Afname windparken Neeltje Jans en Krammer verzekerd Directeur Descazeaud van Zeeland Refinery Thierry Baudet: Den Haag moet Zeeland helpen 43 windmolens op de Krammersluizen en Neeltje Jans draaien straks in dienst van vier grote bedrijven. De stroom wordt rechtstreeks geleverd. De multinationals AkzoNobel, DSM, Philips en Google Neder land profiteren de eerstkomende vijftien jaar optimaal van de Zeeuwse wind. De bedrijven, ver enigd in een consortium, nemen alle elektriciteit af die vanaf vol gend jaar wordt opgewekt door de negen nieuwe turbines op Neeltje Jans. Het is het tweede regionale windenergieproject waar het con sortium de hand op heeft weten te leggen. In oktober werd al bekend dat de 34 molens in het eveneens nieuw te bouwen Windpark Krammer op het sluizencomplex bij Brui- nisse na de ingebruikname in 2019 vrijwel alleen draaien voor de energievoorziening van de vier bedrijven. Een kleine vijf procent schiet daar over voor particulier gebruik. De elektriciteit die de 43 Zeeuwse windmolens straks sa men opwekken, is vergelijkbaar met de jaarbehoefte van ruim 140.000 huishoudens. Dat helpt een bedrijf als AkzoNobel een aar dig eind op weg, vertelt directeur energie Marcel Galjee. „Volledig energieneutraal zal voor ons heel lastig worden. Maar de leden van het consortium zetten hiermee wel een aanzienlijke stap vooruit naar verdere verduurzaming. In 2015 kwam 39 procent van het energieverbruik van AkzoNobel uit duurzame bronnen, zoals wind en zon. Onze doel stelling voor 2020 staat op 45 pro cent. De contracten met de windpar- ken Kram mer en Bouw- dok- ken hei ons een heel eind op weg om die ambitie te bereiken." Het is niet toevallig dat het con sortium voor beide contracten in Zeeland is uitgekomen, aldus Gal- Energieneutraal zal voor ons heel lastig worden. Maar we zetten hiermee wel een aanzienlijke stap jee. „Dat heeft alles te maken met de ambities van deze provincie op het gebied van windenergie. Maar we kijken natuurlijk ook wat er buiten Zeeland en verder mogelijk is om onze ambities te reali seren." De vier bedrij ven nemen de stroom de komende vijftien jaar recht streeks af, zonder tussenkomst van een energiemaatschappij. Die leverantie kan gewoon plaatsvin den via het bestaande netwerk. Het contract met het consortium garandeert een solide basis voor ontwikkeling van beide windpar- ken en de investeringen die daar mee zijn gemoeid. Nederland werkt op grond van het Energieakkoord aan het ge bruik van veertien procent 'her nieuwbare energie' in 2020. In 2050 mag in Nederland nog nau welijks CO2 worden uitgestoten. Directeursvoorzitter Knut Schwa- lenberg van AkzoNobel Neder land: „Nieuwe concepten en sa menwerkingsverbanden zijn no dig om de industrie en economie in Nederland te verduurzamen. Zo laten we zien dat de energie-in tensieve industrie een grote bij drage kan leveren aan de CO2- doelstellingen van de overheid." It anuari 'Er heerst op de werkvloer een enorme drive om te presteren en te innoveren' ZEELAND 4 woensdag 18januari2017 pzc.nl Be-mail: redactie.terneuzen@pzc.nl ZEELAND 4 Marcel Modde Neeltje Jans - Marcel Galjee, AkzoNobel Beton storten voor de fun dering van een windturbine op Neeltje Jans. foto dirk-jan gjeltema Zeeuwse windenergie helpt vier multinationals vooruit

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 66