Zwinpark trekt minder bezoekers dan gehoopt Basisscholen in Sint Jansteen en Hulst krijgen peutergroepen Proef met donderdagmarkt in Breskens valt in de smaak 7 Een groente- en vleeswarenkraam. De weekmarkt op het Oranjeplein in Breskens stelde niets meer voor. Tot nu. Vietnamese hapjes, wild en gevogelte, kaas, groenten en vleeswa ren. Het zijn slechts vijf kraampjes, maar ga ze alle vijf af en je hebt bijna al je dagelijkse boodschappen in huis. Mevrouw Goedhart heeft ze al in het mandje aan haar rollator gestopt. Ze weet nog goed hoe groot de weekmarkt in Breskens vroeger was, rond 1985. De markt besloeg toen bijna een volledige straat. „Er stonden zeker twintig kramen. Het was altijd druk." Ze ging sowieso al iedere donderdag naar het kippenkraam op het Oranjeplein. Dat de complete weekmarkt nu van maandag naar donderdag verhuist, vindt ze prima. „Als mensen weten dat het markt is, komen ze toch wel." Voor de bewoners geldt dat wel, maar voor de toeristen niet, klagen de marktkooplui zelf. Die hangen vooral rond op het aanpalende Spuiplein, waar de horecazaken, terrasjes en winkels liggen. „Op het Spuiplein zouden we meer in de spotlight staan. Alle activiteiten zijn daar te doen", zegt Colinda de Wit van Poeliersbedrijf Zeevla. Ook Thuy Le, eigenaresse van het Vietnamese kraam Lê Mekong Delta, vindt het jammer dat de weekmarkt niet in het centrum van Breskens staat. „In alle plaat sen is dat zo, behalve hier. Als je deze markt een kans wil geven, moet je ons naar het Spuiplein verplaatsen", vindt ze. Le had geen interesse om op maandag op het Oranjeplein te staan, omdat er dan geen klanten kwamen. Nu ze een vergunning kon krijgen om drie Ze hebben al genoeg op het Spuiplein, dus laat die markt maar lekker hier maanden op donderdag haar hap jes te verkopen, greep ze haar kans. Maar echt positief verloopt de ver koop nog niet. „Onze hapjes ver kopen beter in de namiddag, maar dan komt hier niemand meer. Vo rige week hebben we hier tot half vijf gestaan en nul klanten gehad. Ik denk dat ook dat anders zou zijn op het Spuiplein." De Wit gelooft echter niet dat de gemeente Sluis zal toegeven, want de onderne mers daar zitten niet te wachten op een markt voor de deur. „Ter wijl het maar om één dag gaat, maargoed..." De Bressiaanders daarentegen vinden het Oranjeplein een prima plek voor de weekmarkt. „Ze heb ben al genoeg op het Spuiplein, dus laat die markt maar lekker hier", vindt Tonny van Muiken. „Het Spuiplein is voor de toeris ten. Maar een markt is toch vooral bedoeld voor de bewoners? Ik kom hier graag, je ziet nog eens ie mand. Bovendien is het een prach tig plein." De Wit van Zeevla is positief. „Er staan nog niet eens zoveel kramen, en toch is dit al een veel mooiere markt." En meer kraampjes zijn altijd welkom, want er is volgens De Wit nog ge noeg plaats op het Oranjeplein. Het Zwinpark (in de volksmond bekend als 'het vogelpark') bestond al langer, maar kreeg een complete metamorfose. Er kwam een groot bezoekerscentrum bij en het park zelf werd heringericht. Bij de ope ning zei de provincie West-Vlaan- deren te mikken op 200.000 bezoe kers per jaar. Dat werd in het eerste jaar bij lange na niet gehaald. Het bekender maken van het park moet helpen, net als het verder inrichten van het gebied. Zo komen er meer telescopen en bankjes en het aan bod in de winkel wordt uitgebreid. Verder zet het park de hele zomer - zonder meerkosten - gidsen in, wat de 'beleefbaarheid' moet vergroten. Het park gaat zich ook meer rich ten op groepen. Na de zomer star ten er educatieprogramma's voor scholen en teambuildingsactivitei ten. Een stijging van het groepsbe zoek schiet voor de bezoekerscijfers natuurlijk lekker op. Het gaat om de scholen Moer- schans, Nobelhorst, Willibrordus en Wereldboom in Hulst en Ing- helosenberghe in Sint Jansteen. Scholenkoepels Stichting Katho liek Onderwijs Hulst en Perspecto werken daarvoor samen met kin deropvangorganisaties De Tivoli en Foxkidz. De bedoeling van de peutergroepen is om de overgang naar de basisschool zo soepel mo gelijk te laten verlopen en eventu ele achterstand van taalontwikke ling zo snel mogelijk te signaleren. De ontwikkeling van de kinderen is leidend, en hun leeftijd veel minder belangrijk. Met de peutergroepen proberen de organisaties ook peuters en kleuters in Zeeuws-Vlaanderen te houden en zo te voorkomen dat ze naar België trekken, waar kinderen al vanaf 2,5 jaar naar school gaan. Op de basisscholen in Clinge, Hei kant, Nieuw Namen en Sas van Gent werken ze al met peutergroe pen. Die kernen liggen tegen de Bel gische grens, nu zijn de scholen aan de beurt die daar net wat ver der vandaan liggen. „In de andere kernen is een positieve ontwikke ling te zien", vertelt woordvoerder Ellen de Neef van Stichting Katho liek Onderwijs Hulst. „Daar groeien de groepen." Gratis Om ouders extra te stimuleren ge bruik te maken van de peutergroe pen, bieden de scholen een extra dagdeel gratis aan. Kinderen van twee tot vier jaar die minimaal twee dagdelen een groep bezoe ken, hebben recht op een derde deel. vrijdag 23 juni 2017 2V WILD EN GEVOGELTE Elk kraampj e telt mee Gertie De Boey Breskens De markt in Breskens vindt voortaan elke donderdag plaats. FOTO PETER NICOLAI - Tonnie van Muiken Het Zwin Natuur Park bij Knokke heeft in het eerste jaar ruim 135.000 bezoekers getrokken. Dat is minder dan vooraf ge hoopt, maar met name het be zoek van groepen moet nog op gang komen. Martijn de Koning Knokke-Heist De basisscholen in Hulst en Sint Jansteen beginnen na de zomervakantie met startgroe- pen voor peuters. Gertie De Boey Hulst Voor ieder wat wils op de weekmarkt in Breskens. fotos peter nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 71