6 Korte opnames psychiatrische patiënten Zeeuwse Gronden begint kortlopende opnames voor maximaal vier cliënten in een logeerhuis in Hulst. Mantelzorgers kunnen dan even op adem komen. Zienswijze indienen op Zwin en Kievittepolder en De Drie Kreken - Natura 2000 ontwerpbeheerplannen, Provincie Zeeland /^Zeeland zv De drie Zeeuws-Vlaamse gemeen ten, zorgorganisaties Zeeuwse Gronden en Emergis en zorgverze keraar CZ hebben vergaande plan nen voor een proefproject met een logeerhuis voor psychiatrische pa tiënten. Dat komt in de Bachlaan in Hulst, waar Zeeuwse Gronden een woongroep heeft. Volgens directeur Jan van Blari- kom van de instelling voor psychi atrische zorg is het plan nog niet in beton gegoten. „De gemeenten moeten nog op één lijn komen, wij moeten nog afspraken maken met Emergis en CZ." Hij verwacht op korte termijn wel een positieve uit komst. De proef zou dan in het voorjaar kunnen beginnen. Er ko men maximaal vier bedden in het logeerhuis. Van Blarikom wil op voorhand eventuele onrust bij omwonenden wegnemen. „Er komen geen men sen die een gevaar voor zichzelf zijn, of zwaar drugsverslaafd zijn. Maar bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische aandoening die thuis een hele dag op bed liggen. In een logeerhuis krijgen ze wat meer structuur. Vaak komen patiënten er beter uit. Het gaat om kortlopende opname." Overdag is er dagbeste- t Het initiatief heeft te maken met het verdwijnen van de PAAZ in Terneuzen ding voor de cliënten geregeld, 's nachts is er begeleiding van Zeeuwse Gronden. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. Voor mantelzorgers is het de gelegenheid even op adem te komen. Het initiatief heeft te maken met het verdwijnen van de Psychiatri sche Afdeling Algemeen Zieken huis (PAAZ) in Terneuzen, maar Van Blarikom benadrukt dat er géén psychiatrisch ziekenhuis in de Bachlaan komt. Hij spreekt van een Voor Nederland uniek project', om dat er zoveel verschillende partijen aan meewerken. Want niet alleen cliënten van Zeeuwse Gronden, ook die van psychiatrische instel ling Emergis kunnen een tijdje ko men logeren. Patiënten uit de drie gemeenten kunnen er terecht. Terneuzen lijkt dan een logischer keuze, omdat het centraler ligt. „In Hulst hebben we de benodigde voorzieningen, want daar hebben we een woongroep. Een logeerhuis in Terneuzen zou duurder zijn." Als de proef door gaat, zullen de partijen onderzoe ken of er veel gebruik van wordt ge maakt en door wie. CZ heeft toege zegd een bijdrage te leveren mocht de proef een succes blijken, aldus Van Blarikom. „In dat geval is het logeerhuis interessant voor de hele provincie. Want ook in Vlissingen is de PAAZ weg." Wethouder Frank van Driessche van Hulst vindt het een prima plan. „Het voorkomt klinische opnames voor cliënten. Of dat ze naar 'Kloe- tinge' moeten, zoals dat in de volks mond heet. Dit brengt ook minder kosten met zich mee." Omwonenden worden binnen kort uitgebreid geïnformeerd. IN DE REGIO Meezingfestijn De Vijfde van... Komedie in Scheldetheater Bluesconcert MIJN DORP, MIJN STAD Woensdag woensdag 18 januari 2017 Proef in Huist met logeerhuis Bob Maes Hulst Zwin en Kievittepolder en De Drie Kreken zijn gelegen in Zeeuws Vlaanderen. Deze gebieden maken deel uit van een samenhangend netwerk in de Europese Unie. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten en dieren vinden er de bescherming die nodig is om ze in stand te houden. Natura 2000-ontwerpbeheerplannen Voor de bescherming van de natuur in het Zwin en Kievittepolder en De Drie Kreken, heeft de Provincie Zeeland op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming twee ontwerpbeheerplannen gemaakt. In deze plannen staat beschreven onder welke voorwaarden activiteiten mogelijk zijn, zonder dat deze een nadelig effect op de natuur hebben. Na 6 jaar worden de beheerplannen herzien. Hebt u een zienswijze? Dien deze in van 18 januari 2017 tot 1 