Zeeuws-Vlaamse scholen verdienen Haagse steun Wonen in recreatiewoningen bij grens Heikant staat op het spel 4 Analyse zv orige maand trok ken drie van de vier Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen, het Zwin College in Oostburg, het Rey- naertcollege in Hulst en De Rede in Terneuzen, naar Den Haag. De bestuurders hadden een plan mee genomen. Een essentieel onderdeel hier van was dat het ministerie van Onderwijs de scholen met minder dan 1.200 leerlingen (zoals het Zwin College en De Rede) gedu rende twee jaar zou bekostigen alsof zij dat aantal leerlingen had den. Met 1.200 leerlingen kan een school immers financieel uit de voeten. België Het Zeeuws-Vlaams middelbaar onderwijs verdient tijdelijk een uitzonderingspositie, betoogden de bestuurders, om een nieuwe koers te gaan varen en vanwege een aantal bijzondere 'problemen', naast de daling van het aantal leer lingen. En die zijn: de lange reisaf standen in Zeeuws-Vlaanderen, het gebrekkige openbaar vervoer en het weglekken van 625 leerlin gen naar België. Het laatste scheelt Den Haag miljoenen euro's. De ministeriële ambtelijke top die over voortgezet onderwijs gaat, stuurde de Zeeuws-Vlaamse dele gatie met lege handen terug naar huis met de mededeling: 'U krijgt dat extra geld niet en doe uw huis werk maar opnieuw'. Onverwacht kan die boodschap niet geweest zijn. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs was in juli 2016 op werkbezoek in Zeeuws-Vlaanderen. Hij gaf toen ook al geen krimp. De drie middelbare scholen wis ten waar ze aan toe waren en toch trokken ze een jaar later met een plan naar Den Haag dat zo goed zeker zou worden afgewezen. Dat gebeurde dus, ook omdat de groot- Via slimme computerverbindingen moet het mogelijk zijn op één plek les te geven aan leerlingen op meerdere locaties ste Zeeuws-Vlaamse middelbare school, het Zeldenrust-Steelant- college (ZSC) in Terneuzen, niet eens meedeed. De afwijzende houding van het ministerie heeft veel teweegge bracht. Veel verontwaardiging én dat de vier schoolbesturen, ook het Zeldenrust-Steelantcollege, elkaar gevonden hebben. Zij hebben een commissie opgericht die een haal bare toekomstschets voor het mid delbaar onderwijs moet maken. ZorgSaam-topman René Smit mag die kar trekken. Knip Ondertussen laat staatssecretaris Dekker in antwoord op Kamervra gen weten dat hij de hand op de knip houdt. De schoolbesturen zullen gezamenlijk moeten roeien met de riemen die ze hebben. Dat is het uitgangspunt, maar dat wil nog niet zeggen dat dit ook de slotsom wordt. Om het middel baar onderwijs in heel Zeeuws- Vlaanderen in stand te houden ligt het voor de hand kleine afdelingen van alle onderwijssoorten, van het vmbo tot en met het vwo, in de bovenbouw te concentreren. Met de praktijklessen voor tech nische vmbo 4-opleidingen gaat dat al gebeuren in het Centrum voor Toptechniek inTerneuzen, maar een aantal vwo-bovenbouw- klassen telt ook domweg te weinig leerlingen. Of die leerlingen dan ook daadwerkelijk moeten gaan reizen, is de vraag. Eén plek Via slimme computerverbindin gen moet het mogelijk zijn op één plek les te geven aan leerlingen op meerdere locaties. Zulke voorzie ningen kosten geld, zeker om ze aan te leggen, maar het zal goedko per en doelmatiger zijn dan leer lingen te vervoeren naar die éne plek. Wie moet bovendien dat ver voer betalen? Niet het ministerie van Onderwijs is daar verant woordelijk voor, maar de provin cie. Het is van staatssecretaris Dek ker dan ook wel erg gemakkelijk om in antwoord op Kamervragen aan te geven dat er ingezet kan worden op 'efficiënt leerlingen vervoer' als alternatief voor het be houd van middelbare scholen in alle delen van Zeeuws-Vlaande ren. En dat geldt evenzeer voor zijn stelling dat spreiding van middelbaar onderwijs 'zeer zeker in de eerste plaats' een verant woordelijkheid van de schoolbe sturen is. Komen zij met een gemeen schappelijk toekomstplan rond half oktober, ingegeven door de commissie-Smit, dan kan Dekker er niet onderuit dat serieus te ne men en ook financieel mogelijk te maken. En mocht er tegen die tijd een nieuw kabinet zitten, dan kan zijn opvolger daarmee goede sier ma ken, in elk geval in Zeeuws-Vlaan deren. Wat daar aan ten grondslag ligt, is het best te omschrijven als een ju ridisch moeras, met veel onzeker heid voor bewoners als gevolg. Het provinciebestuur van Oost-Vlaan deren keurde twee jaar geleden een uitvoeringsplan goed, waardoor permanente bewoning in recreatie verblijven mogelijk werd als de huizen tegen woongebieden aan la gen. Vooral in Stekene had dat im