VanHaren wint slag in strijd om de rode schoenzool jjö DtlFluö5® EUWS 11 Diverse wandelaars zijn afgelopen maand in de duinen bij Wassenaar opgeschrikt door Noord-Amerikaanse stierslangen. Het exotische reptiel komt oorspronkelijk niet voor in Nederland, maar vestigt zich nu mogelijk definitief in het duingebied ten noorden van Den Haag. De Waalwijkse schoenenketen bracht rodezolenpumps op de markt. Met een paar tientjes wa ren die veel goedkoper dan de schoenen van ontwerper Chris tian Louboutin. VanHaren werd hierop door de Franse ontwer per voor de rechter gesleept. De Fransman heeft de karakteris tieke rode zolen onder zijn dames schoenen in de Benelux als handelsmerk laten registre ren en vond dat het Ne derlandse be drijf daar in breuk op maakte. Vol gens vanHa ren be schermt het merkenrecht alleen de vorm van het ontwerp en niet de kleur. Geen alleenrecht De uitspraak van de advocaat- generaal van het Europese Hof van Justitie is echter duidelijk: Louboutin heeft niet het alleen recht op de productie en ver koop van damesschoenen met rode zolen. De rechtbank in Den Haag stelde Louboutin in 2013 nog in het gelijk. VanHaren werd ge sommeerd te stoppen met de verkoop van damesschoenen met rode zolen. Toen oordeelde de rechter dat het publiek de hooggehakte schoenen van Louboutin her kent aan de kleur van de schoenzool en die daardoor ge zien wordt als merk. Daarop haalde vanHaren de zwarte en blauwe exemplaren uit de win kels. Tegen rode schoenen met rode zolen maakte Louboutin geen bezwaar. Etappe Op verzoek van het winkelbe drijf heeft de rechtbank in Den Haag de kwestie voorgelegd aan het Europese hof. Uitspraken van dat hof worden altijd voor afgegaan door een advies van de advocaat-generaal. Dat advies is niet bindend maar wordt wel vaak door de rechters gevolgd. Het is dus een belangrijke etappe in de rechts gang. De advocaat-ge neraal oordeelt in deze zaak dat geen merkbe- scherming kan worden ver leend aan een kleur, 'als con currenten daardoor wor den verhin derd om wa ren met het zelfde functionele ka rakter aan te bieden'. Het hof doet naar verwach ting binnen enkele maanden uitspraak. Pas daarna buigt de rechtbank in Den Haag zich verder over de kwestie. SchoenenbedrijfvanHaren is voorzichtig en wil op dit mo ment niet ingaan op de zaak. „We hebben kennisgenomen van het advies van de advocaat- generaal, maar wachten de defi nitieve uitspraak af', geeft een woordvoerder aan. Op dit mo ment heeft van Haren geen schoenen met rode zolen in de collectie. Boek nu op oad.nl/pzc C. 0547 28 44 88 (ma-za) of ga naar uw reisbureau Afgelopen weekend was het raak bij de Haag- sche Golf en Coun- tryclub in Wassenaar. Daar vonden golfers een Amerikaanse stierslang (Pi- tuophis catenifer) van ruim een meter lang. Het reptiel, oorspron kelijk afkomstig uit Noord-Ame- rika werd afgelopen weken regel matig aangetroffen in het gebied tussen Scheveningen en Katwijk. Walter Ge- stierslang is met zijn 2 meter namelijk wel indrukwekkend, maar niet giftig. Alleen wanneer hij wordt lastiggevallen, kan de slang indrukwekkend uit de hoek komen. Het dier blaast vervaarlijk en doet schijnaanvallen. „Pest zo'n slang dus nooit en probeer hem ook niet op te pakken", is het advies van Getreuer. Mensen die een exoti sche slang tegenko- men, kunnen dit het beste melden bij RAVON, de kennisorganisa tie voor reptie len. RAVON heeft een on- ter treuer van Rep tielenzoo Serpo in Rijswijk kreeg er al drie binnen. Volgens Getreuer is de kans aanwezig dat er in september ook jonge stierslangen door de dui nen glijden. Het klimaat is er in ieder geval warm genoeg voor. „De eieren van een stierslang moeten zestig dagen lang op min stens 27 graden worden gehou den. Bijvoorbeeld in een broei erige hoop bladeren is dat zeker te bereiken", stelt hij. Wie een stierslang tegenkomt, hoeft volgens de slangenkenner niet bang te zijn. De Amerikaanse Pest zo'n slang nooit en probeer hem ook niet op te pakken derzoek ingesteld naar de opmars van de stierslang in Nederland. „Het is niet mogelijk om met zekerheid te zeggen dat de slangen zich succesvol gaan voortplanten, maar de vele mel dingen zijn zeker opvallend te noemen", aldus projectleider Richard Struijk. RAVON kijkt bovendien ook naar de invloed van het reptiel op de omgeving. Zo kunnen buizerds en vossen de dupe zijn van de komst van het reptiel naar het duingebied. Zij leven net zoals de Amerikaanse stierslang van muizen, vogels en kleine ratten. Het zou niet de eerste keer zijn dat een exotische slangensoort zich vestigt in Nederland. Bij het Drentse Eelde komt al twintig jaar de Russische rattenslang voor, nadat onbekenden ver schillende exemplaren had den gedumpt in het gebied. Vermoed wordt dat ook de Amerikaanse stierslangen door een terrariumhou der in de duinen zijn los gelaten, nadat hij genoeg van de dieren had gekre gen. De slangen hebben zich daarna door het duin gebied verspreid. vrijdag 23 juni 2017 Stierslang rukt op in duinen De kans is groot dat er bin nenkort weer betaalbare da messchoenen met rode zolen in de schappen liggen. Louboutin heeft volgens de advocaat generaal van het Europese Hof van Justitie niet het alleenrecht op de rode zool, wat de weg vrij maakt voor vanHaren. Jasper Harthoorn Waalwijk ja j •v ft hs» &ITTT ||Qad Engelse Rivièra o.a. tuinen, Dartmoor NP en Cornwall verblijf in mooi Engels Hotel 8 dagen oad.nl/BEGBI4 7^ Rondreis Cornwall Devon o.a. Land's End, Stonehenge Isle of Wight Bijzondere Eden Project 10 dagen oad.nl/BRGB4l W Wandelen in Noord-Engeland Afwisselende en unieke wandelingen o.a. Lake District, Yorkshire Dales 9 dagen oad.nl/BWGB04 Grand Tour Schotland o.a. Orkneys, Hebriden en Isle of Skye met Oad reisleiding 14 dagen oad.nl/BRGB44 Prijzen zijn vanaf prijzen, p.p., exd. res. kosten en caiamiteitenfonds. O.v.v. typefouten. kijk op oad.nIMsorwaarden HM Hanneke Marcelis Wassenaar —Walter Getreuer, Serpo De Amerikaanse stierslang (hier de ondersoort Pituophis catenifer sayi) ziet er indruk wekkend uit maar is niet gevaar lijk. FOTOSHUTTERSTOCK

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 11