Radio Beveland krijgt nog geen goedkeuring 6 Kilo's restafval per persoon moeten omlaag mantelzorger mee op kamp' De vervuiler betaalt. Inwoners van de gemeente Goes gaan met ingang van juli volgend jaar een basistarief betalen voor het legen van de kliko's en daarbij extra betalen voor elke container restafval die ze aan bieden volgens het diftar-principe. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Restafval, gft, papier en kar ton worden thuis opgehaald. Plas tic, metaal, drinkkarton (pmd), glas en kleding moeten inwoners weg brengen naar centrale containers. Er komen twintig extra inzamel- voorzieningen bij. Dat is in het kort het nieuwe af valbeleid dat de gemeente voor ogen heeft. Hard nodig, want het aantal aangeboden kilo's afval per persoon moet drastisch omlaag: van 250 (nu) naar (uiteindelijk) 100 in 2020. Uit vier scenario's die afge lopen maanden zijn onderzocht, komt diftar als gunstigste uit de bus. Voor de komende jaren al thans, want uiteindelijk zou Goes het liefst overgaan op omgekeerd inzamelen. In die situatie worden gft-afval, papier/karton en pmd bij de inwoners aan huis inge zameld. Het restafVal moeten zij zelf wegbrengen naar onder grondse verzamelcontainers op centrale plaatsen. Volgens burgemeester en wet- Als we dit invoeren, willen we niet met desinvesteringen zitten houders biedt invoering van diftar als 'basis' de komende vijf jaar ruimte om de ontwikkelingen in de afvalbranche af te wachten. Het biedt ook de mogelijkheid om in woners bewust te maken van nut en noodzaak van afvalscheiding zonder dat er verregaande financi ële investeringen gedaan hoeven te worden en/of financieel risico wordt genomen. „Als straks binnen Olaz-verband (dat namens de Zeeuwse gemeenten verant woordelijk is voor de verwerking van afval, red.) mogelijk wordt be sloten tot de invoering van naschei- ding, willen we niet met desinves teringen zitten", legt wethouder Loes Meeuwisse uit. Zodra inwo ners gewend zijn aan het diftar- principe en ze de hoeveelheid rest afval in de grijze container zien af nemen, zal de overstap naar omge keerd inzamelen soepeler verlopen, verwacht het college. Het basistarief bedraagt per 1 juli volgend jaar 189,22 voor meerper- soonshuishoudens en 145,41 voor eenpersoonshuishoudens. Daar komt dus 4 euro per keer bij dat de grijze bak aan de straat wordt gezet. Inwoners krijgen een nieuwe kliko met een chip, zodat dat kan worden bijgehouden. Ook kunnen ze in dien gewenst een grotere groene bak krijgen. Het onderwerp wordt volgende week donderdag besproken door de raadscommissie. Omroep Reimerswaal wil als stichting Radio Beveland uitbrei den naar de gemeenten Borsele en Goes. De stichting heeft daarvoor een verzoek ingediend bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Die vraagt op zijn beurt weer de drie betrokken gemeen teraden om advies. „Het Programmabeleid Bepa lend Orgaan (pbo) dat stichting Radio Beveland heeft voorgesteld vinden wij onvoldoende repre sentatief', aldus de Reimers- waalse wethouder Izak Vogelaar. „Daarom stellen wij de drie ge meenteraden voor een negatief advies te geven aan het CvdM." Het commissariaat verleent de toewijzingen aan lokale publieke media-instellingen. Voor die toe wijzing wil het advies van de be treffende gemeenteraden over de representativiteit van het pbo. Daarin moeten een aantal belang rijke maatschappelijke stromin gen zijn vertegenwoordigd. Uit onderzoek van ambtenaren uit de drie gemeenten blijkt dat dit voor zeker vier belangrijke stromingen nog niet op orde is. Het negatieve advies betekent overigens niet dat Radio Beveland nu helemaal van de baan is. Voge- Het negatieve advies betekent niet dat Radio Beveland nu van de baan is laar: „Ze hebben nog tot eind au gustus om de boel recht te zetten. Pas op 28 augustus beslist het commissariaat. Als de representa tiviteit dan goed is zou het alsnog kunnen. We hebben dat in het verleden met Radio Reimerswaal ook al eens gehad. En die krijgen nu ook nog gewoon 10.000 euro subsidie." THOLEN De gemeente Tholen wil meer doen om jonge mensen die voor bijvoorbeeld hun ouders zor gen te ondersteunen. Dat staat in een notitie over mantelzorg. Vermoedelijk telt Tholen zo'n 3.800 mantelzorgers. Dat zijn men sen die voor een naaste zorgen. In een aantal gevallen gaat het om nog hele jonge mensen, soms zelfs kin deren. Ze voeren taken uit die hele maal niet bij hun leeftijd passen en komen zelf soms de nodige zorg te kort. „Veel zorgende jongeren erva ren vermoeidheid, stress, psychi sche