8 Vier prominente FN Vers kiezen voor de Tweede Kamer, elk voor een andere partij. In de vakbond krijgen ze te weinig voor elkaar, nu gaan ze het in de politiek proberen. OVERSTAP VAN VAKBOND NAAR TWEEDE KAMER Deborah Jongejan beeld in de thuiszorg aan het strijden voor ba- Den Haag nen> maar het was de politiek die bezuinigde. Ik denk dat je uiteindelijk toch in de politiek Het zijn niet de minste FNV'ers die het wezenlijke verschil kunt maken." hun actiefluitje aan de wilgen Uniek is het niet dat vakbondsmensen over hangen. Gijs van Dijk is de vice- stappen naar de politiek. Oud-FNV-voorzitter voorzitter van de bond en werd Lodewijk de Waal heeft vorige week nog een een jaar lang getipt als de nieuwe historisch register aangelegd met daarin hon- baas van de club. Maar hij gaat liever de poli- derden overlopers. tiek in voor de PvdA. „Die banden waren er altijd. Maar het is wel Corrie van Brenk keerde zich als voorzitter bijzonder dat ze uitzwermen over verschil- van Abvakabo FNV fel tegen de bezuinigingen van het kabinet op de zorg en wil daar nu als nummer 4 van de kandidatenlijst van soPlus iets aan doen. Hetzelfde geldt voor Lilian Ma- rijnissen, de nieuwe nummer 3 van de SP. Dennis Wiersma was van 2011 tot 2013 het ge zicht van FNV Jong. Opvallend genoeg slaat hij nu een andere richting in, als nummer 11 op de kandidatenlijst van de VVD. In de overstap zou je kunnen zien dat de vak bond een achterhaald instituut is, dat te weinig Lilian Marijnissen, SP-lid voor elkaar krijgt. Maar alle overstappende FNV'ers vinden de bond 'belangrijker dan ooit', lende partijen. Van oudsher gingen FNV'ers „De politiek heeft een sterke vakbeweging no- naar de PvdA en CNV'ers naar het CDA. Die dig om te begrijpen wat er speelt op de werk- oude verzuiling is er nu niet meer. Toen ik vloer", zegt Van Dijk. voorzitter was, zochten we al bewust contact Toch denken de vier dat ze hun idealen beter met alle partijen." kunnen verwezenlijken in de politiek. „Ik heb Komt de bond in de problemen nu de be- zes jaar behoorlijk geageerd tegen het kabinets- kendste gezichten vertrekken naar het Binnen- beleid, maar de verandering zal van binnenuit hof? Oud-voorzitter Agnes Jongerius had de moeten komen", zegt Van Brenk. vier graag bij de FNV gehouden, erkent ze. „Bij de vakbond wil je het leven van mensen „Maar de club is sterker dan de gezichten die in beter maken, maar je loopt tegen politieke be- de krant komen. We gaan vast weer kennisma- sluiten op", aldus Marijnissen. „Ik was bijvoor^, ken met nieuwe talenten." Ik denk datje uiteindelijk toch in de politiek het wezenlijke verschil kunt maken woensdag 18 januari 2017 over naar ae politiek

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 8