pact, omdat in het grensdorp vijf honderd recreatiewoningen staan. Het bestemmingsplan zorgde er ook voor dat wonen in huizen in bosgebied verboden werd. In mei van dit jaar vernietigde de Raad van State dat laatste punt. Maar nu de provincie via enkele aanpassingen het plan er tóch heeft doorgekre gen, is wonen in de groene zones opnieuw uit den boze. De actiegroep Recht op Wonen, die de eigenaren van weekendver blijven bijstaat, gaat in beroep tegen die uitspraak. Want als het plan van de provincie volgende maand offi cieel is, dreigen honderd gezinnen hun huis te verliezen. „Zonder dat daar enige compensatie tegenover staat", zegt woordvoerder Johan Van Barel in de Gazet van Antwer pen. Provincieraadslid Johan Van Duyse (N-VA) zegt in diezelfde krant dat het zo'n vaart niet zal lo pen. Recht op Wonen is een crowd- fundingsactie begonnen om de gang naar de rechter te kunnen be kostigen. IN DE REGIO Bachmatinee Beiaard concert Zomerfilm EXPO VOOR GOUDEN BRUILOFT MIJN DORP, MIJN STAD ZATERDAG ZONDAG zaterdag 5 augustus 2017 Harmen van der Werf Terneuzen V Het is te gemakkelijk staats secretaris Sander Dekker van Onderwijs zwart te maken, omdat hij weigert de portemonnee te trekken voor het middelbaar onder wijs in Zeeuws-Vlaanderen. De toekomst van bewoners van recreatiewoningen in de Speel hof (op de grens met Heikant), Koestraat, Papenstraat en Kols- hoekstraat (langs de E34) in Stekene staat op het spel. Het is niet ondenkbaar dat ze vol gende maand hun woning, die zij permanent bewonen, moeten verlaten. Bob Maes Stekene AARDENBURG Lynn Leterme ver zorgt vandaag, za terdag, vanaf 14.30 uur de Bachmatinee op het Flentrop- Reilorgel in de Sint Baafskerk in Aar denburg. Stichting Bach-Comité Aar denburg tekent voor de organisatie. Gratis toegang. Lynn, geboren in 1989 en opgeleid aan het conservato rium in Gent, is kerkorganiste in Blankenberge en di- rigente van onder meer het Brugs Mannenkoor. SLUIS Een beiaardier van naam, Koen van As- sche, bespeelt zon dag van 15.30 tot 16.30 uur het caril lon van het Belfort in Sluis. Van Assche is beiaardier van Antwerpen, Lier en Turnhout en docent beiaardspel in Me- chelen. HULST In de openlucht in een prachtig decor films bekijken, het kan vrijdag 18 en zaterdag 19 augus tus weer op het Molenbolwerk in Hulst. Mijn naam is Courgette draait vrijdag en Sing Street zaterdag, al lebei vanaf 21.00 uur. De voorpro gramma's beginnen om 19.30 uur, met vrijdag DJ Oscar Prinsen en zater dag een sing-a- long (meezingen) met Michiel Meijers en Marjolein Pol- fliet. Foodtrucks zijn er ook. HULST Kunstenaarsechtpaar Michiel en Gerda Holtgreve uit Heikant viert het 50-jarig huwelijk op een bijzondere wijze. Samen exposeren ze hun werk bij Morres. In de ten toonstelling met de passende titel Together is een overzicht te zien van de beeldhouwwerken van Gerda en de schilde rijen van Michiel. De expositie is tot en met dinsdag tussen 10.00 en 18.00 uur gratis te bezoeken bij Morres in Hulst. FOTO CAMILE SCHELSTRAETE AARDENBURG Sint Baafskerk e.o., 11.00-17.00 uur: Kunstenfestival (ook zondag); BRESKENS Haven e.o., vanaf 08.00 uur: Visserijfeesten met rommelmarkt, braderie, kermis, modelbouw, kinder- vermaak, hindernis- baan en muziekop- tredens van onder meer Jettie Palettie en de Snollebolle- kes; Panoramaweg, 13.00-17.00 uur: Vuurtoren open (ook zondag); CADZAND Dorps kerk, 10.30 uur: Kunst-, boeken- en hobbymarkt; CADZAND-BAD Ringdijk Noord, 19.00 uur: Circus Renz International; HOEK Protestantse kerk, 10.00 uur: vie ring 500 jaar Refor matie; RETRANCHEMENT Kermis (ook zon dag); SLUISKIL Vogel- schorstraat 7, 13.30-17.00 uur: Mu seum Sluiskil, met o.m. film Cokesfa- briek; TERNEUZEN Por taal van Vlaande ren, Binnenvaart- weg, 10.00-17.00 uur: Rondleidingen sluizen en rond vaarten (zondag, 13.00-17.00 uur); Informaticastraat, 16.30 en 19.30 uur: Circus Italiano lanz; WESTDORPE De Kirke, 14.00 uur: Museum Oud West- dorpe; ZAAMSLAG Be graafplaats, Veer- straat, 13.30 uur: Rondleiding werk groep 'Zaamslagse graven spreken'; BIERVLIET Braak manboerderij, 13.00 uur: Workshop bra menjam maken; BRESKENS Haven en omgeving, vanaf 08.00 uur: Visserij feesten, met 14.30- 18.30 uur artiesten gala met o.a. Corrie Konings en John de Bever, 's avonds André Hazes junior en 22.15 uur vuur werk; CADZAND-BAD Ringdijk Noord, 14.00 uur: Circus Renz International; HULST Basiliek, 14.30 uur: Torenbe klimming; VVV 15.30 uur: Zomer- VestingWandeling; TERNEUZEN Infor maticastraat, 15.00 uur: Circus Italiano.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 149