■P 3 Soap The Bar herleeft in café De Klaroen Pleidooi voor vuurwerkvrije zone in binnenstad van Terneuzen 7 EETCAFÉ MUZIEK Cultureel eetcafé 't Schallemaaj in Ossenisse ademt muziek. De geest van het voormalige paviljoen De Perk leeft nog duidelijk voort in het horecapand. 2V De Perk is al eventjes verleden tijd. Wie echter buiten 't Schal lemaaj staat, denkt dat het paviljoen is opgetild en enkele kilometers ver derop is neergezet. In Ossenisse. De rode tafels en stoelen, de karak teristieke houten planken in alle kleuren van de regenboog, Lenno Spaans (59) nam het allemaal mee toen zijn Perk tegen de vlakte ging en in de voormalige herberg De Snis een nieuw onderkomen ge vonden werd. De vuurrode luiken zijn hergebruikt als scherm waar de dj-tafel achter staat.„Ik heb acht jaar in Griekenland gewoond. Dan leer je wel om oude of gevonden spullen te hergebruiken. Man, we hadden veel plezier in Grieken land. Maar nooit geld." Op het eiland Corfu was de ge boren Fries samen met vrouw See uitbater van een hotel voor muzi kanten. „Ik regelde optredens in de buurt, daarna sliepen ze bij ons." Toen de crisis Griekenland in het nekvel greep, toog het koppel naar Perkpolder waar paviljoen De Perk voor een prikkie te koop stond. „Perfect, want we hadden geen geld meer." Al snel kwamen er muziekmiddagen, artiesten van over de hele wereld traden op. „De Perk was natuurlijk fantastisch als 't Schallemaaj en schrijver Hendrikse slaan handen ineen muziekpodium. Het lag zo afgele gen, ik kon tot 02.00 uur 's nachts heavy metal draaien." Hij wist wel dat De Perk was gebouwd op een fundament van drijfzand. Het werd gesloopt voor Plan Perkpol der. „Dat hakte erin, toen die grij per mijn badkamer eruit sloeg." Laatst speelde een dikke Mexicaan de blues, toen hadden we vier mensen Lenno gruwelt van het plan. „Een speeltje van mensen die schatrijk zijn. Een golfbaan, een jachtha ven... Wie wil daar nu liggen? Dat plan moet van de baan. Zo snel mogelijk." Nu zou Lenno niet meer in Perkpolder willen zitten. In 't Schallemaaj - dialect voor 'mondharmonica' - heeft hij zijn plek gevonden. De muziekmidda gen trekken ook in Ossenisse veel mensen. Zeker met de wetenschap dat het dorp rond de 300 zielen telt. „Gemiddeld zit hier op een zondagmiddag vijftig man. Een tijdje geleden trad gitarist Thomas Zwijsen op, was er 200 man. Maar onlangs hadden we een dikke Mexicaan die blues op een uke- lele speelde. Toen zaten er vier mensen." 't Schallemaaj is na twee jaar nog niet af, vindt Lenno. Aan het plafond hangen een doedelzak, meerdere gitaren en een trommel. „Daar moet nog wat bij." En wat hangt daar aan de muur, naast een metalen bord van een Belgische tripel? Juist, een wegwijsbord. De Perk; rechtsaf. Het paviljoen is nooit ver weg. De tv-reallifesoap The Bar herleeft in café De Klaroen in Klooster zande. Vier teams mogen de bar vier avonden zelf runnen. Het idee is van eigenaar Frank de Kort. In de tijd dat The Bar werd uitgezonden, in 2002, liet hij zijn café al eens overnemen. „Dat was een succes." Tot nu toe hebben zich drie teams aangemeld, waaronder een voetbalvriendenclub en een carnavalsgroep. „Ze mogen hele maal naar eigen inzicht werken", vertelt De Kort. „Een bandje inhu ren of een flügel-avond houden in een skihutachtige sfeer." De deel nemers krijgen als beloning een deel van de omzet om de