Rutte probeert EU naar zijn hand te zetten Politie: Belt 'Microsoft', hang dan onmiddellijk op Slechte maar erg nuttige datingshow 9 (D De leiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie troffen elkaar gisteren in Brussel voor een tweedaagse top in een ongekend optimistische sfeer. Hetzelfde Europa dat een jaar geleden nog op het punt stond uiteen te val len, snakt naar een hergeboorte. Eén van de bezielers wordt de nieuwe Franse president Emma nuel Macron, maar hij moet wachten op de herverkiezing van Merkel, dit najaar. Want Frankrijk en Duitsland zullen 'met één stem spreken en hand in hand werken', zei Macron bij zijn aankomst in Brussel voor zijn eerste EU-top. Droom Rutte beseft goed dat het Europa van Macron en Merkel niet hele maal het zijne is en wil daarom via Benelux, 'Nordics' (Scandina vië), Balten en het Visegradblok (Polen, Hongarije, Tsjechië, Slo wakije) bijsturen. Zijn droom: Groot-Brittannië zo dicht mogelijk bij de interne markt en eindelijk in grijpende hervormingen in twee andere belangrijke landen, Frank rijk en Italië. „Van Macron verwacht ik dat hij in staat is het enorme potentieel van zijn land vrij te maken. En mis schien haakt dan ook Italië aan", stelt Rutte. Nu ziet hij die twee met hun sterk verouderde economieën, veel bureaucratische ballast en 100 en 140 procent schuld als een risico voor de rest van Europa. Op hun eerste sessie gistermid dag besloten de 28 tot meer samen werking op het gebied van veilig heid. In de samenvatting van Rutte: „Geen Europees leger, geen massa viersterrengeneraals, geen grote hoofdkwartieren. Wel goede sa menwerking, zoals tussen Neder land en België met de marine en Duitsland met de landmacht. En een veel efficiënter aankoopbeleid." Dat gaat straks deels via een Euro pees fonds. Rutte wist te bereiken dat niet alle orders naar grote lan den gaan, maar dat ook de Neder landse toeleveringsindustrie erbij wordt betrokken. Nieuwe afspraken maakten de landen verder over hun strijd tegen terreur: meer informatie-uitwisse ling en een gezamenlijke aanpak van radicalisering en financiering van terreurorganisaties. De inter- netindustrie moet ervoor zorgen dat haatzaaiende berichten onmid dellijk worden gedetecteerd en verwijderd, en terroris ten niet langer via versleu telde boodschappen on gestoord met elkaar kun nen communiceren. Volgens de politie verlopen de ge sprekken met 'Microsoft' vrijwel altijd hetzelfde: een Engelsspre kende beller, vaak met een licht Indiaas accent, stelt zich voor als Microsoftmedewerker. „Er zijn problemen met uw computer. Wij willen die graag voor u oplos sen." Het is het begin van een oplich tingspoging die al veel mensen geld heeft gekost, schrijft de poli tie. De 'medewerker' vraagt ver volgens om de installatie van be paalde software, zodat de fictieve problemen opgelost kunnen wor den. Hiervoor wordt veel geld ge vraagd. Ook is het soms door soft ware mogelijk toegang te krijgen tot de bankrekening van het slachtoffer. In totaal zijn de gedupeerden honderdduizenden euro's kwijt. Eén slachtoffer zou 70.000 euro betaald hebben aan de oplichters. Het advies van de politie? Hang meteen op.Microsoft belt klanten nooit zomaar op. Stelt iemand zich voor als Microsoft-medewer- ker, ga dan niet op de vragen in, maar hang direct op', schrijft de politie. ANALYSE Mark Rutte stelde het al op de eerste verkenningsdag in maart vast: „Dit proces gaat heel ingewikkeld worden." De premier en VVD-leider kreeg zijn gelijk in 100 delen. Wie de nog gaande formatie in ogenschouw neemt, ziet een slechte datingshow met een politiek karakter. Want was het op verkiezingsavond niet al duidelijk dat met GroenLinks ofwel de ChristenUnie een kabinet te bouwen was? In de weken erna gaven de partijen - van PW tot SP - elkaar vooral de bons. 