maart 2017 Een ieder kan een zienswijze op de plannen naar voren brengen. Voor het indienen van een zienswijze kunt u gebruik maken van het volgende mailadres; beheerplan@zeeland.nl. Voor het mondeling geven van een zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw Berrevoets, telefoon 0118-631 138. Ook kunt u schriftelijk reageren. Stuur uw zienswijze naar Provincie Zeeland o.v.v. beheerplan Zwin en Kievittepolder en/of De Drie Kreken, postbus 60014330 LA Middelburg. Meer informatie? Meer informatie is te vinden op www.zeeland.nl/natura2000 of neemt u contact op met mevrouw Berrevoets, mj.berrevoets@zeeland.nl. Inzien Het ontwerpbeheerplan ligt vanaf 18 januari 2017 tot 1 maart 2017 ter inzage op de volgende locaties: Gemeentehuis Terneuzen, Stadhuisplein 14531 GZ Terneuzen Gemeentehuis Hulst, Grote Markt 214561 EA Hulst Gemeentehuis Sluis, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl Provincie OOSTBURG Het Ledeltheater in Oostburg is van avond, woensdag, van kleinkunste naars Paulette Wil- lemse en Saskia van Zutphen. De twee vrouwen bren gen er hun nieuw ste cabaretvoor stelling met veel meezingers: De Vijfde van.....Vuile Huichelaar. In hun show 'voor de be drogen vrouw' pas seren verschillende typetjes de revue met elk hun eigen kijk op relaties. Aanvang 20.15 uur, entree 15 en 17,50 euro. TERNEUZEN Jon van Eerd (foto), onder meer bekend van de tv-serie Flodder, brengt vanavond in het Scheldetheater in Terneuzen met Arie Cupé, Zjon Smaal, Margo Dames en April van Amels- voort de 'doltrieste' komedie Harrie let op de kleintjes. De voorstelling be gint om 20.00 uur en de toegang kost 28,50 euro. WESTDORPE De Vlaamse zan ger-gitarist Joost de Lange en zijn Rock/Blues Expe rience spelen za terdag bij stichting Polderblues in café 't Oude Raedhuys in Westdorpe. De Lange en zijn kompanen brengen eigen nummers en muziek van onder anderen Rory Cal- lagher en Stevie Ray Vaughan. Aanvang 21.00 uur, entree 7,50 euro. HULST Ivonne Vermandel-Wauters is gisteren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze kreeg de konink lijke onderscheiding uit handen van de Hulster burgemees ter Jan-Frans Mulder. De 70-jarige inwoonster van Hulst was van 1962 tot 2016 betrokken bij toneelvereniging Camere van Rhetorica de Transfiguratie. In 2000 was ze een van de initiatiefnemers van Uit op Zondag. Nog altijd is ze gast vrouw tijdens deze middagen voor kwetsbare of alleen staande ouderen. Ook kookt ze maaltijden voor acht demen terende bewoners van de Blaauwe Hoeve in Hulst. FOTO CAMILE SCHELSTRAETE AXEL Gregorius- centrum, 13.30 uur: Vrij kaarten, koers- bal, biljarten; 't Kas teeltje, 10.00 uur: Koffieklets; CLINGE Malpertuus, 13.30 uur: Sjoelen, koersbal (Senioren Groot Hulst); Par king Interjute, 14.00 uur: Mountainbike clinic voor kinderen; GRAAUW Dorps huis, 13.00 uur: Handwerken; HEIKANT 't Heike, 13.00 uur: Biljarten; HOEK De Loven- hoek, 09.30 en 19.00 uur: Biljarten; HULST De Lieve, 13.30 uur: Bingo; Blaauwe Hoeve, 10.00 uur: Internet café; KLOOSTERZANDE WZC Antonius, 10.00 uur: Meer be wegen voor oude ren; 14.00 uur: Bingo; OOSTBURG Her vormd kerkcentrum, 9.00 uur: Koffieoch tend Open Kring; KWL gebouw, 18.00 uur: Taiji beginners; 19.00 uur: Qigong; 20.00 uur: Taiji ge vorderden; Ledel theater, 20.15 uur: De Vijfde van....Vuile Huichelaar, muziek- cabaret; PHILIPPINE De Kaaie, 14.00 uur: Bieden, jokeren, rummikub; SAS VAN GENT St.Albert, 13.00 uur: Handwerken, biljar ten, kaarten; Café Reseda, 14.00 uur: Kaarten; De Statie, 19.00 uur: Compu terclub; 19.30 uur: Badmintonclub Groot Sas; SINT-JANSTEEN De Warande; 13.00 uur: Schieting; SLUIS Belfort, 20.00 uur: Lezing schrijfster Elfie Tromp; TERNEUZEN De Veste, 13.00 uur: Soos; De Zee meeuw, 14.00 uur: Kinderdisco; Scheldetheater, 20.00 uur: Jon van Eerd e.a. met 'Har rie let op de kleint jes'. ONDERSCHEIDING

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 68