WIM HOFMAN MIDDELBURG 800 11 Wetenschap helpt schorren in stand te houden Lotgevallen van twee JONGENS DIE TE VOET GAAN VAN VLISSINGEN NAAR MIDDELBURG EN VLUG TERUG WE LIEPEN NAAR DE STAD We liepen naar de stad, over de dijk, over het rechte sintelpad. De meidoorns bloeiden en ze gaven een vreemde geur. Mijn broer noemde het gemeur. Bij het kanaal, in de buurt van het gemaal za gen we een visser. Hij ving niks, onze visser, geen vis, geen harder en al hele maal geen aal. EN EEN POTLOODVENTER En een potloodventer of pisser. In re genjas. Hij plaste languit zijn lange naam in het gras, plas, plas. Mijn broer was niet bang. „Nou dat", zei hij, en hij wees zonder vrees, „dat lijkt wel aardig wat op de Lange Jan!" „Lazer toch op, man", zei de man. En dat is wat we de den. ONZE GROOTOUDERS Onze grootouders woonden in een kel der, te weten in de Verwerij straat, het nummer ben ik vergeten. Hun huis in Vlissingen was kapot door granaten, vertoonde een paar barsten en gaten en stond in de modder en daarvoor een tijdlang in het water. IN EEN KELDER In een kelder dus. In de Verwerijstraat, het nummer heb ik, denk ik, nooit ge weten. Opa Hofman las de krant. Het Vrije Volk. Ze hadden net gegeten. Aardappelen en ui, zo te ruiken, wat aangebrand. Oma Hofman trok een trui uit. Ze maakte een bolletje wol om er een trui van te breien. Ze zeiden: „Wat komen julder doen?" DE WEG TERUG Op de weg terug niet veel bijzonders. De moraal van dit vers staat hieronder. Ik kreeg wel een steentje in mijn schoen. En in de meidoornstruik zat een vogel: twietEind van dit lied. MORAAL Moraal: de weg terug gaat gelukkig vlug. OF Of er bestaat geen terug, alleen heen. HWv.HoFrtAiJ' Schorren, de begroeide stuk ken tussen de dijken en het water in de Ooster- en Wes- terschelde, zijn bijzondere ecosystemen. Het zijn kraam kamers voor jonge platvisjes en schaaldieren, ze zuiveren water, fungeren als Co2-fïlter en - heel belangrijk - remmen de golfslag waardoor de dijken minder hoog hoeven te wor den. Schorren hebben dus niet alleen een natuurbelang, maar ook een economisch belang. Het Zuidgors bij de haven van Ellewoutsdijk is een van de schorren langs de Wester- schelde. Voor de dijk ligt een smalle strook met stevige be groeiing, zoals lamsoor, zout- melde, weegbree en zeeaster. Op sommige plekken daar voor liggen strookjes met En gels slijkgras, het eerste sta dium van aangroei van nieuw schor. Het overgrote deel van het gebied is echter kaal, met her en der nog een plukje be groeiing. „Dit is een van de ge bieden waar het heel lang slechter is gegaan", vertelt Jim van Belzen, projectleider van het Nioz. Hij wijst op een rand, een scherpe scheiding tussen het begroeide schor en het kale zand. „Daar is een klif ontstaan door afkalving." Afkalven kan snel gaan, maar de aangroei van een schor is een langdurig proces. Het begint met wat sprieten gras. Zand hoopt zich op en als alles goed gaat groeit dat lang zaam uit tot een hele pluk gras. In zo'n pol gras zet zich meer zand en slib af en daar door ontstaat uiteindelijk een steeds dikker wordend pakket met gras, andere planten en wortels. Golven krijgen er daardoor steeds minder vat op Pas als het herstel minder snel gaat is dat een teken dat het niet goed gaat met het schor en bereiken de dijk niet meer. Een gezond schor zal altijd te maken hebben met afkal ving, maar dat groeit ook vrij snel weer aan. Pas als het her stel minder snel gaat is dat een teken dat het niet goed gaat met het schor. Zuidgors bij El lewoutsdijk is zo'n voorbeeld. Daar is het schor inmiddels smal. Daardoor verdwijnt ook een groot deel van het voor deel voor kustverdediging of de functie als kraamkamer of de CO2 opslag. Van Belzen wijst op een flink kaal stuk, een inham in het pakket groen. „Dit hele stuk is in twee jaar verdwenen", zegt hij. Het resultaat van zijn on derzoek zal afkalving in de toekomst niet voorkomen. Maar doordat nu wel vooraf beter te voor spellen is of een schor gezond is, is het ook mogelijk om tijdig maatregelen te ne men om de natuur een handje te hel pen zodat het schor zich kan herstel len. vrijdag 23 juni 2017 De wereld van Wim Hofman, schrijver/illustrator e.40 l'T" l j l:*4 Meten is weten, ook bij schorren Dat schorren niet alleen een functie hebben voor de natuur, maar ook een be langrijke schakel zijn in de kustverdediging weet niet iedereen. Alleen verdwijnen ogenschijnlijk gezonde schorren soms plotseling. Wetenschappers van het Nioz in Yerseke zijn er nu in geslaagd via modellen en in de praktijk te voorspellen wanneer een kantelpunt na dert. Melita Lanting Ellewoutsdijk M Zeeaster. Jim van Belzen. FOTO'S MECHTELD JANSEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 59