Eerste ronde in kwestie VRZ Oostburgers gaan zelf stadsraad formeren Gul Alleen burgemeesters in bestuur veiligheidsregio 2 Analyse VEILIGHEIDSREGIO BERGMANN COMMENTAAR De Middelburgse burgemeester Harald Bergmann buigt voor zijn gemeenteraad en erkent dat hij slecht heeft gecommu niceerd over de problemen bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Door toedoen van directeur Gerrie Ruijs liep het daar orga nisatorisch helemaal fout. Er ontstond een angstcultuur. Toen dat vorig jaar aan het licht kwam, maakte het dagelijks bestuur aanvan kelijk ontwijkende en vertragende bewegingen. Onder aanvoering van de Terneuzense burgemeester Jan Lonink leek het bestuur de hand boven het hoofd van Ruijs te houden. Pas na een brandbrief van onderzoekster Letty Demmers en een keiharde waarschuwing van toezichthouder en commissaris van de koning Han Polman kwam er wat daadkracht. Gerrie Ruij s verdween snel van het to neel. Bergmann is lid van het dagelijks bestuur van de VRZ. Dat hij nu heeft toegegeven dat hij zijn gemeenteraad beter had moeten infor meren is goed, maar niet afdoende. Het scheelde maar een haartje of de hele veiligheidsorganisatie in Zeeland was tot op de werkvloer ontwricht. Met alle gevaarlijke gevolgen van dien. Dat het in de prak tijk van de calamiteitenaanpak goed bleef gaan is niet de verdienste van de bestuurders. Integendeel. Het is ondenkbaar dat geen van de Zeeuwse burgemeesters - die allemaal in de bestuurslagen van de Veiligheidsregio zitten - de grote problemen heeft zien voortwoekeren. Het heikele punt is dus niet de gebrekkige communicatie met de gemeenteraden - hoewel die zo de kans misliepen om hun burgemeesters aan te sporen tot corrigerende actie - maar het ontbreken van de bestuurskracht die nodig was om uit eigen beweging de ontwikkelingen bij de VRZ tijdig ten goede te keren. Daar moeten de betrokken burgemeesters zich voor verant woorden. Het scheelde maar een haartje of de veiligheidsorganisatie was tot op de werkvloer ontwricht Het kernbezoek van B en W aan de stad op dinsdag 24 januari wordt aangegrepen om een commissie op te richten. Die zal bestaan uit inwo ners van Oostburg en heeft als doel om nieuwe leden voor de stadsraad te vinden. Het bestuur van de vorige stads raad stopte er ongeveer een jaar ge leden mee, er waren te weinig le den overgebleven om een doorstart te kunnen maken. Oostburg is in de tussentijd niet helemaal 'stadsraad loos' geweest, drie mensen die nauw betrokken waren bij de vo rige stadsraad vormden afgelopen tijd een interim-bestuur om lo pende zaken te behartigen. Dat be stuur helpt ook mee met het forme ren van de commissie. Aanmelden voor de commissie kan nu ook al, via de facebookpa- gina van de gemeente Sluis. Tijdens het kernbezoek wordt in het Ledel- Het bestuur van de vorige stadsraad stopte er ongeveer een jaar geleden mee theater ook met Oostburgers ge praat, vanaf 20.00 uur. Er wordt ge bruikgemaakt van thematafels, waarbij de thema's zijn bepaald aan de hand van een enquête die vooraf onder inwoners is gehouden. ALMANAK Een werkneemster vond een briefje van 'de baas' in de e-mail: 'Wij willen jou bedanken voor het invullen van de evaluatie van Jouw Nieuwe Werkplek. Jij bent één van de tien gelukkigen die daarvoor een taart krijgt!' De taart zou over een week bezorgd worden op kantoor. 'Jij kan dan Tip? redactie@pzc.nl lekker genieten van een over heerlijke slagroomtaart!' Ze veerde al op om het nieuws aan haar collega's te vertellen, toen haar oog op de laatste regel viel. Delen leek niet de bedoeling. 'Ben je er niet, geef dan een an dere dag door. Anders eten jouw collega's de taart misschien op!' Diensten tijdens Week van Gebed Lezing schrijfster Elf ie Tromp Oefening olie bestrijden in Put VOGELWAARDE Gymlessen voor senioren De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is een buitenbeentje in het bonte gezel schap van gemeen telijke samenwerkingsverbanden. Een wethouder die er een potje van maakt in het bestuur van pak weg de Zeeuwse Muziekschool kun je als raad vervangen door een collega-wethouder. Is het te erg, stuur hem desnoods helemaal weg. Maar voor de veiligheidsregio gaat die vlieger niet op. De wet be paalt nu eenmaal dat de burge meester in het bestuur van de vei ligheidsregio zit en niemand an ders. Opzeggen van het vertrou wen van de gemeentelijke verte genwoordiger in de veiligheidsre gio betekent per definitie het op zeggen in het vertrouwen van de burgemeester. Dat is mogelijk de verklaring waarom zo weinig Zeeuwse poli tici zich hebben vastgebeten in de crisis binnen de VRZ. Het is aan de vasthoudendheid van onder anderen de raadsleden Jeroen van Dijen (SP) en Ad van de Kreeke (D66) te danken dat de rol van het VRZ-bestuur hoog op de Middel burgse politieke agenda bleef na dat afgelopen zomer de zaak naar