Plan met twee kanten 'Hansweert krijgt af haalpunt bieb' Medisch centrum De Pijlers in Goes denkt na over nieuwbouw 7 NIAN HAO VERHUIZING BE Nian Hao wil een nieuw restaurant neerzetten in de Goese Poort. Het bestaande Nian Hao aan de Wijn gaardstraat heeft tweehonderd zit plaatsen en beschikt daarmee over te weinig ruimte 'om te kunnen voldoen aan de eisen die de heden daags consument stelt aan de branche', staat in de onderbouwing van Nian Hao te lezen. Op de bestaande locatie kan niet goed worden uitgebreid. Bovendien voldoen de parkeerfaciliteiten (aan tal plaatsen, parkeerregime, ruimte voor touringcars) niet aan de loca tie-eisen van het voorgestelde nieuwe restaurantconcept. Dakterras Op het maaiveld, onder het te bou wen restaurant, komen de entree partij en parkeerplaatsen. Op de eerste verdieping komt het restau rant met 650 zitplaatsen en een buitenterras met 300 zitplaatsen. Op de tweede verdieping komt een dakterras voor onder meer recep ties. De overige bijbehorende functies zoals kantoor-, personeels-, instal- Het nieuwe restaurant krijgt vijf afdelingen, die zich elk richten op een bepaalde oosterse keuken latie- en bergingsruimte worden verdeeld over de drie verdiepingen. Het nieuwe restaurant krijgt vijf afdelingen, die zich elk richten op een bepaalde oosterse keuken: Chi nees/Indisch (buffet-restaurant), Thais, oorspronkelijk Chinees diner restaurant (a la carte), Japans en Kantonees. Het restaurant krijgt een afhaal- buffet en gaat lunchmogelijkheden aanbieden. De hoogte van het pand bedraagt op zijn hoogste punt net geen 12 meter, de maximaal toegestane bouwhoogte op de Goese Poort. Ontsluiting Het restaurant wordt ontsloten door een nieuwe ontsluiting op de rotonde Tiendenplein, die onge veer drie meter hoger ligt dan het maaiveld waar het restaurant wordt gebouwd. De nieuwe afrit naar de rotonde en het nieuwe fietspad worden door de gemeente aangelegd. Het is nog niet bekend wanneer de bouw precies begint. HORECA Ambitieus en groot schalig. Met die woorden omschrijft de Goese afdeling van brancheorgani satie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de verplaat sing en uitbreiding van chinees-indisch restaurant Nian Hao. „Het is een plan met twee kanten", zegt Susan Matthijs- sen, afdelingsvoor zittervan de KHN en eigenaresse van ho tel Terminus in Goes. „Voor de stad zelf kan het goed uit pakken. Zo'n groot restaurant trekt waarschijnlijk meer mensen, dus het ver sterkt de positie van Goes ten opzichte van andere Zeeuwse steden met een ver gelijkbare eetgele genheid." Aan de andere kant is er bij de KHN Goes de vrees voor het verdringingsef fect. Volgens Mat- thijssen zijn er het afgelopen jaar al be hoorlijk wat vier kante meters horeca bijgekomen in Goes. Bovendien is het nog maar de vraag of de binnenstad profi teert van het nieuwe Nian Hao. „Bedrij venterrein Goese Poort ligt buiten het centrum. De men sen die daar eten, zie je niet in de binnen stad. Wij vrezen dat zo'n restaurant ten koste gaat van die in de binnenstad." Als het aan wethouder Izak Voge laar ligt, wordt de Bieb in de Buurt in Maria-Oord in Hansweert ver vangen door een afhaalpunt. Le den van Bibliotheek Ooster- schelde kunnen in hun dorp dan alleen nog maar via internet be stelde boeken ophalen en inleve ren. Een jaar geleden sloot de biblio theek in de brede school. Net als in andere dorpen van de gemeente Reimerswaal waar de bieb dicht ging, kwam er een 'Bieb in de Buurt' in het plaatselijke zorgcen trum van Ter Weel. Na enkele maanden kwamen alle partijen tot de conclusie dat de bieb in Maria- Oord niet op z'n plek zit. De boe kenrekken en balie staan te dicht bij de voordeuren van de bewoners. Sindsdien zijn alternatieven onder zocht. Volgens Vogelaar is de om vorming tot afhaalpunt, zoals in Waarde en Oostdijk, de meest waarschijnlijke uitkomst. Een defi nitief besluit moet nog vallen. Vo gelaar zegt dat alle leden zijn bena derd. Daaruit kwam naar voren dat een mogelijkheid om boeken op te halen het belangrijkste is. De geluiden over nieuwbouw doen al langer de ronde en afgelo pen week maakte ook de Goese wethouder André van der Reest er melding van tijdens de commis sievergadering. Volgens hem heb ben al enkele gesprekken plaatsge vonden tussen de gemeente en De Pijlers. Volgens Posthumus is er op dit moment echter nog geen dui delijk plan en staat nog niets vast. Het idee is een gevolg van de veranderende tijden in de zorg, doelt Posthumus op de leveran ciers van zorg. Huisartsen „Samenwerkinsgvormen en de mogelijkheden van een gebouw spelen daarbij een rol. Jeugdzorg, thuis- en wijkzorg en geestelijke gezondheidszorg zijn terreinen waar de gemeente ook veel in te zeggen heeft. Wij zitten daar als huisartsen middenin. Je moet met steeds minder middelen steeds meer doen." Volgens Posthumus zal binnen afzienbare tijd meer duidelijk worden over de plannen. Behalve een huisartsenpraktijk biedt De Pijlers ook onderdak aan een apotheek, tandartspraktijk en fysiotherapiepraktijk. Sinds afge lopen zomer is ook abortuskliniek Casa er gevestigd. Het huidige gebouw is 25 jaar oud. De Pijlers is destijds mede- opgericht door oud-huisarts en oud-CDA-Tweede Kamerlid Siem Buijs. woensdag 18 januari 2017 Een impressie van het te bouwen restaurant in de Goese Poort, fotomarkcad Nieuw restaurant Nian Hao in Goes krijgt650zitplaatsen Luc Oggel Goes Joeri Wisse Hansweert Medisch centrum De Pijlers in Goes heeft nieuwbouwplannen. Dat bevestigt huisarts Rim Posthumus van de in het ge bouw gevestigde huisartsen praktijk. Luc Oggel Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 62