problemen, concentratiepro blemen en slaaptekort", staat in het gemeentelijke document. Het plan is om meer jonge man telzorgers in beeld te krijgen, zodat ze waar nodig ondersteuning kun nen krijgen. Daarin zouden scholen en verenigingen een rol kunnen spelen. Heel concreet is het idee om jonge mantelzorgers in aanmerking te laten komen voor deelname aan het feugdkamp Tholen. Dat is be doeld voor kinderen die het om verschillende redenen moeilijk hebben thuis. De jonge mantelzor gers passen daar prima bij. Ook andere mantelzorgers mo gen op blijvende aandacht van de gemeente rekenen. Die houdt nu al jaarlijks allerlei activiteiten voor hen, zodat ze even de zinnen kun nen verzetten. Aan het onderwerp worden wekelijks zestien ambte lijke uren besteed. IN DE REGIO Demonstraties Naga Pencak Silat in Goes Koor treedt op in koorkerk Ludieke openlucht- dienst MIJN DORP, MIJN STAD Vrijdag vrijdag 23 juni 2017 BB Wie goed scheidt, betaalt minder Goesenaren die hun afval goed scheiden, betalen volgend jaar minder voor het legen van de grijze bak. Huishoudens kunnen per keer dat zij het restafval niet aanbieden wel 4 euro in de knip houden. Luc Oggel Goes -Loes Meeuwisse, wethouder Radio Beveland moet eerst orde op zaken stellen voordat het aangewezen kan worden als lokale publieke media-instelling voor de ge meenten Borsele, Goes en Rei- merswaal. De gemeenteraden van Borsele en Reimerswaal hebben inmiddels een raads voorstel gekregen met het ad vies nog niet in te stemmen met de radio. De verwachting is dat dit ook in Goes gaat ge beuren. Willem Adriaansens en Melita Lanting Kruiningen GOES De vereniging Naga Pencak Silat uit Vlissingen geeft morgen twee de monstraties in de bibliotheek in Goes. Pencak Silat is een Indonesische zelf verdedigingskunst, die gebaseerd is op bewegingen die dieren maken. De groep bestaat uit twintig volwasse nen en kinderen en wordt begeleid door muzikanten. De demonstraties beginnen om 13.30 en 14.30 uur, toe gang is vrij. THOLEN Het christelijk ge mengd koor Praise Him uit Oud-Vosse- meer treedt morgen op in Tholen. De groep zangers en zangeressen staat onder leiding van Peter Biemond. Het repertoire be staat uit gezangen en geestelijke liede ren. Het optreden vindt plaats in de koor kerk van de grote Nederlands Her vormde Kerk aan de Markt in Tholen. Aanvang is 14.30 uur en de toegang is vrij. BIEZELINGE Bij de Zwarte Weel aan de Oude Dijk/Grenadier in Biezelinge wordt zondag de jaarlijkse openluchtdienst gehouden. Deze wordt geleid door Remy van Keulen. Van Keulen zal op ludieke wijze de aanwezigen mee 'op reis' nemen. De dienst begint om 11.30 uur. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de Mozeskerk aan de Noordstraat in Biezelinge. ETEN OVEZANDE IVN Zeeuwse Delta houdt woensdag 28 juni tussen 14.30 en 16.30 uur een activiteit voor kinderen tus sen de 9 en 12 jaar. De kinderen gaan onder leiding van gid sen eerst op zoek naar eetbare wilde planten, om er daarna samen lekkere dingen van te maken. Ook maken ze geurzak- jes. Deelname kost 2 euro per kind. Deelnemers kunnen zich woensdag melden aan de Plataanweg 12 in Ovezande. Aan melden is verplicht en kan tot 25 juni: www.ivn.nl/dzd. FOTO IVN ZEEUWSE DELTA COLIJNSPLAAT Jachthavenweg, vanaf 08.00 uur - Deltaweekend, zei- levenement in de haven GOES Stadskantoor, 09.00-17.00 uur - Tentoonstelling door cursisten prak tische kunstge schiedenis; Man huis, Singelstraat 13,14.00-20.00 uur - Expositie 'Eddy Goes Tokyo'; Kunst- Uitleen De Bevelan- den, 13.00-17.00 uur - Expositie schilde rijen Atie de Visser; Inloophuis Oase, Rooseveltlaan 87, 13.30-15.30 uur - Open middag klei- groep 'Werk in Uit voering'; De Spinne, 15.30-18.00 uur- Gratis StreetballS Streetdance voor jongeren van 12 tot 18 jaar; Restaurant Le Beau, vanaf 18.00 uur - Exposi tie 'Urbex-fotogra- fie' van Marieke Berkelaar; Grote Kerk, 20.00 uur- Orgelconcert Arno van Wijk KAMPERLAND Dorpshuis Casem- broot, Alexiaplein 3, 13.00-16.00 en 20.00-23.00 uur - Vrij biljarten KAPELLE Fruitteeltmuseum, Annie MG Schmidt- singel 1,13.00-17.00 uur - Tentoonstel ling Botanische kunst 'Fruit in Beeld'; De Vroone, C.D. Vereekestraat 74,13.00-17.00 uur - Biljarten KLOETINGE Geerteskerk, 09.00-23.00 uur - Speciale dag in de kerk met o.a. toren beklimming, work shop bloemschik ken, optreden Luc Oggel en een kunstproject voor kinderen YERSEKE Dreef, 08.30-12.30 uur - Weekmarkt; Oosterscheldemu- seum, Kerkplein 1, 10.00-16.00 uur - Expositie keramiek Jos van Bommel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 62