buiten kwam. Deze week, een jaar nadat het VRZ-bestuur opdracht gaf om de problemen te onderzoeken, debat teerde de Middelburgse gemeen teraad met burgemeester Harald Bergmann. Niet over de proble men bij de VRZ zelf, zoals het mo gelijk disfunctioneren van direc teur Gerrie Ruijs. Wel over het verzwijgen van die problemen door het VRZ-bestuur (de dertien burgemeesters in Zeeland) voor de gekozen volksvertegenwoordigers. De problemen binnen de VRZ ko men later aan bod als de gemeen teraad over alle onderzoeken be schikt. Bergmann ging maandagavond diep door het stof. Hij erkende zonder enige terughoudendheid dat hij, en daarmee ook zijn col lega-burgemeesters, fout zat door het hoogste orgaan van de ge meente niet in te lichten over die problemen. Volgens hem waren er wel concrete plannen om dat te doen, maar was het bestuur erg gefocust op de procedures en wer den ze ook nog eens doorkruist door publicaties in deze krant. Bergmann ging nog een stapje verder. Hij beloofde dat hij in het vervolg zijn gemeenteraad zal in lichten. Ook als bijvoorbeeld het bestuur van de VRZ in meerder heid vindt dat iets geheim moet blijven. In dat geval zal de Middel burgse burgemeester kiezen voor Middelburg en voor openheid naar zijn gemeenteraad. „Want ik heb een eigen verantwoordelijk heid." Door die duidelijke toezeg ging haalde Bergmann de angel uit het debat. Zwaar middel Tot nu toe heeft alleen de Middel burgse gemeenteraad een zwaar middel, een interpellatiedebat, van stal gehaald om duidelijkheid te krijgen over dat lange zwijgen van de Zeeuwse burgemeesters te genover de gemeenteraden. De twee politieke terriërs in Middel burg hebben hun gelijk binnenge haald. In andere twaalf gemeente raden wordt door bijna alle poli tieke partijen lijdzaam gewacht op wat de burgemeesters zelf aan in formatie komen brengen. Als burgemeester heb je vele wettelijke taken. Hij is formeel de baas van de brandweer in zijn gemeente en hij heeft het, zoals het in de wet staat, 'opperbevel in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan'. Ons land is verdeeld in veilig heidsregio's. De Veiligheidsre gio Zeeland (VRZ) is er daar één van en valt samen met de provinciegrenzen. VRZ omvat de brandweer, de meldkamer, bevolkingszorg, de geneeskun dige hulpverleningsorganisatie (GHOR) en risico- en crisisbe heersing. Omdat de burgemeester de op perbevelhebber bij brand- en rampenbestrijding is, bepaalt de wet dat de burgemeester het bestuur vormen. Ze kunnen formeel niet zelf een voorzitter uit hun midden kiezen. De voorzitter van de VRZ wordt bij koninklijk besluit benoemd, geschorst en ontslagen. Bij de benoeming, de schorsing en het ontslag wordt het bestuur ge hoord en de commissaris van de koning om advies gevraagd. woensdag 18 januari 2017 n Oostburg moet het al een tijdje zonder actieve stadsraad stel len. Daar moet iets aan verande ren, vinden de gemeente Sluis en de leden van het tijdelijke stadsraadbestuur. Sophie Stockman Oostburg TERNEUZEN In het kader van de Week van Gebed zijn er deze week gebedsdiensten in Terneuzen. Het thema is 'jouw hand, mijn glim lach.' Vanavond is er om 19.30 uur een dienst bij De Levensbron aan de Sloelaan, morgenavond om 19.30 uur bij het Leger des Heils aan de Dijkstraat en zondag is er om 19.00 uur een afslui tende Engelstalige kerk dienst in de Grote Kerk aan de Noordstraat. SLUIS Schrijfster en columniste Elfie Tromp geeft van daag, woensdag, vanaf 20.00 uur een lezing in het belfort in Sluis. Zij is deze maand 'schrijver in residentie' in Sluis, een project ter ere van woor denboekmaker Johan Hendrik van Dale. Tromp publiceerde twee ro mans, Goeroe en Under dog. Zij presenteert ook het VPRO-programma Joggingman. De entree van de lezing is vijf euro. TERNEUZEN Een melding van oliever vuiling was er niet, toch lagen gisterochtend vier schepen in de Wester- schelde voor Terneuzen, in de Put, die olie leken te bestrijden. Het oliebe- strijdingsvaartuig Area, het betonningsvaartuig Frans Naerebout, de zandzuiger Rio en de sleepboot Multratug 22 hingen er rond. Ze deden alsof, bij wijze van oefe ning, waarbij vooral de samenwerking is getest. Hulst voor Elkaar biedt dit jaar elke woensdag middag gymlessen aan voor senioren in Terhole en Vogelwaarde. In Ter hole gebeurt dat aan de Vlietstraat 2 van 13.00 tot 14.00 uur, in Vogel waarde aan de Populie renstraat 41 tussen 14.30 en 15.15 uur. Wie interesse heeft, kan ge woon eens binnenlopen. Politieke Als eerste burgemeester gaf Harald Bergmann (Middel burg) toe dat hij steken heeft laten vallen bij het in formeren van de gemeente raad over de problemen bij de Veiligheidsregio Zeeland. Hij heeft beterschap be loofd. De vraag is of de an dere burgemeesters zijn voorbeeld volgen. Emile Calon en Theo Giele

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 67