'Die' wilde niet met 'die' en anders klonk het wel dat 'die' het eerst maar met 'die' moest proberen. Ter illustratie: er waren vooralsnog sinds de verkiezingen 24 dagen van ver kenningen (lees: daten) tegenover slechts 18 dagen van inhoudelijke onderhandelingen. Ergo: de partijleiders spreken meer over met wie ze willen, dan over wat zij willen. De reden is simpel. Op alle fractieka- W Het kan nu snel gaan; door de besprekingen met GroenLinks staat er al veel in de steigers mers dreunt de klap na die de PvdA met de verkiezingsnederlaag te verstouwen kreeg. Diederik Samsom en Lodewijk Asscher hadden zich in Rutte II naar een regeerakkoord gehaast met de WD, maar vergaten vervolgens vier jaar lang aan de achterban te verkopen waarom ze dat hadden gedaan. En dat het voor hun kiezers best goed was geweest. Dus met heel het moeizame, strope rige spel van wie vooral (niet) met wie wil, nemen de fractieleiders stap voor stap hun de achterban mee om later goed te kunnen uitleggen welke keuzes zij maken. Gedraai voor bühne, maar wel nuttig gedraai. Zo kon GroenLinks na dik 60 dagen onderhandelen met droge ogen verkopen dat er heel hard geprobeerd was. In de achterban klonk geen wan klank dat Jesse Klaver bij het kleinste beetje druk op het onderwerp migratie de benen nam. Slechts de dreigende schaamte dat er nieuwe verkiezingen nodig zijn en het gevaar van een minderheidskabinet zonder stootkracht noopt D66 nu alsnog met de ChristenUnie aan de onderhan delingstafel te gaan zitten. En hoe pret tig: het is de laatst overgebleven optie, dus alle fractieleiders kunnen zeggen dat er geen keus meer was. Ingewijden denken dat het nu daarom snel kan gaan. Door de besprekingen met Groen Links staat er bovendien al veel in de steigers. vrijdag 23 juni 2017 GO Niet alleen thuis, ook in Brus sel zit Mark Rutte tot over zijn oren in de coalitievorming. Met zoveel mogelijk gelijkge zinden wil hij bereiken dat Eu ropa zijn kant uitgaat: die van groei, banen en veilige buiten grenzen. Frans Boogaard Brussel Emma nuel Macron begroet An gela Merkel in Brussel. Al 800 mensen werden in de eerste helft van dit jaar de dupe van oplichting via de zo genoemde Microsoft-scam. Een forse toename, want over heel 2016 waren het er 1.100. Chris Born Amsterdam D66, CU versus VVD, CDA 77» De Christenunie is de meest eurokritische fractie aan v. VJ tafel. Ze is sceptisch over de euro en dat baart vooral D66 0* zorgen. Maar terwijl Groen- Links de formatie nog liet CD stuklopen op Europese jasielafspraken met niet-Eu- ropese landen, lijkt er bij de ChristenUnie meer mogelijk. 7—Leider Gert-Jan Segers zei ,11' in de campagne zelfs'ja' tegen de stelling dat een Libië-deal onvermijdelijk is, ook al uitte zijn partij eerder bezwaren tegen de deal met Turkije, omdat mensenrechten daarin 'onderge schikt' zouden zijn aan het indammen van de vluchtelingenstroom. Op binnenlands niveau trekken D66 en ChristenUnie samen op: beide vinden dat mensen die asiel aanvragen meteen taal les moeten krijgen om de integratie te verbeteren. VVD en CDA zijn daartegen. Die partijen vinden dat asielzoekers eerst een verblijfsvergunning moeten krijgen. Den Haag In de eerste 100 dagen van de forma tie voor het kabinet-Rutte III ging het vooral over welke partijen niet in dat kabinet willen. Een lange parings dans, maar wel een nuttige. Tobias den Hartog

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 9