Ü2 a 8 de formatie VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan dan toch proberen een kabinet te vormen. Vooral de verschillen tussen D66 en ChristenUnie zijn groot. Maar Alexander Pechtold heeft de inbreng van Gert-Jan Segers soms hard nodig. Een overzicht. cz CD "O CD co c CD CD N CD O) CO CD O CD CO 03 03 juni CO t De verhouding tussen vast en f lexwerk en de positie van zzp'ers blijft een heet hangijzer vrijdag 23 juni 2017 GO De formatieworsteling in zes ronden Laurens Kok CU, CDA versus VVD, D66 D66 profileert zich de laat ste jaren sterk op zogehe ten immateriële thema's, nu democratische kroonjuwe len als het referendum wat onder het stof zijn geraakt. De partij wil dat ouderen die klaar zijn met leven hulp krij gen bij zelfdoding. Tegelij kertijd peinst de Christen- Unie er niet over mee te werken aan oprekking van 7= de zestien jaar oude Eutha- nasiewet. Het CDA is even- zeer tegen, maar schreeuwt dat minder van de daken. >De VVD neigt juist naar steun, maar vindt dat libe rale Kamerleden hun eigen afweging mogen maken. D66 is er ongelukkig mee dat het thema zo zwaarbeladen is geworden. De op roep van Pechtold er een vrije kwestie van te maken en niet in het regeerak koord op te nemen, zien ChristenUnie en CDA niet zitten. Toch is een typisch Haagse oplossing niet uitgesloten: een nieuwe commissie die de kwestie nog maals onder de loep neemt. CU, CDA versus VVD, D66 In de strijd om de centen wordt de positie van alleen verdieners een zwaar ge vecht. Het is de Christen- Unie al jaren een doorn in het oog dat gezinnen die er voor kiezen om één partner niet te laten werken, daar fiscaal voor worden ge straft. Een kostwinner be taalt door de inrichting van ons belastingstelsel in zijn eentje vaak duizenden euro's meer belasting dan tweeverdieners die samen hetzelfde bedrag verdienen. Probleem is echter dat een fiscale beloning voor thuis- blijvers - zoals de beruchte 'aanrechtsubsidie' - volgens de rekenmodellen van het Centraal Plan bureau ertoe leidt, dat meer mensen er voor kiezen niet te gaan werken. Boven dien weigeren D66 en VVD een stap terug te doen in de vrouwenemancipatie. Een oplossing is niet makkelijk: de Chris tenUnie stemde eind 2015 nog tegen een lastenverlichting van 5 miljard omdat kostwinners er bekaaid afkwamen. D66, CU versus VVD, CDA VVD en CDA maken een eind aan het nivelleringsfeestje van het tweede kabinet-Rutte. In hun ver kiezingsprogramma's doen zij voor stellen die de inkomensongelijkheid vergroten. D66 en ChristenUnie kie zen er juist voor die te verkleinen, zij het in veel mindere mate dan linkse partijen. De twee willen bijvoorbeeld allebei het belastingtarief van de onderste schijf verlagen. Alle vier de partijen laten met name de middeninkomens het meest pro fiteren, blijkt uit berekeningen van het CPB. Daarbij gaan werkenden er meer op vooruit dan uitkerings gerechtigden, die bij de VVD zelfs koopkracht moeten inleveren. CU, CDA versus VVD, D66 Heet hangijzer voor de komende jaren blijft de verhouding tussen vast en flex- werk en de positie van zzp'ers in het bij zonder. VVD en PvdA kwamen daar in het kabinet-Rutte 2 niet uit en legden de kwestie op het bordje van het volgende kabinet. Anders dan VVD en D66 vinden CDA en ChristenUnie het een goed plan om zelfstandigen te verplichten zich te laten verzekeren tegen ziekte en arbeids ongeschiktheid. Het CDA wil dat zelfs voor alle werkenden regelen in één basis- verzekering. De liberale partijen willen geen dwang en hameren op de eigen ver antwoordelijkheid van zzp'ers, die in hun ogen meer ondernemer dan werknemer zijn. Lastig bovendien is de aanval die VVD en D66 geopend hebben op knel lende cao's, die ondernemerschap in de weg zou zitten. Vooral het CDA, dat warme banden on derhoudt met zowel werkgeversorganisa tie VNO-NCW als vakcentrale CNV, wil daar niets van weten. De christendemo craten koesteren het Nederlandse polder- overleg. D66, CU versus VVD, CDA Zo groen als GroenLinks is de ChristenUnie misschien Eniet, maar op dit thema is de partij de belangrijkste bond- genoot van D66. De twee \y' vinden elkaar bijvoorbeeld in hun streven de milieubelas tingen te verhogen en een vorm van kilometerheffing in te voeren. VVD en CDA moeten van beide voorstel len helemaal niets hebben. De ChristenUnie wil wel minder ver gaan dan D66. Vooral op het terrein van de landbouw is de partij van Segers terug houdend. Dat laat zich makkelijk verkla ren: de ChristenUnie is nu eenmaal ster ker in landelijk gebied, terwijl D66 de meeste stemmen in de steden scoort. Een forse inkrimping van de veestapel met 25 procent - zoals D66 voorstaat - lijkt in deze combinatie niet haalbaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 8