoen calorieën minder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 21