clubkas te spekken. De beste ontvangt ook nog een extra bonus. De eerste teamavond is vrijdag 3 februari en de volgende drie zijn op 17 februari, 10 maart en 24 maart. De Kort: „We openen zoals gebrui kelijk om 21.00 uur. We zien dan wel hoe laat het wordt; vijf, zes, ze ven uur 's ochtends. We hebben tenslotte geen sluitingstijd." Hij houdt een oogje in het zeil, al ver wacht hij niks bijzonders. „Vorige keer is het prima gegaan, dus waarom nu niet? De meesten heb ben ervaring met bardiensten."De Kort hoopt er zelf ook wat aan over te houden. „Allicht komen er men sen in het café die er niet eerder zijn geweest, en komen ze later terug." Binnenstadbewoner Wim Drie- dijk heeft de kat de bel aangebon den. Hij is actiefin het Collectief Raadsledenwij k dat het centrum een impuls wil geven met ver nieuwingsprojecten. Al dat soort initiatieven kan volgens Driedijk in één keer de grond worden inge boord, als het verkeerd gaat met het afsteken van vuurwerk. Brand heb je zo, stelt hij, en dan zijn de gevolgen in de binnenstad niet te overzien. Veel huizen zijn er oud en via houten constructies aan elkaar verbonden. En na brand is het maar de vraag of de wonin gen weer worden opgebouwd. Driedijk noemde eerder als af schrikwekkend voorbeeld een pand aan de Westkolkstraat dat in 2012 afbrandde door een wietkwe- kerij. Daar is nog altijd een gapend gat. Driedijk staat niet alleen. De partij Sociaal Terneuzen stelde vo rig jaar vuurwerkvrije zones voor rond 'gevoelige plekken' als het dierenasiel, het ziekenhuis en woonzorgcentra. Giel van Boom, dorpsraadslid in Hoek en raadslid in Terneuzen voor TOP/Gemeen- tebelangen, deed hetzelfde voor de omgeving van de monumentale molen in Hoek. Het college van B en W voelde er vorig jaar nog weinig voor. De maatregel zou niet te handhaven zijn door te weinig controlecapa citeit. Burgemeester Jan Lonink liet op persoonlijke titel wel weten voor een vuurwerkshow te zijn aan de Scheldedijk. Ook binnenstadbewoner Drie dijk ziet dat wel zitten, als alterna tief voor het zelf afsteken van vuurwerk. Naar aanleiding van Driedijks pleidooi willen CDA, GroenLinks en Sociaal Terneuzen er verder over praten. Dat gebeurt op 23 februari in de raadscommis sie bestuur en middelen van de ge meente Terneuzen. woensdag 18 januari 2017 't Schallemaai ademt geest De Perk Bob Maes Ossenisse l 't Schallemaaj en de Axelse schrijver Wim Hendrikse begin nen morgen met het Zeeuws Klankboek. Schrijvers vertellen over hun werk. Hendrikse bijt morgen avond het spits af. Hij praat onder meer over zijn thriller Fa miliegeheimen. Aansluitend ver telt Rosita van Roeyen over haar levensverhaal, opgetekend in het boek Saksisch Bloed door Vlaamse aderen. Jan Hamelink en zijn Friends of Folk zorgen voor de muziek. Het Zeeuws Klankboek is op elke derde donderdag van de maand vanaf 19.30 uur. Entree is gratis. Schrijvers kunnen zich aanmel den via w.j.hendrikse@hotmail.com. Muziek is van levensbelang voor Lenno Spaans en 't Schal lemaaj. Met de band Combo Boys speelde hij ooit op Oerol. "Muziek moet verbinden." FOTO RONALD DEN DEKKER - Lenno Spaans, 't Schallemaaj Harmen van der Werf Kloosterzande De roep om vuurwerkvrije zones wordt in de gemeente Terneuzen steeds luider, met name vanuit de binnenstad. Harmen van der Werf Terneuzen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 69